מבצע

שבת אחים

יחסי חילוניים-דתיים: עמדות, הצעות, אמנות

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: קשה
  • מספר עמודים: 442 עמ’
  • מרכז: התוכנית לזכויות אדם והיהדות
  • מחיר: 95 ₪ מחיר מבצע: 50 ₪

הספר ממקם את אמנת גביזון-מדן בהקשר ההיסטורי שלה. בראשיתו –  דיון ב'פולמוס התרבות', אותה פרשת דרכים גדולה מימיה הראשונים של התנועה הציונית, שממנה הסתמן הקרע בין הציונות לאורתודוקסיה. בעקבות הדיון מובאים חזונותיהם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, יצחק ניסנבוים וברל כצנלסון על אופייה היהודי של המדינה שתקום וכן נדון הסטטוס קוו המפורסם מימיה הראשונים של המדינה.

בשנת תשס"ג (2003) יצאה לאור, מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן אבי חי, הצעתם של פרופ' רות גביזון והרב יעקב מדן לאמנה שנועדה להסדיר את היחסים בין חופשיים ובין שומרי מצוות בישראל. בדברי ההסבר להצעתם כתבו גביזון ומדן כי 'מסגרת פעולה מוסכמת בין חלקי הציבור היהודי בישראל, שהיא תוצאה של הידברות, היא הדרך הטובה ביותר לטפל במחלוקות עקרוניות. בדרך זו, נשמר כבודן של כל הקבוצות, תוך מחויבות לשמור על אמונותיהן ועל אורחות חייהן, בצד יכולת של הקבוצות לפעול בתיאום לקראת מטרות משותפות קיומיות'.

הספר שבת אחים ממקם את אמנת גביזון-מדן בהקשר ההיסטורי שלה. בראשיתו -  דיון ב'פולמוס התרבות', אותה פרשת דרכים גדולה מימיה הראשונים של התנועה הציונית, שממנה הסתמן הקרע בין הציונות לאורתודוקסיה. בעקבות הדיון מובאים חזונותיהם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, יצחק ניסנבוים וברל כצנלסון על אופייה היהודי של המדינה שתקום וכן נדון הסטטוס קוו המפורסם מימיה הראשונים של המדינה.
 
בהמשך נפרסים פרקים חשובים בתולדות יחסי דת ומדינה, החל בשיחתו של בן-גוריון עם החזון-איש, דרך פנייתו של בן-גוריון לחכמי ישראל (בסוגיית 'מיהו יהודי') ותשובותיהם אליו, וכלה בדיון ברעיונות ובהצעות שהועלו עם השנים לפתרון שאלות דת ומדינה, כמו ועדת נאמן לסוגיית הגיור, הצעות האגודה לזכויות האזרח לחלופות נישואין וגירושין בישראל, ומסמך צוות השבָּת של הפורום להסכמה לאומית.
 
עוד מונה הקובץ את הניסיונות העיקריים להגיע להסדרים מוסכמים בשאלות דת ומדינה קודם לאמנת גביזון-מדן: אמנת מימד, הצעת הפורום להסכמה לאומית, הצעת הצוות הבין-תנועתי ואמנת כינרת. בהמשך הקובץ - מאמר מסכם הדן באמנות שנועדו להסדיר יחסי דתיים-חילונים והופיעו על רקע כישלונה של המערכת הפוליטית להגיע לפתרונות מוסכמים. גם הצעות לחקיקה בענייני דת ומדינה וגיוס בני הישיבות מובאות בקובץ, והוא נחתם ברב-שיח שהתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה, אשר בו פרסו פרופ' גביזון והרב מדן את המשנה שהובילה אותם להסכמה המיוחדת במינה והגיבו להערות משתתפי הדיון.

הספר מסד לאמנה חדשה בין יהודים בענייני דת ומדינה בישראל (אמנת גביזון-מדן)

מבוא
אורי דרומי

רקע היסטורי: 1949-1882

פולמוס התרבות
אהוד לוז

הגלות בתוך הגאולה
דוב דראכמאן

על החוקה הישראלית במדינה העברית
יצחק ניסנבוים

חורבן ותלישות
ברל כצנלסון

ואלה תולדות הסטטוס־קוו: דת ומדינה בישראל
מנחם פרידמן


סוגיות מרכזיות

דת ולאום, דיני אישות, גיורהשיחה בין בן־גוריון לבין החזון־איש
דוד תמר

דברי חכמים: תשובות חכמי ישראל לבן־גוריון
אליעזר בן-רפאל (עורך)

הגיור בישראל, דין וחשבון והמלצות הוועדה לגיבוש רעיונות והצעות
יעקב נאמן

כדת או כדין: חלופות נישואין וגירושין בישראל
פנחס שיפמן


שבת - יום המנוחה השבועי

סימפוזיון על השבת

השבת במדינת ישראל
אליעזר שביד

רחוב בר־אילן, הקונפליקט ודרכים לפתור אותו
צבי צמרת


הפורום להסכמה לאומית 2001-1998

מבוא
מאיר יפה ומיכה רוזנטלר

מסמך צוות השבת


הצעות לאמנה יהודית־חברתית

לחידוש ההסכמה בין דתיים לחילונים
דניאל טרופר (עורך)

אמנה חדשה בנושא דת ומדינה - נוסח מוצע

לקראת אמנה - עקרונות יסוד לשיח ציבורי
שמואל פאוסט (עורך)

הפורום להסכמה לאומית: הנחות יסוד משותפות
מרדכי בר־און ויעקב נגן

קווים מנחים לגיבוש אמנה חברתית
חנן פורת

קהילות אוטונומיות - תשתית מדינית מאוחדת
שמואל יעקובוביץ

הצוות הבין־תנועתי לגיבוש אמנה משותפת לדתיים ולחילונים
אמנת כינרת


הצעות חקיקה

הצעת חוק דת ומדינה, התש"ס 2000
נחום לנגנטל

לבעיית גיוס בני הישיבות
צבי טל

חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב- 2002


ובכל זאת אנחנו כורתים אמנה וכותבים...

יהודים ישראלים - דיוקן
שלומית לוי, חנה לוינסון ואליהוא כ"ץ

אמנות להסדרת יחסי חילונים ודתיים: ניסיונות הסדרה ציבוריים לנוכח כישלון פוליטי
אשר כהן


רב שיח

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות לחופשיים בישראל. רוח האמנה ותמצית ההצעות רות גביזון ויעקב מדן

Summary