ליד ערש המשפט

ספר חיים צדוק

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: קשה
  • מספר עמודים: 454 עמ’
  • מחיר: 135 ₪

חייו של חיים יוסף צדוק שזורים בהיסטוריה הציונית והישראלית ובתולדות המשפט הישראלי במאה העשרים. הספר פותח אשנב ייחודי להסטוריה הישראלית, תולדות המשפט הישראלי ובעיקר לתהליך בנייתה של מערכת החוקים בארץ ולהקשר הפוליטי שבו התפתחה.

חייו של חיים יוסף צדוק שזורים בהיסטוריה הציונית והישראלית ובתולדות המשפט הישראלי במאה העשרים. צדוק ניצב פעמים רבות במרכז העשייה הציבורית הישראלית והותיר בה את חותמו כאחד מעמודי התווך שלה.

בצעירותו עלה לארץ ולאחר שירות כנוטר ב"משטרת היישובים העבריים" וסיום לימודי משפטים, החל בקריירה ארוכה כעורך-דין, אשר שולבה בתפקידים מגוונים, ציבוריים ומדיניים.

צדוק עבד במחלקת החקיקה של משרד המשפטים בראשית ימי המדינה, כיהן כחבר-כנסת מטעם מפא"י ומפלגת העבודה במשך כשני עשורים ובמהלך כהונתו עמד בראש ועדת הכנסת וועדת חוץ ובטחון, היה שר המסחר והתעשייה בממשלת אשכול ושר המשפטים בממשלתו הראשונה של רבין.
לאחר פרישתו מעיסוקיו המדיניים שימש צדוק כנשיא מועצת העיתונות, כיושב ראש ועדות ציבוריות חשובות וכתב מאמרי פרשנות בעיתונות היומית.

הספר נחלק לשלושה חלקים:

  1. מאמר מאת רון חריס אודות פעילותו של צדוק בתחום המשפט.המאמר מתאר את פועלו ומשלב אותו בתולדות המשפט בישראל. בחלק זה שמטו בטעות שמות חברי המערכת: הנשיא אהרון ברק, ח"כ דן מרידור, פרופ' מרדכי קרמניצר, פרופ' יורם שחר, ד"ר הלל סומר, ד"ר אריק כרמון, עו"ד ארנולד שפאר, עו"ד אייל רוזובסקי.
  2. החלק השני מבוסס על סדרת ראיונות אשר השר וחבר-הכנסת דן מרידור קיים עם חיים צדוק. שני האישים עברו בחייהם תחנות דומות בתחום המדיני והמשפטי ובשל כך קיבלו הראיונות ערך מוסף טבעי וייחודי. חלק מהראיונות עוסק בחייו של צדוק מילדותו ועד לעיסוקיו הציבוריים והשאר דן בנושאים אקטואליים שונים.
  3. חלקו השלישי של הספר כולל אסופה של כתבי צדוק ונאומיו, אשר מאירה את עשייתו המדינית ואת עמדותיו הרעיוניות. כאן שמור מקום מיוחד להרצאות בתחום המשפט משנות ה - 50, לנאומים בכנסת משנות ה- 60 ולמאמרים בעיתונות שפורסמו מסוף שנות השבעים ואילך.

הספר פותח אשנב ייחודי להסטוריה הישראלית, תולדות המשפט הישראלי ובעיקר לתהליך בנייתה של מערכת החוקים בארץ ולהקשר הפוליטי שבו התפתחה.

