מאמר דעה

חלקה של המדינה ברווחי מאגרי הגז

| מאת:

ומה צפוי בעתיד? בשנת 2020 הרווחים הצפויים הם 449 מיליון דולר ובנוסף לתמלוגים ומס הכנסה, ישולם לראשונה למדינה גם "היטל ששינסקי" בסך 38 מיליון דולר. ההיטל, שנקבע בוועדת ששינסקי, הוא על רווחי יתר. כלומר, סך התשלומים למדינה יהיה 172 מיליון דולר ומשנה זו ואילך יתווסף ההיטל בכל שנה.

Flash90

גיא רולניק כותב (1.6.18, The Marker) ש"החוק של מיסוי תגליות הגז הנושא את שמו של פרופ' איתן ששינסקי, יו"ר הועדה שעסקה בנושא, רוקן משמעותית מתוכנו, והסיסמאות ש"הציבור יקבל 60% מתקבולי הגז" הן אגדה. זה יגיע במקרה הטוב לחצי מזה". האמנם כך?

ראשית, יש לציין שהתחזית של הוועדה בראשה עמדתי שעסקה בנושא ("ועדת ששינסקי") הייתה שחלקה של המדינה (הקרוי GT – Government Take) יהיה 60% מרווחי חברות הגז ולא מן ההכנסות (פדיון) שאינן מתחשבות בעלויות. זו הרמה הממוצעת בין המדינות ב - OECD המפיקות גז.

ברמת הנתונים אין שחר לטענה שתקבולי הגז יהיו נמוכים משמעותית מהצפוי. כך עולה, מתחשיב שערכתי, המבוסס על חלקה של דלק קידוחים בחזקת "תמר" (25.7%) ושל רציו בחזקות לוויתן (15%(, ובהתבסס על התזרים הצפוי מעתודות הגז המוכחות שנכללו בדו"חות הכספיים ל-2017 ומדו"חות השנים קודמות.

בנוגע לחזקת תמר, התשלומים למדינה החלו בשנת 2013, משום שעד שנה זו היו הפסדים בגין עלויות פיתוח והפעלה. בשנת 2013 , הרווחים מתמר היו 184 מיליון דולר ושולמו למדינה תמלוגים בסך 37 מיליון דולר (11.65% מן ההכנסות). בשנת 2018 הרווחים היו 429 מיליון דולר, התמלוגים עמדו על 61 מיליון דולר, ומס ההכנסה על 57 מיליון דולר. כלומר, סך התשלומים למדינה עומד על 118 מיליון דולר, קרוב ל-30%, כבר כעת.

ומה צפוי בעתיד? בשנת 2020 הרווחים הצפויים הם 449 מיליון דולר ובנוסף לתמלוגים ומס הכנסה, ישולם לראשונה למדינה גם "היטל ששינסקי" בסך 38 מיליון דולר. ההיטל, שנקבע בוועדת ששינסקי, הוא על רווחי יתר. כלומר, סך התשלומים למדינה יהיה 172 מיליון דולר ומשנה זו ואילך יתווסף ההיטל בכל שנה.
לפי התחשיב, אם נסכם את כל הרווחים והתשלומים למדינה עד שנת 2051, שנת הסגירה הצפויה של המאגר, נמצא שסך התשלומים למדינה מהווה 59.4% מסך הרווחים.

חשבון דומה, ניתן לעשות לגבי חזקות לוויתן. תשלומי התמלוגים ומס ההכנסה למדינה, אמורים להתחיל בשנת 2020, כאשר ההכנסות יעלו על עלויות הפיתוח וההפעלה, ויסתיימו לפי הצפי, בשנת 2063. בהתאם, סך התשלומים למדינה בחזקות לוויתן עד שנת הסגירה יהוו 62.6% מן הרווחים הצבורים. קרי, שיעור הכנסות המדינה מחזקות תמר ולוויתן יהיה דומה, אפוא, לתחזית של ועדת ששינסקי.

יתכן שיש הצדקה לחשדות (ואף לציניות) של גיא רולניק לגבי התנהלות וביצועי המדינה בתחומים שונים כמו תחום הבנקאות, אך קביעתו לגבי הכנסות המדינה הצפויות ממאגרי הגז אינה מתיישבת עם הנתונים והתחשיבים. הדבר החשוב כעת הוא לעמוד על כך שהתשלומים למדינה ממאגרי הגז אכן יעמדו ביעדים, אך לא פחות חשוב מכך, להקפיד כי הרווחים ישרתו כראוי את אזרחי ישראל באמצעות תקציב המדינה וקרן העושר.

פורסם לראשונה בדה מרקר.