להורדה

מדד הדמוקרטיה הישראלית - עמדות אזרחי ישראל הערבים

  • מאת:
  • שנה:
  • מספר עמודים: 36 עמ’
  • מרכז: מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות

חוברת זו היא תוספת ממוקדת לדוח המחקר המפורט של מדד הדמוקרטיה הישראלית 2016 ,ולמרות זאת יש לה "זכות עמידה" לעצמה. מטרתה להעמיק, על סמך ממצאי סקר 2016 ,בעמדות של אזרחי ישראל הערבים בסוגיות פוליטיות־חברתיות מרכזיות.

הציבור הערבי הוא המיעוט הלאומי והדתי הגדול ביותר בישראל, ושיעורו כיום — מגיל 18 ומעלה — כ-15% מכלל אוכלוסיית המדינה. כדי שנוכל לנתח לעומק את התפלגות העמדות בתוכו ואת הזיקה של הפריטים בשאלון למשתני הרקע השונים של המשיבים הרחבנו השנה את המדגם כך שבמקום שישתתפו בו 157 מרואיינים ערבים (כ-15% מהמדגם הכללי), כללנו בו הפעם 362 מרואיינים (כ-29% מהמדגם הכללי).

מהלך זה הוא חלק ממאמץ מחקרי מתמשך של מרכז גוטמן להציג — במקביל לאפיון השוטף של כלל הציבור — מיפוי אמין של העמדות בקרב קבוצות משנה בחברה הישראלית. תכליתה של חוברת זו היא אפוא להדגים מה ניתן ללמוד מפילוח עומק של קבוצת משנה — הפעם, כאמור, הציבור הערבי. החוברת מביאה ניתוחים מפורטים של חלק מן השאלות שנשאלו בסקר מדד הדמוקרטיה הישראלית 2016 ומציגה פילוחים של תשובות המרואיינים הערבים על פי משתני רקע כמו הכנסה, השכלה ומחוז מגורים.