סקר מיוחד

הנושאים החשובים לציבור בבחירות המקומיות

| מאת:

גברים מייחסים חשיבות רבה יותר למצבה הפיזי של הרשות המקומית (ניקיון, תשתיות) בעוד שנשים רואות בחינוך את הנושא החשוב ביותר • בציבור הערבי בולטת עדיפות למצב הפיזי של הרשות ולשמירה על הסדר הציבורי • בני 55 ומעלה מתעדפים את ניקיון וטיפוח העיר לעומת בני 54-35 שמתעדפים את החינוך.

Photo by Yossi Aloni/Flash90

מבוא

לקראת הבחירות המקומיות שייערכו ב-27 בפברואר 2024, ערכנו סקר שבו שאלנו: "בשיקולי ההצבעה שלך בבחירות לרשויות המקומיות, מהו הנושא החשוב לך ביותר?". אפשרויות התשובה, הממפות את התחומים העיקריים שבסמכויותיהן של הרשויות המקומיות בישראל, היו: שירותי רווחה; שירותי חינוך; שירותי תרבות; ניקיון וטיפוח העיר; אחזקה ותשתיות (כבישים, ביוב וכו'); שמירה על הסדר הציבורי; מדיניות תכנון (היתרי בנייה, בנייה לגובה וכדומה); מדיניות בתחום דת ומדינה; ואחר.ההסברים המופיעים בסוגריים הופיעו כך בפני המשיבים בסקר.

הנדגמים בסקר נשאלו גם על מאפיינים אישיים ודמוגרפיים שונים, כך שניתן לנתח את הנתונים לא רק ברמת המקרו, אלא לבחון גם את ההבדלים בין יהודים לערבים, בין גברים לנשים, בין צעירים למבוגרים, ובין המשתייכים לקבוצות דתיות שונות באוכלוסייה. 

הסקר נערך על ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. איסוף הנתונים לסקר נעשה בתאריכים 17-14 בינואר 2024. רואיינו באינטרנט ובטלפון 502 איש ואישה בשפה העברית ו-111 איש ואישה בשפה הערבית. טעות הדגימה המרבית למדגם זה היא 4.04% ±, ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר. תודתי לפרופ' תמר הרמן ולד"ר אור ענבי על הסיוע בגיבוש שאלות הסקר.

נתונים כלליים

תרשים 1. בשיקולי ההצבעה שלך בבחירות לרשויות המקומיות, מהו הנושא החשוב לך ביותר? (%, כלל האוכלוסייה)

מהתרשים עולה כי אף שקשה להצביע על נושא אחד מובהק שבעיני התושבים הוא החשוב ביותר, ניתן לראות ארבעה נושאים מרכזיים שדורגו על ידי לפחות 10% מהמשיבים בתור הנושא החשוב להם ביותר: אחזקה ותשתיות (18%), ניקיון וטיפוח העיר (17%), חינוך (16%) ושמירה על הסדר הציבורי (12.5%).

יהודים בהשוואה לערבים

תרשים 2. בשיקולי ההצבעה שלך בבחירות לרשויות המקומיות, מהו הנושא החשוב לך ביותר? (%, יהודים לעומת ערבים)

מהתרשים עולה עולה כי הציבור הערבי מייחס חשיבות רבה במיוחד לניקיון וטיפוח העיר (23.5%), לאחזקה ותשתיות (22.5%) ולשמירה על הסדר הציבורי (17%). כל אלו הם נושאים שחשובים גם לציבור היהודי, אך שיעור נמוך יותר של יהודים הציבו אותם בראש סולם העדיפויות. במקום זאת, נושא החינוך הוא הנושא שרוב היהודים הציבו בראש סולם העדיפויות שלהם (18%), בעוד בציבור הערבי זהו רק הנושא החמישי בחשיבותו, ורק 8% הציבו אותו כנושא החשוב ביותר עבורם בבחירות. הבדל משמעותי נמצא גם בשיעור המשיבים שתחום הרווחה הוא החשוב להם ביותר – 9% בציבור היהודי, לעומת 5.5% בציבור הערבי.

