מאמר דעה

איכות תעודת הבגרות וטוהר הבחינות ביישובים הערבים-בדואים בנגב

| מאת:

ההישגים הלימודיים הנמוכים בבתי הספר הערבים-בדואים בנגב הם גורם משמעותי, הפוגע בתדמיתו של בית הספר, הן בקרב ההורים והן בקרב התלמידים. מהו הקשר בין הישגים אלה לבין מדיניות משרד החינוך כלפי בתי הספר במהלך השנים האחרונות?

שיעורי הזכאים לתעודת בגרות בחינוך הערבי-בדואי בנגב הם נמוכים זה שנים משיעורים אלו בקרב יתר התלמידים בישראל (ראו תרשים 1). ההישגים הלימודיים הנמוכים בבתי הספר הערבים-בדואים בנגב הם גורם משמעותי שפוגע בתדמיתו של בית הספר, הן בקרב ההורים והן בקרב התלמידים. טבלה 1 מציגה את שיעורי הזכאות לתעודת בגרות כללית, בגרות מצטיינתעד שנה"ל תשע"ו (כולל) הוגדרה תעודת בגרות מצטיינת כאחת משתי אפשרויות: כזו המכילה 30 יח"ל, בתוכן 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה ובעלת ממוצע משוקלל [של כל ציוני התעודה] של לפחות 90 , או כזו המכילה לפחות 25 יח"ל, בתוכן 5 יח"ל באנגלית ובמתמטיקה, ובעלת ממוצע משוקלל [של כל ציוני . התעודה] של לפחות 95 החל משנה"ל תשע"ז, תעודת בגרות מצטיינת מוגדרת באופן הבא: תעודת בגרות ברמת 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה, אשר ממוצע הציונים בה הוא לפחות 90 והיא כוללת הצטיינות בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית., בגרות הכוללת 4 ו-5 יח' אנגלית,  בגרות הכוללת 4 ו-5 יח' מתמטיקה וטוהר בחינותהמדד מחשב את אחוז מחברות הבחינה הפסולות מתוך כלל מחברות הבחינה בבית הספר ומציג את מסלול ( צבע ) בית הספר בנושא, טוהר הבחינות , לפי ההגדרה הבאה :אדום – אחוז המחברות הפסולות במשך שנתיים לפחות גדול מ .%3כתום – מוסד שצבוע באדום ומספר המחברות הפסולות בשנת 2020 קטן או שווה ל 10 מחברות צהוב – אחוז המחברות הפסולות במשך שנתיים לפחות הינו בין %3%-1 ירוק – אחוז המחברות הפסולות במשך שנתיים לפחות הינו בין %0%-1 כמו כן מוסדות שלא נבחנו בשנים הרלוונטיות לחישוב המסלול (תשע"ח-תש"פ) נחשבים כירוקים. , השקלול הדיפרנציאלי מופעל על שאלוני בגרות באירועי בחינה, בהם מזוהה פער חריג בין ממוצע ציוני הנבחנים בבית הספר בשאלון, לבין ממוצע הציונים השנתיים של הנבחנים בבית הספר . איתור הפער החריג מתבסס על ניתוח סטטיסטי של תוצאות כל התלמידים שניגשו לשאלון בכל המוסדות בארץ. בנוסף לאיתור פער זה, קיים תנאי סף לחריגות הגורם להפעלת השק"ד: אם ממוצע ציון שנתי גבוה יותר במעל 20 נקודות ממוצע ציון הבחינה בשאלון (בי"ס מקל) או אם ממוצע ציון הבחינה בשאלון גבוה יותר במעל 12 נקודות מממוצע הציון השנתי (בי"ס מחמיר). כך, המדד מחושב כאחוז השאלונים בהם זוהה פער שכזה מתוך כלל השאלונים במוסד. מהלומדים בי"ב ביישובים הערבים-בדואים בנגב בשנת הלימודים 2020 לפי יישוב. הנתונים מראים הישגים נמוכים מאוד בקרב התלמידים ביישובים הערבים-בדואים בנגב לעומת הממוצע הארצי. ביישובים הערבים-בדואים בנגב טווח הזכאות לבגרות מצטיינת נע בין 0%-2% לעומת 7.5% מהממוצע הארצי. ברוב היישובים הערבים-בדואים פחות מחצי אחוז מן הלומדים בי"ב זכאים לתעודת בגרות מצטיינת. כמעט בכל היישובים הבדואיים בנגב פחות מ- 10% מן התלמידים זכאים לתעודת בגרות ברמה של 5 יחידות לימוד באנגלית (לעומת כ- 33% ממוצע הארצי) וכ- 5% זכאים לתעודת בגרות ברמה של 5 יחידות לימוד במתמטיקה (לעומת כ- %11 ממוצע ארצי). (מערכת שקיפות בחינוך, 2022).

