פרלמנט | גליון 48

קוד אתי בעסקים

חברות וארגונים פועלים בתחומים רבים ובאים במגע עם מגוון רחב של קהלים. כל ארגון מקיים יחסי גומלין עם עובדיו, לקוחותיו, מתחריו ולעתים גם עם הציבור בכללותו. בכל מדינה קיימים חוקים הקובעים מהי התנהגות מותרת לארגונים ומהי התנהגות אסורה. יחד עם זאת, לכ כל מה שמותר הוא ראוי. ארגון הפועל בצורה לא-חוקית נוהג לרוב בצורה לא-אתית; אולם לא כל פעולה חוקית היא פעולה אתית.

חברות וארגונים פועלים בתחומים רבים ובאים במגע עם מגוון רחב של קהלים. כל ארגון מקיים יחסי גומלין עם עובדיו, לקוחותיו, מתחריו ולעתים גם עם הציבור בכללותו. בכל מדינה קיימים חוקים הקובעים מהי התנהגות מותרת לארגונים ומהי התנהגות אסורה. יחד עם זאת, לכ כל מה שמותר הוא ראוי. ארגון הפועל בצורה לא-חוקית נוהג לרוב בצורה לא-אתית; אולם לא כל פעולה חוקית היא פעולה אתית.

"אתיקה עסקית" עוסקת בתחום של מניעת חדירה של נורמות פסולות ולא-מוסריות לעסקים. למונח "אתיקה עסקית" שלושה מובנים. האחד מקורו במחקר, בכתיבה ובהוראה אקדמית שהחלה להתפשט החל משנות השבעים בארצות הברית. העיסוק בו צמח כתוצאה משילוב תאוריה על אתיקה עם מחקרים אמפיריים על התנהגות של חברות וארגונים. השני הוא בעל שימוש נרחב יותר בתקשורת ובשיח הציבורי, העולה בהקשר של שערוריות בעולם העסקי. במובן זה, לעיסוק באתיקה בעסקים היסטוריה ארוכה יותר, והוא קיים מאז קיומם של עסקים, סחר וכלכלה: במקום שבו קיימים סוחרים קיים גם קוד התנהגות במסחר. המובן השלישי עניינו תנועה של הארגונים עצמם להחדרת נורמות אתיות למבנה הארגון. תנועה זו צמחה לא רק מתפיסה מוסרית של הארגונים אלא באה בעיקר כמהלך נגדי לביקורת ציבורית נרחבת על פעולות תאגידים, בעיקר תאגידים בין-לאומיים. המושג "אחריות חברתית" חדר לשיח העסקי, ויחד אתו החלו תאגידים להשקיע כספים רבים במיזמים חברתיים, ובפרסום מעורבותם בהם.

"הקוד האתי" צמח מתוך שני המובנים האחרונים. בשנים האחרונות הנהיגו חברות וארגונים רבים קוד אתי להתנהגות עסקית, הקובע את הערכים המנחים את הארגון ואת כללי ההתנהגות לארגון ועובדיו. הארגון מבקש ליצור בעזרת הקוד בסיס לקבלת החלטות של העובדים ולביצוע משימותיהם בצורה אתית.

"סקרים מגלים כי קיים פער גדול בין מערכת הכללים והנורמות של חברה לבין חיי היום-יום שלה"