לפי מין

תרשים 3. בשיקולי ההצבעה שלך בבחירות לרשויות המקומיות, מהו הנושא החשוב לך ביותר? (%, גברים לעומת נשים)

התרשים מלמד על הבדלים בין גברים לנשים בכל הנוגע לנושא החשוב להם ביותר בבחירות: הנושאים שגברים מייחסים להם חשיבות רבה יותר בבחירות נוגעים למצבה הפיזי של הרשות המקומית: אחזקה ותשתיות (21%), ניקיון וטיפוח העיר (20%) ומדיניות תכנון (9.5%). לעומת זאת, בקרב נשים בולט כי התחום שרובן הציבו בראש סולם העדיפויות שלהן הוא תחום החינוך (19%); גם בתחומי הרווחה והסדר הציבורי ניתן לראות שיותר נשים השיבו כי מדובר בנושאים החשובים להם ביותר בבחירות.

לפי גיל

בלוח הבא מוצגים נתוני הנושאים החשובים ביותר בבחירות בהשוואה לפי גיל המשיבים, על בסיס חלוקה לשלוש קבוצות גיל: 34-18, 54-35, ו-55 ומעלה. החלוקה של הנסקרים בין קבוצות הגיל היא כמעט שווה בשווה, כך שחלקה של כל אחת מהקבוצות הוא בין 32% ל-35% מהאוכלוסייה.

לוח 1. בשיקולי ההצבעה שלך בבחירות לרשויות המקומיות, מהו הנושא החשוב לך ביותר? (%, לפי הגדרה דתית)

בקרב המבוגרים (גיל 55 ומעלה) ניתן לראות כי הנושא החשוב ביותר הוא ניקיון וטיפוח העיר. 26% מהמבוגרים הגדירו אותו כנושא החשוב ביותר להם בבחירות, בהשוואה ל-13.5% בקרב המשיבים בגילי 54-35 ו-12% בקרב הצעירים. בקרב המשיבים בגילי 54-25 ניתן לזהות באופן ברור את תחום החינוך כתחום החשוב ביותר (23%, בהשוואה ל-15% בקרב צעירים ו-10% בקרב מבוגרים). נתון זה קשור כמובן לכך שמרבית ההורים לילדים במוסדות החינוך נמנים עם קבוצת הגיל הזאת. בקרב הצעירים קשה להצביע על נושא אחד מובהק שנתפס כנושא החשוב ביותר, אך ניתן לראות שבהשוואה לקבוצות הגיל האחרות, יותר צעירים רואים בשמירה על הסדר הציבורי (15%) ובסוגיות דת ומדינה (12%) כנושאים החשובים ביותר.

לפי הגדרה דתית

לוח 2. בשיקולי ההצבעה שלך בבחירות לרשויות המקומיות, מהו הנושא החשוב לך ביותר? (%, לפי הגדרה דתית)

בציבור החרדי ניתן לאפיין שלושה נושאים ברורים שחשובים למשיבים במיוחד, בהשוואה לשאר הקבוצות בציבור היהודי: דת ומדינה (24% מהחרדים), ניקיון וטיפוח העיר (23%) וחינוך (22%). הציבור הדתי-לאומי מגלה עניין ניכר בתחומי האחזקה והתשתיות (21%), השמירה על הסדר הציבורי (17%) והחינוך (18%). השוואה בין הציבור המסורתי לבין הציבור החילוני לא מעלה הבדלים משמעותיים, ובעיקר בולט כי בציבור המסורתי יש שיעור גבוה יותר של משיבים שהנושאים החשובים להם ביותר הם דת ומדינה (12%, בהשוואה ל-8% בקרב חילונים) וחינוך (19%, בהשוואה ל-16% בקרב חילונים), בעוד בציבור החילוני יש שיעור גבוה יותר של משיבים שהנושא החשוב להם ביותר הוא ניקיון וטיפוח העיר (16%, בהשוואה ל-10% בקרב מסורתיים).