סקרי קורונה

בעלי הכנסות גבוהות עובדים הרבה יותר מהבית

על רקע הירידה העקבית בעבודה מהבית בהשוואה לתחילת הקורונה, מתברר שבעלי הכנסות גבוהות עובדים מהבית יותר מפי שניים לעומת בעלי הכנסות נמוכות. לצד זאת, קרוב ל-70% מהשכירים מעוניינים לעבוד מהבית, וכמה מהם מעריכים את העבודה מהבית כאפקטיבית ויעילה?

רקע

הסקר הנוכחי נערך באוקטובר 2021, בתקופה בה שיעורי האבטלה הגבוהים שאפיינו את תקופת משבר הקורונה החלו במגמת ירידה והמשק הפגין סימני התאוששות. הסקר בוצע בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה העובדת בישראל.

את הסקר יזם, גיבש וניתח צוות חוקרי המרכז לממשל וכלכלה, במכון הישראלי לדמוקרטיה, בסיוע ופיקוח מתודולוגי של צוות מרכז ויטרבי למחקרי דעת קהל ומדיניות, כאשר הדגימה בשטח בוצעה באמצעות סקר בזק "עבודה מהבית" נערך על-ידי המרכז לכלכלה ודמוקרטיה בסיוע מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקר שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 20-24/10/2021, רואיינו 531 איש ואשה בשפה העברית ו-149 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.83%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכוןPanel Politics.

מטרת הסקר - לספק למקבלי ההחלטות במשק תמונה לגבי הדפוסים, מידת היעילות ועמדות העובדים בנוגע לעבודה מהבית.

סקירה זו תתייחס לתוצאות ארבעת הסקרים הקודמים שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא זה (בחודשים מרץ-2020, יולי-2020, דצמבר-2020 ואפריל-2021). סקרים אלו דומים לנוכחי מבחינת שיטות הסקירה, המשקול ונוסח השאלות, ולכן ההשוואה אליהם תאפשר לנו להציג כיצד התפתחה העבודה מהבית בישראל לאורך המשבר.

המדגם

הסקר הנוכחי כלל מדגם מייצג של אוכלוסיית העובדים במשק, והקיף סה"כ 653 משיבים, מהם 575 שכירים ועוד 78 עצמאיים. תשובות הסקר שוקללו מחדש כדי להתאים להתפלגות באוכלוסייה, לפי הקריטריונים הבאים – גיל, אזור גיאוגרפי, קבוצה באוכלוסייה (ערבים, יהודים חרדים ויהודים שאינם חרדים), מעמד בעבודה (שכיר\עצמאי) ומגדר.

עבודה מהבית לאורך משבר הקורונה – תמונת מצב כללית

עבודה מהבית, במידה מלאה או חלקית, הפכה עם פרוץ משבר הקורונה מתופעה שולית המאפיינת בעיקר עצמאים, לשיטת עבודה מקובלת שזוכה לשימוש נרחב. ממצב בו פחות מעשירית מהעובדים נהגו לעבוד מהבית במידה כלשהי, זינק משקל העובדים מהביתהאחוזים המוצגים הם כאחוז מסך המשיבים שעבדו (כשכיר או כעצמאי) ערב המשבר. באפריל 2020 ליותר ממחצית: 54% מסך העובדים ו- 51% מהשכירים עבדו מהבית לאחר הסגר הראשון באפריל 2020. אולם, לאורך המשבר שיעור זה ירד בהדגרה, עד שבאוקטובר 2021 רק 30% מהעובדים וכרבע מהשכירים עבדו מהבית במידה כלשהי.

שיעור העובדים שהעידו כי הם עובדים מהבית או משלבים עבודה מהבית, לפי חודשים, %

שיעור זה של עובדים מהבית נראה גבוה יחסית בהשוואה בין לאומית. באיחוד האירופי, למשל, השיעור הממוצע של עובדים מהבית בשנת 2020 עמד על 12% בלבד (Eurostat 2021).שיעור העובדים שעבדו מחצית או יותר מהשבוע מהבית. יש להתייחס להשוואה למדינות אחרות בזהירות בשל ההבדלים המשמעותיים במתודולוגיה, לרבות פערים בהגדרת ה"עבודה מהבית" ובאוכלוסיית המדגם. עובדה זו לא בהכרח מפתיעה, שכן מחקר שערך משרד העבודה על בסיס הרכב משלחי היד במשק טרום המשבר מצא כי ישראל חריגה לטובה בשיעור העובדים בעלי פוטנציאל לעבוד מהבית בהשוואה למדינות אחרות (זרוע העבודה 2020).המחקר ביצע שיחזור למתודה בינלאומית מקובלת האומדת את פוטנציאל העבודה מהבית לפי הרכב משלחי היד במשק (Dingel & Neiman 2020).  מהמחקר עולה כי כ-47% מכוח העבודה בישראל יכול פוטנציאלית לעבוד מהבית, לעומת 38% בלבד בממוצע ה-OECD, השיעור הגבוה ביותר בין מדינות ה-OECD פרט ללוקסמבורג. סביר, אם כן, כי השיעורים הגבוהים יחסית של עבודה מהבית בישראל משקפים עלייה במיצוי פוטנציאל זה לעבודה מהבית.