שיעורי טוהר בחינות (מחברות בגרות פסולות, והשקלול הדיפרנציאלי) בבתי ספר תיכוניים ערבים בנגב הם גבוהים מאוד.  תופעה זאת היא מדאיגה ביותר. כך עולה מטבלה 1 שאחוזי מחברות פסולות נעים בין 1.5% ל- 4.6% ביישובים הבדואים בנגב לעומת  הממוצע הארצי 1.0%, ואחוזי השקלול הדיפרנציאלי נעים בין 3.3% ל- 15.8% לעומת הממוצע הארצי 0.9%. תופעת טוהר הבחינות במערכת החינוך הערבי-בדואי אינה תופעה חדשה ורוב בתי הספר הבדואים בנגב נמצאים עם אחוזים גבוהים של טוהר בחינות הבגרות (ראו טבלה 1). למרות ההנחיה הברורה של משרד החינוך כלפי ההקפדה על טוהר בחינות הבגרות והבטחת הליך היבחנות אמין, הוגן ושוויוני. תופעת טוהר בחינות עדיין בולטת ביתר שאת במערכת החינוך הערבית-בדואית בנגב. גודל תופעת טוהר בחינות בבתי הספר הבדואים בנגב מעלה בספק את אחוזי השיפורים המעטים שנרשמים בעשור האחרון (ראו תרשים 1). בנוסף שיעור טוהר הבחינות הגבוה מערער את אמינותה של תעודת הבגרות של בוגרי החינוך הערבי-בדואי בנגב ופוגע במוטיבציה של התלמידים להשקיע בלימודים לקראת בחינות הבגרות ומהווה מכשול להשתלבות במוסדות להשכלה גבוהה.

טבלה 1: שיעור הישגי בגרות כללית, בגרות מצטיינת, בגרות הכוללת 4-5 יח' אנגלית, בגרות הכוללת 4-5 יח' מתמטיקה וטוהר בחינות בקרב היישובים ערבים-בדואים בנגב בשנת הלימודים 2020

יישוב

 

זכאות לתעודת בגרות מהלומדים  בי"ב

טוהר בחינות

כללית

מצטיינת

הכוללת 4 יח' אנגלית

הכוללת 5 יח' אנגלית

הכוללת 4 יח' ממתמטיקה

הכוללת  5 יח' ממתמטיקה

מחברות פסולות

השקלול הדיפרנציאלי

רהט

62.4%

1.4%

34.8%

13.1%

13.8%

4.1%

2.4%

3.4%

תל שבע

50.8%

0.5%

22.7%

9.1%

7.5%

0.7%

4.3%

14.8%

כסיפה

60.9%

1.5%

41.6%

14.0%

12.3%

5.9%

4.2%

11.1%

חורה

71.5%

3.3%

38.8%

23.6%

22.0%

4.7%

4.6%

9.7%

ערערה בנגב

אין נתונים

אין נתונים

אין נתונים

אין נתונים

אין נתונים

אין נתונים

1.9%

4.5%

שגב שלום

60.3%

1.6%

40.4%

11.3%

8.4%

3.0%

2.6%

15.8%

לקיה

52.1%

1.5%

14.0%

24.1%

9.1%

4.9%

4.4%

9.7%

אל קסום

54.7%

0.4%

16.3%

10.4%

8.3%

3.3%

2.9%

2.9%

נווה מדבר

49.0%

2.2%

17.9%

9.1%

9.5%

2.7

1.5%

3.3%

ממוצע ארצי

73.4%

10.8%

22.3%

41.5%

20.1%

29.9%

1.0%

0.9%

מקור: מערכת שקיפות בחינוך, 2022. קישור: https://shkifut.education.gov.il/national

תרשים 1: אחוז הזכאים לתעודת בגרות מתוך הלומדים בי"ב לפי מגזר בשנים 2011-2020

מקור: משרד החינוך, 2021, עמ' 14. קישור: https://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/uvdot_venetunim_stat_2021.pdf

לסיכום, הישגים נמוכים בבחינות הבגרות ורמה גבוהה של טוהר הבחינות בבתי הספר התיכוניים ביישובים הבדואיות בנגב הן תוצאה ישירה של מדיניות של משרד החינוך שמבוססת על הזנחה, אפליה ואי שוויון תקציבי לאורך שנים למערכת החינוך הערבית בכלל ולמערכת החינוך הערבית-בדואית בנגב בפרט.