סקרי "חרבות ברזל"

עמדות כלפי תפקוד הרשויות המקומיות והממשלה ותמיכה בביזור בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

| מאת:

40% מהציבור סבורים שתפקוד הרשויות המקומיות בזמן המלחמה טוב ויעיל מזה של הממשלה, לעומת 8% בלבד הסבורים שתפקוד הממשלה עדיף ו-29% הסבורים שהתפקוד זהה • 60% תומכים בביזור סמכויות לרשויות לאחר המלחמה לעומת 13% מתנגדים.

מבוא

מטרתה של סקירה זו זה היא לבחון על בסיס סקר האם בעיני אזרחי ישראל קיים פער בין התנהלות הממשלה לבין התנהלות הרשויות המקומיות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", וכן לבחון האם התושבים סבורים שקיים צורך ברפורמה מבנית ביחסי השלטון המרכזי והשלטון המקומי.

השאלה הראשונה שהוצגה בסקר הייתה: "להתרשמותך, בהשוואה בין הרשות המקומית במקום מגוריך ובין משרדי הממשלה, מי מתפקד באופן טוב ויעיל יותר מאז פרוץ המלחמה?". השאלה השנייה שהוצגה בסקר נוסחה כך: "מאז פרוץ המלחמה עולות טענות בדבר הצורך לבצע רפורמות שונות בשירות הציבורי בסיומה בהתאם לכך, האם אתה תומך או מתנגד להעברת יותר סמכויות ממשרדי הממשלה לרשויות המקומיות"?. מעבר לכך, נשאלו בסקר שאלות שונות הנוגעות למאפייני האוכלוסייה (מגזר, הגדרה דתית, גיל וכדומה) ובהצגת הנתונים נתייחס גם להיבטים אלה.

בהיבט המתודולוגי, הסקר נערך בין ה-27.11.2023 ל-30.11.2023, כלומר כמעט חודשיים לאחר פרוץ המלחמה ב-7.10.2023. במסגרת הסקר שנערך באינטרנט ובטלפון (להשלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) רואיינו 751 איש ואישה: 600 בשפה העברית ו-151 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.62% ± ברמת ביטחון של 95%. הסקר נערך בסיוע מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון דיאלוג.


נתונים כלליים

תרשים 1. בהשוואה בין הרשות המקומית במקום מגוריך ובין משרדי הממשלה, מי מתפקד באופן טוב ויעיל יותר מאז פרוץ המלחמה? (%, כלל המדגם)

 

מתרשים 1 עולה כי הציבור הישראלי סבור שהתפקוד של הרשויות המקומיות טוב בהרבה מזה של הממשלה: 40% טוענים כי הרשות המקומית מתפקדת באופן טוב ויעיל יותר בתקופת המלחמה, כשמנגד רק 8% סבורים שהממשלה מתפקדת באופן טוב ויעיל יותר. 29% סבורים שרמת התפקוד של הממשלה ושל הרשות המקומית זהה, והיתר אינם יודעים להשיב על השאלה. מניתוח של בעלי הדעה בלבד (לא כולל המשיבים "לא יודע") עולה כי 52% מייחסים לרשות המקומיות תפקוד גבוה יותר לעומת 10% המייחסים זאת לממשלה.

בתרשים הבא מוצגת ההתייחסות לשאלה השנייה, בדבר תמיכה בביזור סמכויות בסיום המלחמה.

תרשים 2. תמיכה בהעברת יותר סמכויות ממשרדי הממשלה לרשויות המקומיות בסיום המלחמה (%, כלל המדגם)

 

מתרשים 2 עולה כי בציבור ישנו רוב ברור של תמיכה בביזור סמכויות לרשויות המקומיות: 60% תומכים בכך לעומת 13% שמתנגדים, והיתר (27%) השיבו "לא יודע". מניתוח של בעלי הדעה בלבד עולה כי 83% תומכים בביזור סמכויות לעומת 17% בלבד שמתנגדים.


