סקירה

הפורשים לפנסיה יאבדו 10% מקצבתם

נוכח משבר הקורונה, הפורשים בחודש הקרוב לפנסיה, יקבלו קצבה שתהיה נמוכה ב-10% לעומת הקצבה שהיו מקבלים אילו היו פורשים לפני חודשיים

Flash 90

קרנות הפנסיה החדשות החלו לפעול בשנת 1995 והן מהוות את עיקר החיסכון הפנסיוני של מבוטחים רבים. הערכה המבוססת על דו"ח ממונה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והדו"חות האקטואריים של קרנות הפנסיה מראה כי בשנת 2020 צפויים לפרוש לפנסיה ולדרוש את כספי החיסכון הפנסיוני אלפי מבוטחים והפגיעה המשמעותית היא באלה העומדים לקראת פרישה בחודשים הקרובים. אף כי גם מי שהספיק לפרוש בתחילת השנה וניצל מהמשבר, קצבתו תיפגע.

חישוב קצבת הפנסיה התעסוקתית נעשה ערב הפרישה, אז היא נקבעת לפי סך החיסכון שנצבר (בהינתן גובה השכר, שיעור ההפרשות ושיעור התשואה) ולפי מקדם ההמרה, המבטא את מספר תקופות התשלום החזוי ונקבע על פי תוחלת חיים ולוחות תמותה של האוכלוסייה. כך למשל, מי שהרוויח במשך חייו שכר ממוצע וחסך 25 שנים בקרן פנסיה חדשה כ-450 אלף שקלים קצבתו החודשית ל-200 תקופות תשלום תהיה בגובה של 2,250 ש"ח. ואולם לנוכח משבר הקורונה, קצבתו של מי שיפרוש בחודש הקרוב תהיה נמוכה בכעשרה אחוזים לעומת הקצבה אילו היה פורש לפני המשבר וכנראה שכך יהיה גם חלקם של הפורשים בהמשך השנה. 

כיום, העובדים מפקידים בקרנות הפנסיה החדשות את החיסכון הפנסיוני וההטבות ניתנות להם עבור הפרשות של עד פעמיים השכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח, נכון לשנת 2020). תיק ההשקעות של המבוטחים נחלק כך שההשקעות בשוק ההון מהוות כ-70% ממנו ועל היתר, כ-30% מהתיק, מבטיחה הממשלה תשואה של 4.86% צמודה למדד באמצעות אגרות חוב מיועדות. מטרתן של אגרות החוב להגן על החיסכון הפנסיוני מהתנודתיות בשוק ההון ולהוות עוגן וסבסוד בסביבת ריבית נמוכה. לאחר המשבר הפיננסי בשנת 2008 הבינו שיש להגביר את היציבות של החיסכון הפנסיוני של המבוגרים אשר בניגוד לחוסכים צעירים אינם יכולים להתמודד עם חוסר יציבות ותנודתיות באמצעות ביצוע שינויים או תוך המתנה ששוק ההון יחליק את התנודתיות ויתקן את עצמו בטווח הארוך. כך, ככל שמתקרבים לגיל פרישה היכולת להתמודד עם התנודתיות מצטמצמת וכמעט ואינה קיימת למי נמצא על סף פרישה. בשנת 2016, הצוות להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, המליץ על הקצאת האג"ח המיועדות לפי גיל ולאחר מכן החלו ביישום הדרגתי לפיו בסיום המתווה, פנסיונרים יזכו להקצאה של 60% אג"ח מיועדות, חוסכים מעל גיל 50 ועד גיל פרישה יזכו להקצאה של 30% מיועדות וחוסכים צעירים מתחת לגיל 50 לא יזכו להקצאה של אג"ח מיועדות כלל. עם זאת,  נראה כי בהבטחת תשואה ל-30% מתיק החיסכון אין די, ומי שפרישתו נקבעה לחודשים  הקרובים קצבתו תיפגע לתמיד.