מבוא

חלק א: חיים צדוק כמשפטן, כמחוקק וכשר משפטים. רון חריס

השכלה משפטית בתקופת המנדט
פרקטיקה משפטית יהודית בתקופת המנדט
המעבר ממנדט למדינה
התביעה הצבאית הכללית
מחלקת החקיקה של משרד המשפטים בראשית המדינה
החקיקה בעשור השני למדינה
הדרך לחוקי יסוד
מינוי שופטים במעבר מהגרעין הראשון לגרעין השני
הערות

חלק ב: ראיונות עם חיים צדוק

פולין
חינוך והשכלה- השנים הראשונות
בתנועת הנוער "גורדוניה"
מעמדו של עורך הדין בפולין
המעבר לווארשה ולימודים גבוהים

עלייה ארצה
נוטרות בפלשתינה
לימודי משפטים בארץ ישראל
התמחות במשרד של דב יוסף וצעדים ראשונים כעורך דין  
דמויות מרכזיות בעולם המשפט הארץ- ישראלי בתקופת המנדט
פרקטיקה משפטית

שירות בצה"ל במחלקת החקיקה במשרד המשפטים
הכרעה בין שיטות משפט; היחס בין משרד המשפטים ליועץ המשפטי לממשלה;חוק השבות,החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, חוק שיווי זכויות האישה והכרזת העצמאות; ראש הממשלה דוד בן גוריון והיועץ המשפטי לממשלה יעקב שמשון שפירא

עורך-דין עצמאי והשתלבות בפוליטיקה המפלגתית והממלכתית
שר המסחר והתעשייה  
דפוסי עבודה
שתדלנות; ניגוד עניינים פוטנציאלי וההתמודדות עמו; היחסים עם הדרג המקצועי; החמצה רגעית; היחסים עם ספיר; נסיבות ההתפטרות; מיתון טרם מלחמת ששת הימים; סיום הכהונה כשר המסחר והתעשייה

היחס בין הפעילות הפרלמנטרית והעבודה כעורך דין עצמאי
השלכות "עסק הביש", "הפרשה", וחוק ועדות חקירה
חוקה, חוקי יסוד, ותחומי פעילות נוספים של ועדת חוקה חוק ומשפט
דרכי היוועצות; יוזמת החקיקה; חקיקת חוקה וחוקי יסוד; קודיפיקציה של המשפט האזרחי ושינויים בשיטת המשפט; שינויים באופי החקיקה; קרקעות; מעורבות גורמים חיצוניים בתהליכי החקיקה; אופי הדיונים בוועדה; חוק הירושה; חוק בית הדין לעבודה; חוק ההוצאה לפועל; חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

מלחמת ששת הימים
תוכניות השלום שלאחר מלחמת ששת הימים ופעילות מדינית בזירה הבין- לאומית; עתיד השטחים וההתנחלויות; עתיד ירושלים; שוק העבודה לאחר מלחמת ששת הימים

מלחמת ההתשה

הכנסת השביעית- יו"ר ועדת החוץ והביטחון
שיטות עבודה; הדלפות; עדכון הוועדה ותפקודה כגוף מפקח על הרשות המבצעת

מלחמת יום הכיפורים
תפיסת הבטחון ערב מלחמת יום הכיפורים; פרוץ מלחמת יום הכיפורים; תפקוד הוועדה במהלך המלחמה; ועדת אגרנט לחקר מלחמת יום הכיפורים ומסקנותיה; ההשפעות על המערכת הפוליטית

מועמד לראשות הממשלה

שר המשפטים
נסיבות המינוי; הוועדה לבחירת שופטים והשיקולים המנחים את בחירתה; מוסד היועץ המשפטי לממשלה; חקירות פליליות של בכירי המפלגה:  רבין, ידלין, עופר; פרשת רבין- " חשבון הדולרים"; מעמד מנהלי עצמאי בתי המשפט; " התרגיל המבריק"; אירועי יום האדמה; הפסקת היריון

שר הדתות     
מאפייני פעילות; ליקויים במערכת שירותי הדת

יצחק רבין וכהונתו הראשונה כראש ממשלה  
התפטרות מהכנסת; אפשרות כהונה בבית המשפט העליון