פילוח לפי מגזר (יהודי-ערבי)

שני התרשימים הבאים מציגים את המענים לשתי השאלות תוך הצגת ההבדלים במענה בין יהודים לערבים.

תרשים 3. בהשוואה בין הרשות המקומית במקום מגוריך ובין משרדי הממשלה, מי מתפקד באופן טוב ויעיל יותר מאז פרוץ המלחמה? לפי מגזר (%)

 

תרשים 4. תמיכה בהעברת יותר סמכויות ממשרדי הממשלה לרשויות המקומיות בסיום המלחמה, לפי מגזר (%)

 

מהממצאים עולה הבדל ניכר בין הציבור היהודי לציבור הערבי. ראשית, התפיסה שהרשויות המקומיות מתפקדות במלחמה באופן טוב ויעיל מהממשלה רווחת בציבור היהודי בלבד: 45% מהיהודים מייחסים תפקוד טוב יותר לרשות המקומית לעומת 7% המייחסים זאת לממשלה. לעומת זאת, בציבור הערבי רק 12% מייחסים לרשות המקומית תפקוד טוב יותר, 11% מייחסים זאת לממשלה, ורוב המשיבים, 56%, סבורים שרמת התפקוד של הממשלה והרשויות המקומיות זהה. בהקשר זה ראוי לציין שבסקר קודם מצאנו כי הציבור הערבי מביע אמון גבוה יותר ברשויות המקומיות מאשר בממשלה וסבור כי יש להן קשב גבוה יותר לאזרח מן השורה, אף שהוא סבור שאיכות התפקוד שלהן נמוכה מזו של הממשלה.אריאל פינקלשטיין, עמדות תושבים כלפי הרשויות המקומיות בהשוואה לממשלה, 1.11.2023.

למרות ההבדלים הניכרים בעמדתם של יהודים וערבים ביחס לתפקוד הרשויות והממשלה, עדיין רוב ברור של הציבור הערבי תומך בביזור סמכויות לרשויות המקומיות, כך שבשאלה ביחס לביזור הסמכויות ההבדלים במענה בין יהודים לערבים אינם גדולים, אף שהם קיימים: 62% מהיהודים מצדדים בביזור סמכויות לרשויות המקומיות לעומת 55% מהערבים, ומנגד, 10.5% מהיהודים מתנגדים לביזור סמכויות לעומת 22.5% מהערבים.


פילוח לפי הצבעה בבחירות

מכיוון שניתן לשער שלתמיכה/התנגדות לממשלה תהיה השפעה על היחס אליה בקרב הציבור, בשני התרשימים הבאים מוצגים הנתונים תוך הפרדה בין המצביעים למפלגות הקואליציה והמצביעים למפלגות האופוזיציה (בזירה הארצית).מפלגת מרצ, שלא עברה את אחוז החסימה, מזוהה בבירור עם האופוזיציה, ולכן החשבנו את מצביעיה ביחד איתם. מכיוון שהראינו לעיל שלציבור הערבי יש דפוס עמדות שונה בעניין זה, הנתונים מוצגים על המצביעים היהודים בלבד.

תרשים 5. בהשוואה בין הרשות המקומית במקום מגוריך ובין משרדי הממשלה, מי מתפקד באופן טוב ויעיל יותר מאז פרוץ המלחמה? לפי הצבעה בבחירות? (%, יהודים)

 

תרשים 6. תמיכה בהעברת יותר סמכויות ממשרדי הממשלה לרשויות המקומיות בסיום המלחמה, לפי הצבעה בבחירות (%, יהודים)

 