מהם המאפיינים המשותפים לקודים אלה? רבים מהקודים נפתחים בהצגת הארגון, עקרונותיו, מטרותיו ומטרת הקוד. מוצגים הערכים הבסיסיים של התאגיד - לרוב התנהגות בהתאם לחוק בהגינות, באתיקה וביושרה, וכן שאיפה למצוינות. לדוגמה, הערכים של "מיקרוסופט" - כפי שהם מופיעים בכללי ההתנהגות העסקית של החברה - הם: יושר והגינות; מסירות ללקוחות, לשותפים ולטכנולוגיה; פתיחות וכבוד לאחרים; מסירות לשיפור יכולות; מוכנות לנטילת אתגרים רחבי היקף ולביצועם; ביקורת עצמית, חקר ומחויבות למצוינות אישית ולשיפור עצמי; אחריות להתחייבויות, לתוצאות ולאיכות בפני לקוחות, בעלי מניות, שותפים ועובדים. הקודים השונים מתייחסים למרבית הקהלים הבאים: עובדים - התייחסות לציפיות הארגון מעובדיו, מתן תנאי עבודה נאותים ויחס הוגן לעובד. מתחרים - התחייבות התאגיד לשמירה על כללי תחרות הוגנת ופעולה בהתאם לחוקים ולקנות. לקוחות - התנהגות הוגנת כלפי הלקוח וחשיבות שביעות הרצון של הלקוח. בעלי המניות ומממנים אחרים - מחויבות להחזרים כספיים, ולתקשורת זמינה ואמינה. ספקים - עמידה בחשבונות ושיתוף פעולה להשגת איכות ויעילות. הציבור בכללותו - מחויבות התאגיד לשמירת הסביבה; רצון התאגיד למעורבות חברתיות, וכן הצגת מדיניות סיוע אם קיימת כזו. בנוסף, קודים רבים מפרטים את התהליכים להפצת הקוד, הפעולות לשמירתו, מינוי נציבות לתלונות, מינוי אחראי אתיקה, דרכי הפנייה אליו וכדומה. לדוגמה, הקוד להתנהגות עסקית של חברת "טבע" קובע כי הציפייה מהעובדים היא "לציית לחוקים הרלוונטיים ולעמוד בסטנדרטים האתיים בכל דבר ועניין הנוגע לחברה, ולהתייחס בכבוד לכל מי שאתו אתה בא במגע, לרבות עמיתיך לעבודה". הקוד מוסיף ש"טבע מחויבת לשמירה על סטנדרטים גבוהים של התנהגות ולקיומה של אווירת עבודה מקצועית ופרודוקטיבית. לא נסבול התנהגות שאינה אתית, חוקית או ישרה". השאיפה ליצירת סביבת עבודה חופשית מהטרדה ומאפליה מופיעה גם היא. ביחס ללקוחות, הקוד של "טבע" קובע את מחויבות החברה ליצור מוצרי איכות בטיחותיים בעבור הלקוחות ובעבור המשתמשים במוצרים. הקוד מפנה את העובד להתלונן על מקרים של הפרת הקוד בפני המנהל הישיר, מנהל בכיר או המבקר הפנימי, או באמצעות קו חסוי.

ייתכן שהמהלך הבא, שניצניו כבר נראים, יהיה קוד אתי גלובלי שישפיע על התרבות העסקית בצורה נרחבת ואחידה. ייתכן שקוד אתי גלובלי לא יהיה בעל אופי מחייב אלא יבוא כבסיס ליצירת קודים מקומיים המשלבים את העקרונות הגלובליים עם מאפיינים מקומיים. כיום כבר קיימים קווים מנחים למיזמים רב-לאומיים, שפרסם הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח (OECD). הארגון מעלה את החשש כי הכוחות התחרותיים כיום עלולים להוביל להזנחת אמת המידה הראויות להתנהגות עסקית וליצירת יתרון לא-הוגן. הקווים המנחים מבהירים את הציפיות המשותפות למדינות החברות באשר להתנהגות עסקית ראויה, במיוחד בהקשר הגלובלי אך לא רק בהקשר זה. הקווים המנחים מתייחסים, בין השאר, לחובת החברות לכבד זכויות אדם של אלה שהן באות במגע אתם; לתרומת החברות לסביבה, לחברה ולכלכלה; להנהגת יחסי עבודה הוגנים; להימנעות משוחד; להימנעות מקרטלים; לכיבוד פרטיות הלקוח; לאספקת מידע בהיר ומדויק ללקוח; לעמידה בסטנדרטים של המוצרים, ולהעמדת מנגנון יעיל לתלונות של לקוחות.

יש לזכור כי אין די באימוץ קוד אתי. נכון שיש עלייה משמעותית במספר החברות בעולם המאמצות קוד אתי; אולם סקרים מגלים כי קיים פער גדול בין מערכת הכללים והנורמות של חברה לבין חיי היום-יום שלה. הקוד הוא למעשה רק תשתית לעמידה בסטנדרטים אתיים. אחת הבעיות הנפוצות היא שחברות מאמצות קוד אתי, מדפיסות אותו ושולחות אותו פעם אחת לעובדי החברה. סביר להניח שקוד כזה לא יהיה אפקטיבי. כדי להבטיח השפעה, על הקוד להיות מסמך חי שבכירי החברה נוהגים על-פיו ומעודדים את הסגל הזוטר לנהוג כמותם. פרסום הקוד, עדכונו, יצירת אווירה המאפשרת לעובדים - כל אלה מסייעים ליצירת אקלים אתי. יש מדינות בהן נעשה ניסיון רחב יותר מצד המדינה להשריש התנהגות אתית בחברות.

