סקירה

מצבם העגום של התלמידים הערבים בערים מעורבות

רק 49% מהבנים הערבים בערים המעורבות זכאים לבגרות, לעומת 68% בקרב הבנים היהודים באותן ערים. מצבן של הבנות הערביות בערים המעורבות טוב יותר משל הבנים, אבל הפערים בין הבנות היהודיות בערים המעורבות לבין הערביות גדולים אף הם. סקירה מיוחדת על הפערים בחינוך בערים המעורבות

Flash 90

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שעובדו על ידי חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה עולה תמונת מצב עגומה ביחס לתלמידים הערבים, בעיקר הבנים, בערים המעורבות (תל אביב-יפו, חיפה, לוד, רמלה, עכו, מעלות תרשיחא ונוף הגליל), בכל הנוגע לשיעורי הזכאות לבגרות ולאיכות תעודת הבגרות שבאמתחתם.

נכון לשנת 2019, שיעור הזכאות לבגרות מקרב כלל תלמידי י"ב של הבנים הערבים בערים המעורבות עומד על 49% בלבד, לעומת 71% בקרב בנים יהודים. אל מול הנתונים הכלל ארציים, מצבם של הערבים בערים המעורבות פחות טוב בהשוואה ליתר הרשויות הערביות (51%) ואילו של הבנים היהודים – המצב טוב יותר (64%). בתחתית הדירוג נמצא שיעור הזכאות לבגרות של הבנים הערבים בלוד (31%), כמחצית משיעור הזכאות של הבנים היהודים בעיר (61%). בקרב הבנות הערביות בעיר לוד (כביתר הערים המעורבות) המצב טוב יותר – אך עדיין מצוי בפער לעומת הישגי הבנות היהודיות בעיר: 61% לעומת 72%. מה שמדאיג עוד יותר בלוד הוא קצב העלייה בשיעורי הזכאות לבגרות בעיקר של התלמידים הערבים. בקרב הבנים הערבים חלה עלייה לא מבוטלת משנת תשס"ט (2008/9) עד שנת תשע"ד (2013/14) אך מאז לא רק ששיעור הזכאות של בנים ערבים לא עלה, אלא שהוא במגמת ירידה. בקרב הבנים היהודים שיעור הזכאות הוכפל באותה תקופת זמן. גם בקרב הבנות הערביות לא חלה עלייה מרשימה בשיעורי הזכאות לבגרות בין תשס"ט (2008/9) לתשע"ט (2018/19) – מ-52% ל-61% - בייחוד כאשר משווים אותה לעלייה המקבילה בקרב תלמידות יהודיות (מ-49% ל-72%) שהיו בנקודה נמוכה יותר וכיום עוקפות בפער ניכר את הבנות הערביות.

שיעור הזכאות לבגרות בלוד לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר

מקור: עיבודי החוקרים לנתוני הלמ"ס.

תמונת המצב המעודדת ביותר ביחס לבנים הערבים בערים המעורבות מצטיירת בחיפה שם שיעור הזכאות לבגרות עומד על 65%. אלא שגם שם, הפער לעומת הבנים היהודים הרושמים זכאות של 84%– גדול ביותר. כאמור, מצבן של הבנות הערביות טוב משל הבנים הערבים אך בכל הערים המעורבות, למעט נוף הגליל, בהשוואה לבנות יהודיות שיעורי הזכאות שלהן נמוכים יותר. בנוסף, כפי שמצאנו ביחס לבנים, גם הבנות הערביות בערים המעורבות רשמו ממוצע נמוך יותר ביחס למצב הכלל ארצי של החברה הערבית בישראל (68% ביחס ל-71%) ואילו הבנות היהודיות בערים המעורבות מחזיקות בשיעורי זכאות גבוהים יותר בהשוואה לממוצע הארצי הערבי (81% לעומת 71%).

שיעור זכאות לבגרות בערים מעורבות לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה, 2019

מקור: עיבודי החוקרים לנתוני הלמ"ס.