ניתן לראות שייחוס תפקוד טוב ויעיל יותר לשלטון המקומי רווח יותר בקרב מצביעי מפלגות האופוזיציה: 59% מהם סבורים כי הרשויות המקומיות מתפקדות מאז פרוץ המלחמה באופן טוב ויעיל יותר מהממשלה, לעומת 5% בלבד שסבורים שהממשלה מתפקדת טוב יותר. עם זאת, גם בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה ניתן לראות שהתפיסה שהשלטון המקומי מתפקד באופן טוב ויעיל מהממשלה רווחת יותר, כך ש-35% מהם טענו שהרשויות המקומיות מתפקדות באופן טוב ויעיל יותר לעומת 11% שטענו שהממשלה מתפקדת באופן טוב ויעיל יותר. בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה יש שיעור גבוה בהרבה של משיבים הטוענים כי הממשלה והרשויות המקומיות מתפקדות באופן דומה או שענו "לא יודע".

בקרב מצביעי מפלגות האופוזיציה והקואליציה יש רוב התומך בביזור סמכויות לאחר המלחמה: 75% ממצביעי מפלגות האופוזיציה ו- 58% ממצביעי מפלגות הקואליציה תומכים בכך לעומת 8% ו-12%, בהתאמה, שמתנגדים. ממצא בולט נוסף הוא שבקרב מצביעי מפלגות האופוזיציה יש שיעור משמעותי יותר של אנשים שהשיבו "תומך מאוד" ביחס לביזור לרשויות המקומיות.


הגדרה דתית

בתרשימים הבאים מוצגים הנתונים בחלוקה לפי הגדרה דתית, בקרב יהודים.

תרשים 7. בהשוואה בין הרשות המקומית במקום מגוריך ובין משרדי הממשלה, מי מתפקד באופן טוב ויעיל יותר מאז פרוץ המלחמה? לפי הגדרה דתית (%, יהודים)

 

תרשים 8. תמיכה בהעברת יותר סמכויות ממשרדי הממשלה לרשויות המקומיות בסיום המלחמה, לפי הגדרה דתית (%, יהודים)

 

מהתרשימים עולה כי התפיסה שהרשויות המקומיות פועלות באופן טוב ויעיל יותר מהממשלה בתקופת המלחמה ושיש להעביר יותר סמכויות ממשרדי הממשלה לרשויות המקומיות, הינה גורפת ומאפיינת את כלל הקבוצות הדתיות במדינה והיא דומיננטית במיוחד בקרב הציבור החילוני.


גיל

בתרשימים הבאים מוצגים הנתונים בחלוקה לפי הגיל של המשיבים (כלל המדגם, כולל הערבים).

תרשים 9. בהשוואה בין הרשות המקומית במקום מגוריך ובין משרדי הממשלה, מי מתפקד באופן טוב ויעיל יותר מאז פרוץ המלחמה? לפי גיל (%)

 

תרשים 10. תמיכה בהעברת יותר סמכויות ממשרדי הממשלה לרשויות המקומיות בסיום המלחמה, לפי גיל (%)

 

ניתן לראות שבכל קבוצות הגיל רווחת התפיסה שהשלטון המקומי מתפקד באופן טוב ויעיל יותר בתקופת המלחמה ושיש לבזר אליו סמכויות, אך ככל שעולה הגיל תפיסה זו חזקה יותר. כך למשל, 51.5% מהמשיבים מעל גיל 55 סבורים שהרשות המקומית מתפקדת בזמן המלחמה באופן טוב ויעיל יותר לעומת 7% בלבד מהמשיבים בגיל זה הסבורים שהממשלה מתפקדת באופן טוב ויעיל יותר. מנגד, מבין המשיבים בגילאים 34-18 רק 29% סבורים שהרשות המקומית מתפקדת באופן טוב ויעיל יותר לעומת 11% הסבורים שהממשלה מתפקדת באופן טוב ויעיל יותר. בהתאם לכך, 70% מהמשיבים מעל גיל 55 תומכים בביזור סמכויות לרשויות המקומיות, לעומת 52% מהמשיבים בגילאים 34-18.