לחזק את חוק יסוד זכויות במשפט פלילי

| מאת:

יש לברך על קידום חוק היסוד החדש שנועד להגן על זכויות חשודים, נחקרים ונאשמים, אך קיימות בו כמה בעיות משמעותיות, שאם לא ייפתרו במהלך חקיקתו, לא יושג חלק משמעותי מהתכליות שהוא אמור להשיג

לאחרונה פורסם תזכיר חוק יסוד: זכויות בחקירה ובמשפט הפלילי. יש לברך על כך ובעיקר את שר המשפטים. 30 שנה לאחר חקיקת חוקי היסוד האחרונים שעסקו בזכויות אדם, סוף סוף קיים סיכוי להוספת פרק נוסף למגילת זכויות האדם בישראל.

חוק היסוד נועד להגן על זכויות חשודים, נחקרים, ונאשמים: בין השאר, הזכות להליך הוגן, הזכות לייצוג משפטי, זכויות בהליכי מעצר וחקירה. חוק היסוד גם מקבע עקרונות חשובים במשפט הפלילי, כמו עקרון האשמה, חזקת החפות והאחריות האישית בפלילים. החידוש הוא העלאת הזכויות והעקרונות למעמד של חוק יסוד. אף כי בית המשפט הכיר ברוב זכויות אלה במסגרת פרשנות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, עדיין משמעותית ההגנה המפורשת והמפורטת, ברמת זכות יסוד, כפי שנעשה בכל מדינה בה יש חוקה.

עם זאת, יש להצטער על כך שבתזכיר מספר בעיות משמעותיות, שאם לא יבואו לידי פתרון במהלך חקיקת החוק, לא יושג חלק משמעותי מהתכליות שחוק יסוד זה אמור להשיג, בבחינת "מה הועילו חכמים בתקנתם"?

ראשית, החוק מסוייג על ידי פסקת "שמירת דינים": לפיה כל החוקים שנחקקו טרם חקיקת חוק היסוד, חסינים מביקורת חוקתית. משמע, לא ניתן לטעון, למשל, שהסדרים מסויימים בנוגע למעצר או לחקירה שנמצאים בחוקים קיימים סותרים את חוק היסוד ולכן בטלים. אף כי חוק היסוד יכול להשפיע מעט, ברמת פרשנות החקיקה, מניעת ביקורת חוקתית לאורו מוציאה את מירב עוקצו של החוק. הנסיון ללמוד מ"שמירת הדינים" של חוקי היסוד מ-1992 מטעה: שם היתה פשרה פוליטית, שנועדה לא לערער על הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה, זהות המדינה ועוד. חוק יסוד זכויות במשפט פלילי לא נוגע בענינים כאלה. אכן, ראוי לאפשר למדינה זמן (אפילו של מספר שנים) להיערך ולהתאים את החקיקה הקיימת לחוק היסוד.  אך החלתו רק על חקיקה עתידית משאירה אותו כמעט כחוק הצהרתי, וכן עלול להיות לכך אפקט מצנן על רפורמות עתידיות.

בנוסף, נוסח חוק היסוד מחבל בההגנה על הזכויות עליהן הוא אמור להגן. את פסקת ההגבלה, המאפשרת לפגוע בזכויות לתכלית ראויה ובמידתיות, ראוי היה לסייג, כפי שנעשה בחלק גדול מחוקות העולם בקשר לזכות להליך הוגן, כך שאינה יכולה לפגוע ב"ליבת הזכות".  אך מנסחי תזכיר החוק הגדילו לעשות וטרחו לציין בו בפירוש כי "בהגנה על זכויות לפי חוק יסוד זה ובמימושן יינתן משקל הולם גם למכלול תכליות ההליך הפלילי, ובכללן שמירה על שלום הציבור וביטחונו האישי של אדם". תכליות אלה הן תכליות שממילא יש להתחשב בהן במסגרת "התכלית הראויה" בפסקת ההגבלה. התוספת הזו, שלא נמצאת בחוקי יסוד אחרים, וגם לא בסעיפים מקבילים בחוקות בעולם, משדרת החלשת יתר של ההגנה על הזכויות.

כמו כן, ראוי היה שהחוק, כפי שנועד מלכתחילה, יעסוק בזכויות במשפט בכלל. היה ראוי לקבוע זכויות שיחולו גם על הליכים מנהליים ואזרחיים שמנהלת המדינה, שיכולים להשפיע מאד על חייהם של האזרחים, גם אם אינם הליכים פליליים, וגם בהם ראוי להגן באופן חזק על הזכות להליך הוגן.

מדובר בחוק יסוד טוב וחשוב, ויש לברך את הממשלה על פרסומו ולקרוא לקואליציה לאשרו ולקדמו: תוך הכנסת שינויים שיחזקו את ההגנה על הזכויות החשובות מאד שמנויות בו.

פורסם לראשונה בהארץ