באוסטרליה, במסגרת האחריות הפלילית המוטלת על ארגונים, קיימת התייחסות עקיפה בחוק לתרבות אתית של ארגונים. הקוד הפלילי קובע דרכים ליחס לארגון יסודות של עברה (לדוגמה, הדרך לקבוע שלארגון עצמו, להבדיל מלאחד מחבריו, הייתה כוונה לבצע עברה). בין השאר הוא קובע כי אפשר לבסס הרשעה של תאגיד להתנהגות פלילית על-ידי הוכחת תרבות ארגונית שעודדה בצורה פעילה או סבילה חוסר התאמה עם הוראות החוק. אפשרות אחרת היא להוכיח כי הארגון כשל ביצירה ובשמירה על תרבות ארגונית המחייבת עמידה בהוראות החוק. החוק מגדיר "תרבות ארגונית" הן ככללים כתובים והן כאווירה או כפרקטיקה הנוהגת בארגון. שמירה על תרבות של אתיקה עסקית מונעת ייחוס התנהגותם העבריינית של העובדים לארגון עצמו, בדרכים המוזכרות בחוק.

בארצות הברית, ה-Securities and Exchange Commission (הגוף השלטוני המפקח על פעילות של חברות ומגן על משקיעים, המקביל לרשות לניירות ערך בישראל) פרסם כללים המחייבים חברות ציבוריות החל ב-2003 לדווח בדוח השנתי שהן מגישות, האם החברה אימצה קוד אתי החל על מנהלים בכירים. חברה שלא אימצה קוד אתי חייבת להסביר מדוע נמנעה מלעשות כן. הכללים מגדירים קוד אתי כסטנדרטים כתובים המתוכננים בצורה סבירה להרתיע מביצוע עוולות ולקדם התנהגות הוגנת ואתית; התאמה לחוק, לתקנות ולכללים, גילוי מלא ומדויק ל-SEC ודיווח מידי על הפרות הקוד. בנוסף, ההנחיות הפדרליות לענישת ארגונים קובעת כי קיום תכנית אתית בארגון תשמש שיקול בהפחתת העונש לתאגידים שהורשעו. קיום של קוד אתי אינו מבטיח הפחתה בעונש, אלא נדרשת התאמה אפקטיבית של הארגון לתכנית האתית. שיעורי הקנסות המוטלים על התאגיד שהורשע יכולים להיות מופחתים בחלק מהמקרים ב-95 אחוזים. הקלות בעונש מותנות בדיווח מהיר לרשויות על עובד שסרח, וכן בכך שעובד בכיר אינו מעורב בעברה. התכנית האתית הנדרשת לפי ההנחיות מצומצמת יותר, ומתמקדת במניעת מעשים פלילים. עם זאת, להנחיות יש כוח אמיתי בהפצת תרבות אתית בעסקים, אם כם מינימלית.

בישראל, הרשות לניירות ערך ביקשה לקדם תקנות חדשות המאמצות את כללי ה-SEC. חברה  ציבורית תידרש לדווח שיש לה קוד אתי, או להסביר מדוע אין לה קוד כזה. בתקנות המוצעות מוגדר קוד אתי כ"מסמך שיטתי הקובע כללי התנהגות אתית מחייבת לנושאי משרה בכירה ולעובדי התאגיד", הכולל לפחות: קיום החוק והכללים המקצועיים, מניעת ניגוד עניינים, מניעת ניצול הזדמנויות עסקיות של התאגיד, שמירת סודיות וקידום התנהגות אתית של עובדים ונושאי משרה בכירים. בשלב זה התקנות המוצעות לא מבקשות לשנות את האחריות הפלילית של התאגיד או של נושאי משרה בכירים בתוכו במקרה של אימוץ קוד אתי.

לעתים התנהגות ראויה היא עניין מסובך; אך גם אם הדבר אינו פשוט, הראיות מוכיחות כי אימוץ קוד אתי משתלם כללית. במחקר שערך המכון לאתיקה עסקית (Institute of Business Ethics, London) נמצא כי חברות בעלות קודים אתיים משיגות תוצאות פיננסיות טובות יותר מחברות ללא קוד כזה. ממצא זה מתיישב עם מחקרים דומים שנערכו בארצות הברית. לכן, מחויבות אתית אינה בהכרח עול אלא לעתים גם מניבה רווח.

הכתוב מבוסס על:

• Richard T. De George, "A History of Business Ethics", Marddula Center for Applied Ethics, Santa Clara University. At: http://www.scu.edu

• Webley,S., More E., Does Buisness Ethics Oay?, Institute of Buisness Ethics, Londin 2003.

• U.S. Securities and Exchange Commission site, http://www.sec.gov