בחינה מדוקדקת יותר של איכות הבגרות, כפי שמשתקפת למשל בכל הנוגע לשיעור הזכאות לחמש יחידות מתמטיקה, מגלה פערים חריפים עוד יותר. הפער בין הבנים היהודים לערבים בערים המעורבות עומד על מעט יותר מפי שלושה (22% לעומת 7% בהתאמה) ובקרב הבנות 19% לעומת 7% בהתאמה.

שיעור הזכאים ל-5 יח' מתמטיקה לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2019

מקור: עיבודי החוקרים לנתוני הלמ"ס.

במבט פנימה, אל תוך הנעשה בערים המעורבות, בלוד, שיעור הזכאות לחמש יחידות בקרב בנים ערבים היה קרוב לאפס (לעומת 12% בקרב יהודים). הפער בין יהודיות לערביות עומד על פי חמישה לרעת האחרונות (10% לעומת 2%). הערים בהן מצבם של הערבים בולט לטובה בנושא הן מעלות-תרשיחא, בה שיעור הזכאות של בנים ערבים עולה על זה של מקביליהם היהודים (19% לעומת 15% בהתאמה) ונוף הגליל בה 27% מהבנות הערביות זכאיות לחמש יחידות במתמטיקה לעומת 17% מהבנות היהודיות.

שיעור הזכאים ל-5 יח' מתמטיקה בערים מעורבות לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2019

מקור: עיבודי החוקרים לנתוני הלמ"ס.

פער נוסף קיים בזכאות לחמש יחידות אנגלית, שער מרכזי להשכלה הגבוהה ולצרכי שוק העבודה. על אף שבחלק מהערים שיעור הבנות הערביות הזכאיות לחמש יחידות מעט גבוה יותר, ממוצע סך הערים המעורבות מגלה פער עצום בין היהודים והערבים, גם בפילוח מגדרי. בקרב הבנים הפער עומד על 30 נקודות האחוז (!) ובקרב הנשים, על 23 נקודות האחוז.

שיעור הזכאות ל-5 יח' אנגלית בערים מעורבות לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2019

מקור: עיבודי החוקרים לנתוני הלמ"ס.

נקודת אור שניתן למצוא בכל זאת עבור האוכלוסייה הערבית בערים המעורבות בתחום החינוך מצויה בשיעור הזכאות לחמש יחידות לחמש יחידות לימוד באחד המקצועות המדעיים (פיזיקה, ביולוגיה, כימיה ומדעי המחשב). זהו הפרמטר היחיד בו הבנות הערביות מובילות את הממוצע ברוב הערים למעט תל אביב-יפו וממילא גם את הממוצע הכללי, וזה שבו הבנים הערבים עולים על מקביליהם היהודים בשלוש מתוך שבע הערים (מעלות-תרשיחא, נוף הגליל ועכו).

שיעור הזכאות ל-5 יח' במקצוע מדעי* לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2019

מקור: עיבודי החוקרים לנתוני הלמ"ס.
* פיזיקה, ביולוגיה, כימיה או מדעי המחשב.

כשבוחנים את שיעור הזכאות לבגרות איכותית ניתן להבין עד כמה מרחב ההזדמנויות שצופן העתיד לבוגרי מערכת החינוך הערבים בערים המעורבות הוא מצומצם. כמו בכיתה, גם העיר נמדדת לא רק דרך התלמידים החזקים אלא דווקא דרך התלמידים החלשים. תמו הימים שבהם ניתן לאמוד את מצבה של המדינה "בניכוי הערבים" או תוך התעלמות ממצבם הייחודי. צריך להביט למציאות נכוחה ולהזניק את התלמידים הערבים קדימה על ידי השקעה שוויונית של משרד החינוך והעיריות בחינוך הערבי. כמובן ששיעור הבגרות הנמוך בערים המעורבות מגולגל לאחר מכן בהשתלבות בתעסוקה ובפרט במשלח יד איכותי.