פעילות בוועדות ציבוריות

נשיא מועצת העיתונות

הערות


חלק ג: מפרי עטו של חיים צדוק

סדרי השלטון והמשפט בישראל לאור המשפט החוקתי
משפט חוקתי; חוקה; חוקות כתובות ובלתי כתובות; חוקות נוקשות וחוקות גמישות; הויכוח בשאלת החוקה; ההכרזה על הקמת מדינת ישראל; שאלת ה"ירושה" שבין ממשלת המנדט ובין מדינת ישראל; פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח- 1948; מועצת המדינה הזמנית- סמכויותיה; הממשלה הזמנית- סמכויותיה; דיני בחירות; עיקרי השיטה; שיטת ביניים; המעבר ממוסד מחוקק אחד למשנהו; חוק המעבר, תש"ט- 1949; שינוי מונחים; נשיא המדינה; גמר כהונת הנשיא; הקמת ממשלה

דרכי חקיקה, הערות

נאומים בכנסת  
דברי שר המסחר והתעשייה בדיון בהצעת התקציב הראשונה שהגיש מטעם משרדו דיון על הצעת חוק ועדות חקירה הבאת "חוק יסוד: הממשלה" לקריאה שנייה ושלישית; דיון בהודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והביטחוני

הרצאות ומסות
איזון בין הכמיהה לחופש הפרט לבין הכמיהה לביטחון סוציאלי  
חופש העיתונות וזכויות האזרח
דת, חוקה וזכויות האזרח  
המרכיבים הציונים בהתפתחות החוקתיות של ישראל 

מאמרים בעיתונות היומית

חוק הגולן ושריון חוקי יסוד
מכתב גלוי לאביגדור קהלני: אתה מציע שהמיעוט יכריע

בחירה ישירה לראש הממשלה
מלכודת למפלגת העבודה; שיטה שאין לה תקנה

הסכסוך היהודי- ערבי ותהליך השלום
קו אדום ל"לינקג"; תסריט למו"מ על האוטונומיה; חוק שכולו נזק; להסתלק משולחן ההימורים; צעד ראשון במסע ארוך; אחיזת עיניים בינלאומית; משאל עם או בחירות- משאל עם עדיף
מפלגת העבודה: פריימריס, בחירות כלליות והרכבת קואליציות רק על הצעה מתואמת עם ארה"ב; אין חזקה על תפקיד ציבורי ; בחירות עכשיו

שר המשפטים הראשון פנחס רוזן   
מגילת העצמאות של הרשות השופטת 

עונש מוות, גירוש ושחרור אסירים ביטחוניים  
אחרי בג"צ: החוקיות והתבונה; והיה אם יוצא לפועל עונש מוות למחבלים; מבחן "דם על הידיים"

איסור המפגשים עם נציגי אש"ף  
הזכות לחלוק; לא להשהות את ביטול חוק המפגשים

חוקיות ההתנחלויות
יש שופטים בירושלים

התקשורת וחופש הביטוי  
הזכות לדעת והזכות לצנזר; הלכה בלתי פסוקה;שימוש פסול בצנזורה; החוק, האתיקה וחופש העיתונות

איכות השלטון   
איזו החלטה מבישה; בן יאיר צודק; נתניהו, ללמוד מבני בגין

פרשת השב"כ
רק התיק נסגר; השיטה

דת ומדינה 
לא ההלכה קובעת את אורח חיינו; ש"ס: כן, אך לא בכל מחיר; המלצות סרק

מעמד בית המשפט העליון ואפשרות הקמת בית משפט לחוקה   
בג"צ כבית משפט להתנהגות נאותה; סייג לריבונות הכנסת: בית משפט לחוקה

ועדת אגרנט: משמעות האחריות המיניסטריאלית   
משמעותה של האחריות המיניסטריאלית 

מעורבות הרשות השופטת בהליכי חקיקה    
לא חידוש, לא תקדים ולא התערבות בעבודת הכנסת

עצמאות מוסד היועץ המשפטי לממשלה  
היועץ המשפטי של הממשלה או של המדינה?  

Abstract  

תגיות:
ציונות