מאמר דעה

אבן פינה במאבק בשחיתות שלטונית

| מאת:

הקמת הצוות להפקת לקחים מפרשת בזק על ידי יועז הנדל, היא נקודת ציון משמעותית במאבק בשחיתות השלטונית. כעת נותר לקוות שהצוות ישמע את כל הגורמים הנוגעים בדבר, שהמסקנות וההמלצות יפורסמו ושמה שיתברר כטעון שינוי ותיקון אכן יתוקן

Flash 90

הקמת צוות הפקת הלקחים מפרשת בזק, עליו הכריז שר התקשורת יועז הנדל, הוא מהלך מתבקש וראוי לכל שבח. שהרי בדיקת הכשלים ומניעת הישנותם הם יסוד להבטחת הנאמנות לציבור בפעולת השלטון, יעילות ומינהל תקין, וכן למניעת שחיתות שלטונית. הגם שרובם של עובדי הציבור הם נאמנים, הגונים, מקצוענים ומחויבים לטובת הציבור, המיעוט החורג מההתנהלות השלטונית הראויה פוגע פגיעה קשה באמון הציבור בשלטון.

ועוד, רכיב מרכזי וחיוני לפעולתה התקינה של הרשות השלטונית ולהבטחת האמון של הציבור בה, הוא שירות ציבורי מקצועי המבטא את עמדותיו המקצועיות ללא מורא בפני מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות, מבסס את עמדותיו על עובדות, נתונים וידע מלא ועדכני, מחויב לחוק ולהסדרים שנקבעו על פיו ונאמן לטובת הציבור. אמון הציבור במקצועיותו של הדרג המקצועי, בגיבוי שניתן לו לביצוע תפקידו בלא מורא ומתוך מחויבות, מקצועיות ונאמנות הם הבסיס לאמון הציבור בשלטון.

החלטת השר הנדל להקמת הצוות עולה בקנה אחד עם המלצות המכון הישראלי לדמוקרטיה לקידום המאבק בשחיתות שלטונית. בין יתר המלצות המכון, אנו קוראים להקים יחידה ממשלתית שמטרתה לבחון לעומק כשלים שטמונים בהם דפוסים, הזדמנויות ותמריצים לשחיתות שלטונית בגופים ממשלתיים וציבוריים. על יחידה כזו לגבש נהלים, דרכי עבודה ושינויים ארגוניים כדי למנוע שחיתות שלטונית. חשיבותה בעיגון מנגנון קבוע, הקצאת אמצעים ומשאבים וגיבוש מומחיות מקצועית לקידום המאבק בשחיתות שלטונית, לטובת מניעה מוקדמת של שחיתות ובגדר הקדמת תרופה למכה. היחידה לא תעסוק באחריות אישית להפרת נורמות, אלא תבקש להציע טיפול מעמיק, תחקור כשלים ותקלות ומניעת הישנותם, בין שאותרו במקורם בחקירות פליליות ובין שלאו.

כידוע, פרשה מרכזית הנדונה בימים אלה בבית המשפט המחוזי בירושלים מתמקדת בשימוש שעשה ראש הממשלה בסמכויות שהיו נתונות לו באותה העת מתוקף תפקידו כשר התקשורת, ובהנחיות שנתן למי שהיה באותה העת מנכ"ל משרד התקשורת. סמכויות רגולטוריות מחייבות את הנושא בהן לפעול על פי הדין המסמיך, בענייניות, בשוויוניות, תוך שקילת השיקולים הנוגעים לעניין בלבד, ולקידום טובת הציבור. למרות זאת, לפי הנטען בכתב האישום, ההפרדה המבנית בחברת בזק שנועדה לקדם את התחרות והמתווה להפחתת תעריפי הבזק לצרכנים הוקרבו לטובת אינטרסים אחרים, חיצוניים לשיקולי הרגולציה על התקשורת. ויודגש, הכרעה רגולטורית על-פי שיקולים זרים ולא ענייניים, ככל פעולה שלטונית אחרת, משמעה שימוש לרעה בסמכות ושחיתות.

בימים של משבר כלכלי וצרכי ציבור מתרבים, בכל חלוקה לא הוגנת של משאבים ושימוש לא ראוי בסמכויות רגולטוריות, יש משום פגיעה כפולה ומכופלת בציבור.

סוגיות רגולטוריות מורכבות ניצבות בפני משרד התקשורת, חלקן בשל הזנחה של הליכים מקצועיים חשובים שנכפתה עליו בשנים האחרונות וחלקן בשל הליכים תמוהים שהתקיימו בשנים האחרונות. סוגיות אלה משלבות היבטים טכנולוגיים, כלכליים, חברתיים, משפטיים וצרכניים ייחודיים, מחייבות את אנשי המקצוע לעמוד בחזית הידע ולהתמודד עם טיעוניהם של גופים חזקים במשק ולהביא בפני קובעי המדיניות את מיטב ההמלצות, מגובות וסדורות וללא מורא, על מנת שיוכלו לקבל את ההחלטות המיטביות לקידום האינטרסים הציבוריים הרלוונטיים.

בהקמת הצוות משמיע השר הנדל כי הוא מבקש להבטיח תנאים שיאפשרו לעובדי הציבור את ביצוע תפקידם ואת קיום שליחותם נאמנה, כאמור על ידו: "תפקיד עובדי ושליחי הציבור הוא להוות מגדלור ערכי במדינת ישראל". יש לקוות כי הצוות ישמע את כל הגורמים הנוגעים הדבר, כי המסקנות וההמלצות יפורסמו ובמיוחד, כי מה שיתברר כטעון שינוי ותיקון אכן יתוקן.

בנוסף, לאחר שהוצב מודל חשוב זה מיוזמתו של שר התקשורת, כמי הניח אבן פינה במאבק בשחיתות שלטונית, יש לקוות כי יפעל גם לסייע לשר המשפטים למסד את היחידה שתוסמך לקיים באופן מתמשך בחינה מסוג זה למניעת כשלים ושחיתות במשרדי ממשלה וגופים ציבוריים, וללא שנדרשת לכך יוזמתו של שר או קיומן של פרשות שחיתות קשות.