סקירה

גלגולו של משאל עם בישראל - עדכון

המאמר עודכן בתאריך 17.11.2013

| מאת:

השבוע החלה הועדה המשותפת לועדת הכנסת וועדת חוקה לדון בעיגון בחוק יסוד משאל עם במקרה של החלטת ממשלה הכוללת ויתור על שטחים שהשיפוט והמינהל של ישראל חלו עליהם. הדיון בועדה המשותפת נסוב על הצעות חוק לעיגון החקיקה בנוגע למשאל עם כחוק יסוד, במטרה לשריין את מעמדו, ולהקשות על שינויו. המאמר עודכן בתאריך 17.11.2013.

התמונה באדיבות Shutterstock

השבוע החלה הועדה המשותפת לועדת הכנסת וועדת חוקה לדיון בעיגון בחוק יסוד משאל עם במקרה של החלטת ממשלה הכוללת ויתור על שטחים שהשיפוט והמינהל של ישראל חלו עליהם.

יש לציין בהקשר זה כי "חוק משאל עם" (הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון), התש"ע-2010) כבר אושר בכנסת הקודמת. לפי החוק הממשלה לא תחתום ולא תאשרר הסכם ולא תקבל החלטה שמשמעותם היא שהמשפט, השיפוט והמִנהל של מדינת ישראל לא יחולו על שטח, אלא אם כן ההסכם או ההחלטה אושרו בכנסת ברוב חבריה ובמשאל עם.

על הפרק עומד עכשיו הדיון האם להפוך חוק זה לחוק יסוד. זה המקום להזכיר שבטרם נחקק "חוק משאל עם" כתיקון לחוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) התשנ"ט-1999 נאמר בחוק כי יש לעגן את משאל העם בחוק יסוד (סעיף 4 לחוק המקורי). תיקוני החקיקה שהתקבלו בכנסת הקודמת מיסמסו את רעיון חקיקת החוק כחוק יסוד. כך שבספר החוקים כיום קיום משאל עם מעוגן בחקיקה רגילה, שכל רוב של חברי הכנסת יכול לשנותה.

הדיון בועדה המשותפת נסוב על הצעות חוק לעיגון החקיקה בנוגע למשאל עם כחוק יסוד, במטרה לשריין את מעמדו, ולהקשות על שינויו (נוקשות החוק) (ראה סעיף 6 בהצעת חוק פ/1551). אמנם עיגון משאל עם ראוי שיעשה בחוק יסוד משום שמדובר בשינוי משמעותי בסדרי המשטר הקיימים. אולם עם זאת, הדיון הנוכחי, הנעשה בצל אינטרסים פוליטיים, עלול לקדם חקיקת חוק יסוד בהליך בזק. מן הראוי שחקיקת חוק יסוד אשר יטמיע את מנגנון משאל העם בארגז הכלים החוקתי של הדמוקרטיה הישראלית ילווה בדיון ציבורי מעמיק וענייני הבוחן את השימוש במשאל עם ואת ההשלכות האפשריות.

לקריאה על חולשות מנגנון משאל עם בחברה משוסעת ותרבות דמוקרטית דלה, ראו:

בלאנדר, דנה (2008). "משאל עם בישראל: מוצא מן הסבך או דרך ללא מוצא"


לביקורת על "חוק משאל עם" הקיים ראו:

בלאנדר, דנה (2010). "יום אישור הצעת החוק אינו יום חג"

עוד בנושא:

בלאנדר, דנה, וגדעון רהט, 2. משאל-עם: מיתוס ומציאות
אריאלי-הורוביץ, דנה, 1993. משאלי עם בישראל
אריאלי-הורוביץ, דנה (עורכת), 2006. פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם