סקירה

על שולחן הממשלה: המלצות מדיניות לשר התרבות

| מאת:

ביסוס שיח ציבורי בתחום התרבות ומדיניות התרבות, חיזוק מעמדה של המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, הרחבת החינוך לתרבות ולאוריינות תרבותית מגיל צעיר בכלל שכבות האוכלוסייה וגיוון מקורות המימון הציבורי לתחום התרבות

תאטרון הבימה | Flash 90

ביסוס שיח ציבורי בתחום התרבות ומדיניות התרבות: תחום התרבות ומדיניות התרבות מבטאים רכיבים מרכזיים של חופש הביטוי והאפשרות להגשמתו, כרוכים בזהות החברתית, הקבוצתית והאישית של אזרחי המדינה, משפיעים על הלכידות החברתית ומצויים בזיקה לאמון החברתי. יש לקדם ולעודד את מעורבות הציבור בשיח התרבות ואת שיתופו בגיבוש מדיניות התרבות.

חיזוק מעמדה של המועצה הישראלית לתרבות ואמנות: יש לקדם רפורמה בהרכבה, במעמדה, בדרכי פעולתה ובסמכויותיה של המועצה הישראלית לתרבות ואמנות תוך הגדרה ברורה ומצמצמת של סמכויות הדרג הפוליטי והבירוקרטי של המשרד, עיגון הליכי מינוי של נושאי התפקידים במועצה אשר יבטיח את אי-תלותה, מקצועיותה ומחויבותה הציבורית. יש למסד הליכי עבודה של המועצה המבוססים על שקיפות ושיתוף הציבור במידע הנוגע לפעילותה, לתחום התרבות, ולגיבוש מדיניות התרבות . הליך מינויים של חברי המועצה יושתת על בסיס כישורים המתאימים לתחומי התרבות והאומנות, בהתחשב במגוון הזהויות והתרבויות בחברה הישראלית על גווניה, ועל צרכי הקבוצות השונות.  המועצה תגבש, תוך שיתוף הציבור, מדיניות תרבות ותוכניות רב-שנתיות ותעדכנן מעת לעת.  

הרחבת החינוך לתרבות ולאוריינות תרבותית מגיל צעיר והנגישות לתרבות בכלל שכבות האוכלוסייה: על מנת להעניק כלים למימוש הזכות לתרבות, להשתתפות בשיח התרבותי, להנאה מיצירות תרבות ואומנות ומפרשנותן ולצריכת אומנות. חינוך לתרבות ולאוריינות תרבותית מאפשר חשיפה למגוון ולפתיחות רב-תרבותית ומקדם לכידות חברתית ואמון.

גיוון מקורות המימון הציבורי לתחום התרבות: לצמצום תלותם של אלה הפועלים בתחומי התרבות בשיקול דעתם של הגופים השלטוניים המקצים את המימון הציבורי הישיר ואחראים לחלוקת הכספים, יעוצבו דרכי מימון נוספות, כמו בסיוע ציבורי עקיף למוסדות וליוצרים או לעידוד סיוע שאינו ציבורי. יודגש כי מוצע להותיר את המימון הציבורי הישיר כמקור המימון הציבורי העיקרי בשל היתרון הטמון בראייה כוללת של צורכי התרבות בחברה והאפשרות הנובעת מכך למתן מענה למגוון הצרכים, תחומי התרבות וקבוצות האוכלוסייה.