Proportionality in Action: Comparative and Empirical Perspectives on the Judicial Practice

ראה אור בהוצאת Cambridge University Press
סדרה: Cambridge Studies in Constitutional Law

מזה מספר עשורים, המידתיות משמשת ככלי מרכזי בידיהם של בתי משפט ברחבי העולם בעת שהם מפעילים ביקורת שיפוטית על הגבלות של זכויות אדם.
הספר מנתח לראשונה באופן אמפירי והשוואתי את יישומה של דוקטרינת המידתיות הלכה למעשה, בפסיקתם של בתי משפט עליונים בשש מדינות: גרמניה, קנדה, דרום אפריקה, ישראל פולין והודו.
לכל אחת משיטות המשפט מוקדש פרק, המבוסס על קידוד של מדגם נרחב של פסקי דין ומשלב בין ממצאים כמותיים לבין ניתוח איכותני הרגיש לדקויות.
התוצאה היא דיוקן מפורט של דוקטרינת המידתיות כפי שהיא מיושמת על ידי בתי המשפט השונים, החושף היבטים אשר לא תועדו קודם לכן ופערים בין האופן בו הדוקטרינה נתפשת והאופן בו נעשה בה שימוש בפועל.
שיאו של הספר בפרק המסכם, המציג את הממצאים ההשוואתיים המסקרנים ביותר. בהשראת הממצאים המחברים מציגים את תמיכתם ביישומה של המידתיות בגישה אינטיגרטיבית.