מבצע

השימוש בעקרון המידתיות במשפט הבין-לאומי

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 152 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

עקרון המידתיות (הפרופורציונליות) הוא עיקרון משפטי בעל חשיבות מרכזית בשיח החוקתי ובדין המינהלי של מדינות רבות. מטרתו של המחקר היא לבחון את מעמדו של עקרון המידתיות ואת אופן יישומו במשפט הבין-לאומי מתוך ההנחה שמתקיימת זיקה בין החלתו בדין המדינתי לבין החלתו בדין הבין-לאומי.

עקרון המידתיות (הפרופורציונליות) הוא עיקרון משפטי בעל חשיבות מרכזית בשיח החוקתי ובדין המינהלי של מדינות רבות. מכוח עיקרון זה, המנסה לאזן בין זכויות הפרט לבין האינטרסים של הכלל, מטילות שיטות משפט למיניהן הגבלות משפטיות חשובות על כוחו של השלטון. מטרתו של המחקר היא לבחון את מעמדו של עקרון המידתיות ואת אופן יישומו במשפט הבין-לאומי מתוך ההנחה שמתקיימת זיקה בין החלתו בדין המדינתי לבין החלתו בדין הבין-לאומי. הואיל והמשפט הבין-לאומי, כולו או מקצתו, הוא חלק מן הדין הפנימי הנוהג בישראל, אזי למעמדו של עקרון המידתיות בדין הבין-לאומי משמעות נורמטיבית מבחינת בתי המשפט בישראל. מעבר לכך ברור שיש יחסי גומלין רעיוניים, בלתי פורמליים, בין הדין המדינתי לדין הבין-לאומי. יחסי גומלין אלו מאפשרים לכל שיטה לשאוב השראה מרעיונות ודרכי ניתוח שהתפתחו בשיטות אחרות לצורך ההתמודדות עם בעיות דומות או בנות השוואה.

יתר על כן, בישראל שימש עקרון המידתיות בשנים האחרונות בסיס לכמה החלטות שיפוטיות חשובות הנוגעות ליישום כללי המשפט הבין-לאומי ההומניטרי בכל מה שקשור לתוואי גדר ההפרדה ולחוקיותן של פעולות סיכול ממוקד. ספרו של יובל שני מציע בחינה ביקורתית של התאמת הפסיקה הישראלית לתפיסות המקובלות בעניין מעמדו של עקרון המידתיות במשפט הבין-לאומי. מטרת הבחינה הביקורתית הזאת היא לאפשר הבנה טובה יותר של פוטנציאל השימוש בעיקרון ושל המגבלות הנורמטיביות והמתודולוגיות הנלוות לשימוש זה.

תקציר

מבוא
1. הצגת עקרון המידתיות
2. תכליתו של עקרון המידתיות
3. המתודלוגיה והשאלה המחקרית
4. היחסים בין עקרון המידתיות לבין עקרונות קרובים מבחינה רעיונית
     
פרק ראשון: עקרון המידתיות בדיני זכויות האדם של המשפט הבין־לאומי
1. ההכרה בעקרון המידתיות במישור הגלובלי
2. ההכרה בעקרון המידתיות במשטרי זכויות אדם אזוריים
3. סיכום ביניים
       
פרק שני: עקרון המידתיות במשפט הבין־לאומי ההומניטרי  
1. סקירה כללית
2. האיסור על נזק נלווה מופרז 
3. האיסור על שימוש בכלי נשק שנועדו לפי טבעם לגרום פציעה וסבל מיותרים
4. פעולות תגמול בין צדדים לוחמים
5. האם עקרון המידתיות הוא עיקרון כללי של המשפט הבין־לאומי ההומניטרי?
       
פרק שלישי: ההכרה בעקרון המידתיות בדיני השימוש בכוח של המשפט הבין־לאומי
1. התפתחותו ההיסטורית של העיקרון
2. המבחנים המוצעים בספרות המשפטית
3. יישום עקרון המידתיות בפרקטיקה ובפסיקה 
4. סיכום ביניים 
       
פרק רביעי: עקרון המידתיות כעיקרון כללי  
1. עקרון המידתיות כעיקרון כללי של המשפט הבין־לאומי
2. עקרון המידתיות כעיקרון משפטי כללי 
   
סיכום

English Abstract