פרלמנט | גליון 10

אמנה לכללי משחק דמוקרטים

אין ערוך בדמוקרטיה לחשיבותם של הוויכוח ושל חופש הביטוי

מספר ימים לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין, חברו יחדיו חברי כנסת מסיעות העבודה, הליכוד, צומת והמפד"ל בניסיון לגבש מסמך משותף תחת הכותרת של "אמנה לכללי-משחק דמוקרטיים". המכון הישראלי לדמוקרטיה, שראה בנייר כזה צו השעה, פנה ליושב ראש ועדת הכנסת ח"כ חגי מירום והציע עצמו ככלי עזר בגיבוש המסמך. במכון הוקם צוות לכתיבת האמנה, אשר כלל את פרופ' ירון אזרחי ופרופ' מרדכי קרמניצר, וכן את ירון פרסול כעוזר מחקר. במקביל הכין מרכז המידע חומר השוואתי על כללי התנהגות הנהוגים בפרלמנטים אחרים בעולם.

המכון הגיש לח"כ מירום טיוטה של הצעה אשר עיקריה מפורטים להלן:
- חשיבותו של הדיון הציבורי ברמה המוסדית והחוץ-מוסדית, כעיקרון יסוד של הדמוקרטיה וככלי ללימוד ושיפור חברתי;
- גיבוש מסגרת אתית לדיון הדמוקרטי: הימנעות מהסתה ועידוד למעשה עברה, הימנעות מהתבטאויות גזעניות ופגיעה בכבודו של אדם, הימנעות מהפיכתו של אדם למטרה לשנאה, ואי שיתוף-פעולה עם העושה אחד מאלו;
- הכרה בחשיבות הדיון בכנסת כדוגמה לציבור כולו;
- הדגשת התהליך הדמוקרטי כתהליך הריבוני לקבלת החלטות והכרעות בחברה הישראלית;
- קריאה לפעולה חינוכית וחוקית כדי למנוע תופעות של אלימות פיזית ומילולית.

ביום 20 בנובמבר 1995 נערכה ישיבת ועדת הכנסת בה נכחו נציגי המכון. בישיבה זו הציג ח"כ מירום את הצעתו המבוססת על טיוטת המכון ונערך דיון. מרבית חברי הכנסת מסיעות שונות של הבית תמכו בהצעה, והוחלט להמשיך ולדון בנושא בצוות מצומצם אשר יגבש נוסח סופי שיובא לחתימת כלל חברי הבית.
להלן מספר דברים שנאמרו במהלך הדיון:
ח"כ זבולון המר (מפד"ל: "יש חשיבות לאמנה, משום שכול מי שחותם עליה נוטל על עצמו מחויבות נוספת." ח"כ המר הדגיש כי "חובתנו לדאוג שמה שקרה לא יקרה יותר."
ח"כ רן כהן (מרצ): "אני מאוד בעד האמנה, כי יש לה תוקף מוסקי. גם אם האמנה הזו איננה חזות הכול, זהו כלי של מסר ציבורי."
כן הביעו דברי תמיכה באמנה ח"כ משה קצב (ליכוד), ח"כ רפאל איתן (צומת) וח"כ רפי אלול (עבודה). התנגדו לאמנה חברי הכנסת רענן כהן (עבודה) ויו"ר הכנסת שבח וייס, שאמר כי כול הנאמר באמנה מובן מאליו ובעבורו העקרונות הדמוקרטים התקיימו עוד לפני רצח ראש הממשלה כפי שהם ימשיכו לחייב אותו גם בעתיד מבלי שיחתום על אמנה כלשהי.

בישיבה שנערכה בכנסת ביום 4 בדצמבר 1995, בה נכחו מספר חברי כנסת ממנסחי מסמך כפר-ויתקין ונציגי המכון, סוכמה הצעה שהועלתה בכנסת ביום השלושים להירצחו של יצחק רבין. הצעה זאת כוללת את מסמך כפר-ויתקין ככתבו וכלשונו בתוספת הפתיח: "המסגרת הדמוקרטית מחייבת קיומו של דיון נוקב, ולעתים חריף וכואב, בנושאים השנויים במחלוקת. אין ערוך בדמוקרטיה לחשיבותם של הוויכוח ושל חופש הביטוי לשם התמודדות על בעיות וליישוב מחלוקות דווקא, לכן, יש להימנע ממעשים ומצורות ביטוי השוברים את כללי הוויכוח ומונעים מן הדיון לממש את תכליתו." בסיכום נאמר: "נציגי הסיעות בכנסת ינסחו קוד התנהגות מפורט בהנחייתו של יו"ר ועדת הכנסת ובסיוע המכון הישראלי לדמוקרטיה."