מתווה עדכני למודל שירות מיטבי בישראל – מצע לדיון

מודל שירות החובה לצה"ל מלווה את החברה הישראלית מיסוד המדינה, והוא נחשב
אבן יסוד ביחסי הצבא והחברה בישראל. עם זאת, העוגנים המסורתיים שעליהם נשען
המודל הזה אינם יציבים היום כבעבר. השתנות האתגרים הביטחוניים ותפיסת האיום,
הירידה הברורה והעקבית בשיעור המתגייסים לצה"ל, השינויים במוטיבציות לשירות
קרבי, והתעוררות שאלות על אודות תפקידיו האזרחיים והחברתיים הראויים של צה"ל –
כל אלו מציבים אתגרים לפני המודל המסורתי. במיוחד מערערת את מודל השירות הזה
העובדה שלמעלה ממחצית מבני ובנות כל מחזור גיוס (אם כוללים גם צעירים ערבים)
אינם מתגייסים לצבא.