פרלמנט | גליון 29

המועצה הציבורית – רקע

המפגש הראשון של המועצה הציבורית התקיים בחודש יולי 2000 באשקלון. נושא המפגש הראשון היה הקונספציה המשטרית הרצויה לישראל. במהלך דיוני המועצה נבחנו שלושה דגמים: הנשיאותי, הבחירה הישירה והדמוקרטיה הפרלמנטרית.

המועצה הציבורית, שהוקמה ביוזמת המכון הישראלי לדמוקרטיה, נטלה על עצמה לטפל בסוגיות המשטריות, החוקתיות, המבניות-פוליטיות והחברתיות שבמרכז ההוויה הדמוקרטית בישראל, ולעצב המלצות לטיפוח ולחיזוק הדמוקרטיה הישראלית לטווח הארוך. הרכב המועצה משקף, במידה רבה, את הרכב החברה הישראלית על גווניה והמתחים בתוכה. הרכב המועצה מבטא גם הסכמה בסיסית של חבריה לכך שבמדינת ישראל אין כל חלופה לדמוקרטיה, וכי יש לחתור לביסוסה כדמוקרטיה מהותית, המקובלת ככזו על כל אזרחיה. במועצה חברים כשבעים אישי ציבור, כשליש מהם פוליטיקאים פעילים, והיתר נציגים בכירים מהאקדמיה, עולם המשפט, ובכירים ממגזרים שונים.

ראשיתה של המועצה הציבורית בתהליך של בירור מושגי ואינטלקטואלי לגבי עתידה של הדמוקרטיה בישראל שהחל במכון הישראלי לדמוקרטיה בקיץ 1998. הנעת התהליך במסגרת "הפרויקט המשותף" של עמיתי המכון נבעה מתחושה של משבר מבני ופוליטי מחריף ומהרצון לנסות ולחולל שינויים במציאות הקיימת. תכלית התהליך היתה להציע תשתית מושגית ואינטלקטואלית לקראת פיתוח חלופות לשם ביצורה של הדמוקרטיה בישראל.

דיוני הפרויקט התקיימו במתכונת של סמינר בין אוקטובר 1998 למאי 1999. דיוני הסמינר התבססו על מקורות מהספרות המחקריתועל הרצאות של המשתתפים ביניהם עמיתי המכון ומומחים חיצוניים.

במהלך הסמינר התגבשו מספר קווי פעולה ומחשבה: ניתוח של הדמוקרטיה הישראלית והצגת עקרונות מרשמיים בפני הציבור, המחוקקים ומקבלי ההחלטות לשם טיפול בבעיות שזוהו פיתוח הצעות מעשיות לשם ביצור הדמוקרטיה בישראל הכנת דיון ציבורי יסודי שישפיע על מבנה סדר היום החוקתי והפוליטי בכלל, על השלמת חקיקת חוקי היסוד והנעת רפורמות מבניות.

במהלך הדיונים גובשו שלושה שלבי פעולה:

  • הראשון, שלב הכנת התשתית המושגית והאינטלקטואלית.
  • השלב השני, שלב הכנת ההמלצות ובהן חלופות מעשיות בתחום החוקתי, המבני והנורמטיבי.
  • השלב השלישי מתמקד בהנעת הדיון הציבורי באמצעות המועצה הציבורית.

השלב הראשון, שלב הבירור העיוני, שנערך במסגרת "הפרויקט המשותף" של עמיתי המכון הבכירים, הסתיים, וסיכומי דיוניו יופיעו בספר בעריכת פרופסור ירון אזרחי בקרוב.
השלב השני, שלב הכנת ההצעות המעשיות והחלופות, מלווה את השלב השלישי , כאשר הצעות אל המלובנות ונערכות לקראת דיוניה של המועצה הציבורית. הנושא הראשון שהוכן לדיון במסגרת המועצה הציבורית היה, כאמור, שרטוט הקונספציה המשטרית. הנושא נידון באופן מעמיק ומקיף במועצה הציבורית, בקבוצות הדיון ובמליאה. עם סיומו של הדיון במועצה הציבורית החל לפעול המכון הישראלי לדמוקרטיה לגיבוש הצעות מעשיות וחלופות
בסוגייה.

נושא נוסף הנמצא בימים אלה בהכנה לקראת דיוניה העתידיים של המועצה הציבורית הוא חוקי היסוד. במהלך השנה האחרונה עמלו פרופ' מרדכי קרמניצר, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ופרופ' דייב קרצ'מר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, בסיועו של אבישי בייניש,על מיון ושילוב חוקי היסוד הקיימים למתכונת אחת.הצוות שוקד בימים אלה על הצעה לכנס את חוקי היסוד הקיימים למסמך חוקתי מאוחד ומשולב. במקביל, יגובש נייר הערכה לגבי חוקי היסוד הנמצאים בשלבים שונים של חקיקה וכן יבחן את הצורך בחוקי יסוד נוספים.לכשתסתיים עבודת הסקירה, האיסוף וההכנה של כל אלה הם יועלו לדיון במסגרת המועצה הציבורית בשלב השלישי.

כינוסי המועצה הציבורית העתידיים ידונו בסוגיות חוקי היסוד, ובאשכולות נוספים של נושאים דוגמת היחסים בין הרשויות, ביקורת שיפוטית, ויחסי מרכז ופריפריה.

מבט לעתיד

לאחר שהנושאים השונים יובאו לדיון במועצה הציבורית, יוכנו הצעות מעשיות וחלופות חוקתיות ומבניות במספר אשכולות נושאיים, בהתאם למסקנות והמלצות המועצה הציבורית. במקביל להכנת הצעות אלה מכנס המכון הישראלי לדמוקרטיה קבוצת מומחים בינלאומית לשם הערכת ההמלצות מן הפרספקטיבה המשווה והניסיון הבינלאומי.

כינוס הצוות הבינלאומי המייעץ שמלווה את דיוני המועצה הציבורית, בהשתתפות מיטב המומחים בעולם בתחומי מדע המדינה ובנושאים חוקתיים, יערך בחודש ספטמבר (24-25.9.2000) במכון הישראלי לדמוקרטיה. על הפרק יעמדו מספר נושאים, ביניהם: האיזון בין ייצוגיות והשתתפות, שיקולים לפיתוח הדגם הפרלמנטרי המשופר, היחסים בין הרשויות, ביקורת שיפוטית, שוויון וביזור העוצמה הניהולית. בין המוזמנים: פרופ' רוברט בדינטר, לורד ראלף דרנדורף, פרופר ארנד ליפהרט, פרופ' יוטה לימבאך, פרופ' סימור מרטין ליפסט ופרופ' אלפרד סטפן.
הכינוסים הבאים של המועצה הציבורית צפויים להתקיים בחודש אוקטובר ובחודש דצמבר 2000.

המסקנות וההמלצות של המועצה הציבורית יוצגו בפני נבחרי-הציבור, בפני גורמים מובילים ברשויות הציבוריות ובפני הציבור הרחב, במטרה להניע דיון ציבורי יסודי והכרעות תחיקתיות וממשלתיות. ההמלצות הקונקרטיות יתייחסו לנושאים כמו מבנה המשטר בישראל, חוקי היסוד, רפורמות מבניות והמלצות הנוגעות לחיזוק הדמוקרטיה.