פרלמנט | גליון 10

מספר כללי התנהגות בפרלמנטרים בעולם

פרק 59:
1. כאשר חבר פרלמנט משתמש במילים לא נאותות, או מפריע לחופש הביטוי או לסדר המושב על ידי התנהגותו, ינזוף בו הנשיא על ידי קריאת שמו.
פרק 60:
1. כאשר חבר פרלמנט מעליב חבר פרלמנט אחר או חבר ממשלה, הנשיא רשאי להוציאו מן המליאה עד תום הישיבה. זאת לאחר נזיפה שנייה באותו יום, או - במקרים חמורים - אף ללא נזיפה קודמת.
3. הנשיא רשאי להציע ללשכתו לנזוף בחבר פרלמנט - כולל איסור על השתתפותו בעבודת הפרלמנט למשך 2 עד 15 ימי ישיבה - במקרה של שימוש באלימות, הסתה לאי סדר או איומים על חברי פרלמנט או חברי ממשלה... במקרה שאותו חבר פרלמנט מנסה להיכנס לאולם המליאה לפני תום עונשו הקצוב, משך איסור הכניסה יוכפל.

פרק 34:
חל איסור על התקפות אישיות, קריאות בין חברי פרלמנט אחד למשנהו וקריאות ביניים המפרות את הסדר.
פרק 35:
1. כאשר נואם מדבר שלא לעניין, רק הנשיא רשאי להזהיר אותו.
2. כאשר נואם ממשיך לדבר שלא לעניין לאחר שתי הזהרות, הנשיא רשאי לשלול ממנו את זכות הדיבור עד תום הישיבה על אותו נושא... אם הנואם מסרב לרדת מן הדוכן לאחר שלילת זכות הדיבור, הנשיא רשאי להחליט על השמטת דבריו מדברי הפרלמנט.
פרק 51:
1. כאשר חבר פרלמנט מפר את הסדר, הנשיא יקרא אותו לסדר.
2. כאשר במהלך הישיבה השנייה, חבר פרלמנט נקרא לסדר פעם שנייה, הוא מאבד את זכות הדיבור שלו למשך כל שאר הישיבה.
פרק 52:
4. כאשר חבר פרלמנט לא נענה להוראות הנשיא לעזוב את אולם המליאה, הישיבה מופסקת או נסגרת, וחבר הפרלמנט מורחק משמונה הישיבות הבאות.
פרק 53:
כאשר הישיבה סוערת, הנשיא מודיע על כוונתו להפסיק את הישיבה. אם הרעש נמשך, הוא מפסיק את הישיבה לשעה. כעבור שעה הישיבה ממשיכה ללא נזיפה.

פרק 14:
4. כול חברי הבית אשר יפר את תקנותיו, בדיבור או בכול דרך אחרת, ייקרא לסדר על ידי יושב הראש או על ידי כול חבר אחר. במקרה זה, עליו לשבת מיד במקומו, אלא אם כן הוא הורשה להסביר - על פי פנייה של חבר אחר - והבית, על פי פנייה, יפסוק בעניין ללא דיון; אם ההחלטה היא בעד החבר שנקרא לסדר, הוא יורשה להמשיך, ואם לא - הוא לא יורשה לכך; אם המקרה ידרוש זאת, הוא עלול לקבל נזיפה או כול עונש אחר שהבית ימצא לנכון.
פרק 43:
1. חבר הבית, פקיד או עובד הבית יתנהג בכול עת בדרך ההולמת את בית הנבחרים.

אסור לאדם שאיננו חבר הבית להביע חוסר כבוד כלפי חבר הבית, להביע חוסר כבוד כלפי הבית כולו, לא לציית לצווי הבית, להפר את התקנון, להפריע לפקידי הבית בביצוע תפקידיהם או להפריע לעדים המופיעים בפני הבית ובפני ועדות של הבית. חוסר כבוד לחבר הבית כולל גם ניסיונות לאיים עליו או להפחיד אותו והצעה למתן שוחד.