אנו נמצאים בעיצומו של אירוע שממדיו מתגלים בהדרגה כאשר מגפת הקורונה מלמדת אותנו שיש משבר ויש מגה משבר. בעבר, לאחר שנת 2008 הופקו לקחים הנוגעים להתנהלות הפיננסית במשק והמדינות השתמשו במכשירים שונים, בכלל זה הורדת הריבית, במטרה להניע מחדש את הפעילות הכלכלית. בנוסף, העניקה הממשלה בישראל רשת ביטחון לפנסיה התקציבית, לקרנות הוותיקות ולקופות הגמל המבטיחות תשואה (התכנית בסופו של דבר לא יושמה בפועל מאחר ששוק ההון תיקן את עצמו). ואולם עם פרוץ מגפת הקורונה והירידות הדרמטיות בשוק ההון, בעוד הלוחות נצבעים באדום וההפסדים האישיים כואבים מתמיד, אנו עדיין רחוקים מפתרון. הבעיה העיקרית היא שאין לדעת עד מתי יימשכו מגמות אלו, בעיקר לאור צעדי המדיניות המכוונים לירידה משמעותית בפעילות הכלכלית של המשק. תרחישים של חוקרים כלכליים, הצופים כי מתחילת המגפה שיאה יגיע לאחר חצי שנה במקרה הקל ולאחר שנה במקרה הגרוע, מחזקים כי זהו משבר עמוק יותר וממושך יותר ממשברים קודמים, עם פגיעה גדולה בחיסכון הפנסיוני כך שחשיבותו של הפיצוי גוברת.

לכן, במסגרת חבילות הסיוע שמציעה הממשלה לקבוצות שונות באוכלוסייה, אנו סבורים שיש לתת את הדעת גם על מי שנמצא היום ערב פרישה ורמת הקצבה שלו נפגעה בעקבות המשבר. לצורך כך הערכנו את סך ההפסד בתיק של עמיתים בקרנות הפנסיה החדשות הצפויים לפרוש בשנת 2020. המודל מבוסס על הירידות בשוק ההון מתחילת המשבר לפי תמהיל השקעה סולידי לפרישה בשנת 2020, אמידה של סך החיסכון הפנסיוני בהנחת ריבית אפקטיבית שנתית של 3.74% מנכסי הקרן ובהינתן מספר פורשים ושנות חיסכון. לפי הערכה המביאה בחשבון מספר שנות חיסכון מקסימלי בקרנות החדשות ו-6,000 פורשים, הסיוע הדרוש להשלמת ההפסד שלהם, ערב צאתם לפנסיה, נע בין כ-140 מיליון שקלים בתרחיש הקצר לכ-280 מיליון שקלים בתרחיש הארוך. באותו אופן., הסיוע הדרוש להשלמת ההפסד של 8,000 פורשים נע בין כ-190 מיליון שקלים בתרחיש הקצר לכ-370 מיליון שקלים בתרחיש הארוך. חשוב לציין שהערכה זו מהווה גבול עליון מצד אחד (מאחר שישנם מבוטחים בקרנות שהחלו את החיסכון מאוחר), ומצד שני, חזרה לפעילות במשק והתאוששות של שוק ההון מיד לאחר השיא.

על כן, במסגרת הצעדים להגנה על האזרחים הוותיקים יש לפעול לפיצוי הפורשים הטריים ולהשלים את ההפסדים הצפויים אשר נובעים מהמשבר העמוק והממושך ואין באפשרותם "לתקן". זאת, תוך ביצוע תהליך הדרגתי הבודק את ההתפתחויות בשוק ההון ורמת הפגיעה בפורשים בטווח הנראה לעין. את הפיצוי יש לקבוע לפי גובה החיסכון הפנסיוני וגובה ההפסד מתחילת המשבר כך שהקצבה במשך כל חיי הפרישה לא תיפגע. אמנם השלמה זו תכליתה פיצוי קרנות הפנסיה החדשות בלבד אך יש לבדוק את גודל הפגיעה גם של בעלי קופות הגמל.

בנוסף, יש ללמוד מהמשבר הנוכחי ולהגדיל את הקצאת האג"ח המיועדות לאנשים הנמצאים כ-5 שנים לפני פרישה בדומה להקצאה של הפנסיונרים במטרה להעניק הגנה מתאימה כך שבמשברים עתידיים לא יהיה צורך במתן הפיצוי שאנו מציעים.

הפסד בקרן הפנסיה בגובה 10%, לפי מספר פורשים ומספר שנות חיסכון ממוצע, במיליוני ₪

מספר פורשים ממוצע שנות חיסכון - קרנות פנסיה - 25 שנים ממוצע שנות חיסכון - קרנות פנסיה - 20 שנים ממוצע שנות חיסכון - קרנות פנסיה - 15 שנים ממוצע שנות חיסכון - קרנות פנסיה - 10 שנים
2,000 92.9 74.4 53.9 35.2
4,000 185.9 148.9 107.8 70.3
5,000 232.3 186.1 134.7 87.9
8,000 371.7 297.7 215.5 140.7
10,000 464.7 372.1 269.4 175.9

הנחות:
מחושב לפי הנחת התשואה ראלית אפקטיבית 3.74%
שיעור הפרשות 17.5% ו-18.5% משכר ממוצע
רמת שכר מבוטח לשכירים עם חיסכון פנסיוני בשנת 2016 בגובה של 73.8%, מביטוח לאומי