חיזוק מעמדם של חברי מועצות ברשויות המקומיות

הצעה לסדר 35

מטרתו של מסמך זה היא לבחון את מעמדם ועוצמתם של חברי המועצות ברשויות המקומיות בישראל (בדגש על עיריות ומועצות מקומיות) בעיקר מול ראש הרשות, לזהות כשלים בתחום זה ולהציג המלצות לפתרונם. המחקר המובא במסמך זה מבוסס על סקירת ספרות העוסקת בשלטון המקומי בישראל ובדמוקרטיות אחרות, ניתוח של המצב החוקי בישראל וראיונות ומפגשים שנערכו עם מגוון שחקנים המעורבים בפועל בעבודת המועצות. במיוחד תצוין תרומתם של המפגשים במסגרת הסדנה "דמוקרטיה מקומית", שנערכה בשיתוף פעולה בין משרד הפנים למכון הישראלי לדמוקרטיה (2020-2019). בסדנה התכנסו נציגים מן האקדמיה, השלטון המקומי והשלטון המרכזי ואחרים לשיח רחב ופתוח שבו עלו אתגרים הקשורים בחיזוק מעמדם של חברי המועצה והצעות לפתרון.