עובדות, העדפות, ודוקטרינה: ניתוח אמפירי של שיפוטי מידתיות

המידתיות המשפטית היא המסגרת המשפטית המובילה להכרעה שיפוטית במקרים של התנגשות בין ערכים. יחד עם זאת, מעט מאד ידוע אודות הגורמים המשפיעים על גיבוש שיפוטי מידתיות. המחקר הזה הוא בגדר המחקר האמפירי הראשון בהקשר הזה, והוא מבוסס על מדגם של 331 מומחים משפטיים (עורכי דין ומשפטנים אקדמיים).

תחום המדיניות שנבדק בניסוי הוא הפרקטיקה הצבאית של סיכול ממוקד, שהיה מושא של דיון משפטי. ממצאי הניסוי מצביעים על כך ששיפוטי המידתיות רגישים לעובדות הרלוונטיים מבחינה נורמטיבית. בנוסף, הניסוי מצביע על השפעה חזקה מאד של העדפות אידיאולוגיות על שיפוטי המידתיות. המאמר מציע להסיק כי שיפוטי מידתיות מבוססים במשותף הן על העדפות המדיניות של המומחים והן על עובדות המקרה. המאמר מצביע על ההשלכות של הממצאים לספרות הפסיכולוגית והמשפטית.

פורסם לראשונה ב-Law and Society Review, 50(2) 2016 pp 348-382