עוד עולה מחמשת סקרי הקורונה שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה מאז פרוץ המשבר, כי שיעור העובדים מהבית עולה עם ההשכלה וההכנסה. באוקטובר 2021 רק 16% השיבו כי הם עובדים מהבית (או משלבים) בקרב משקי בית עם הכנסה נמוכה (של פחות מ-10,000 בחודש), לעומת 40% בקרב משקי בית עם הכנסה גבוהה יחסית ( מעל 15,000 ש"ח בחודש).

בדומה, רק 13% מהמשיבים עם השכלה נמוכה (בגרות ומטה) עובדים מהבית (או משלבים), לעומת 39% מבעלי ההשכלה הגבוהה (תואר ראשון ומעלה). ממצאים אלו דומים למצב במדינות ה-OECD, בהן משכילים עבדו מהבית בשיעורים גבוהים בהרבה מפרטים ללא השכלה אקדמית או על תיכונית. בצרפת למשל, כ-70% מבעלי ההשכלה העל-תיכונית ומעלה עבדו מהבית במהלך הסגר הראשון, בדומה לשיעור המשכילים שעבדו מהבית באפריל 2020 בישראל (OECD 2021).

עובדים מהבית במידה כלשהי לפי רמת הכנסת משק בית, כלל המדגם, %

עובדים מהבית במידה כלשהי לפי רמת השכלה, כלל המדגם, %השכלה על תיכונית כוללת לימודי תעודה, לימודי הנדסאים, סמינרים למורים, והכשרות מקצועיות על-תיכוניות אחרות.

ממצאים אלו מעידים כי הציפייה שהאפשרות לעבוד מהבית תפתח לאוכלוסיות חלשות אפשרויות רבות יותר, באמצעות שעות עבודה גמישות יותר וגישה טובה יותר של הפריפריה לעבודה איכותית, התבדתה ברובה, לפחות ככל שהיא נוגעת לתקופת משבר הקורונה.

גם מבחינה גיאוגרפית, תמונת המצב דומה, כאשר אזורים פריפריאליים נהנו פחות מהאופציה לעבוד מהבית. בעוד מחוזות תל אביב והמרכז נהנו משיעור גבוה יחסית של עובדים מהבית (או משלבים) לאורך המשבר וגם נכון לסקר אוקטובר 2021 (37% לתל אביב, 39% בשאר המרכז). במחוזות ירושלים, הדרום וחיפה, נרשם שיעור נמוך יחסית של עובדים מהבית (או משלבים): נכון לאוקטובר 2021 - 32% בירושלים, 25% בחיפה ו-24% בדרום. וכך, גם במחוזות הרחוקים, (צפון ויהודה ושומרון) שיכלו להנות מהפוטנציאל הגלום בעבודה מהבית, שיעור העובדים מהבית היה הנמוך ביותר: 14% בצפון ו-14% באיו"ש.

עובדים מהבית במידה כלשהי לפי מחוז מגורים, כלל המדגם, %נתוני איו"ש מבוססים על פחות משלושים משיבים בכל אחד מהסבבים, ויש לקחת אותם בערבון מוגבל.

גם בפילוח הנתונים למשיבים ערבים ויהודים ניכרים פערים משמעותיים בשיעור העובדים מהבית (או משלבים). נכון לאוקטובר 2021, 33% מהעובדים היהודים במדגם עבדו מהבית או שילבו עבודה מהבית, זאת לעומת 12% בלבד בקרב האוכלוסייה הערבית. פער זה מוסבר בחלקו בכך שבאוכלוסייה הערבית שיעור גבוה של עובדים בתחומי החינוך, הבריאות והבינוי, ענפים שבהם פוטנציאל העבודה מהבית בעייתי או לא קיים.

עובדים מהבית במידה כלשהי לפי קבוצת אוכלוסייה, כלל המדגם, אוקטובר 2021, %

בין גברים ונשים לא נמצא פער מובהק בעבודה מהבית – 28% מהנשים ו-31% מהגברים עבדו מהבית (או שילבו עבודה מהבית) נכון לאוקטובר 2021. גם בפילוח לפי גילאים, לא נמצאו באוקטובר 2021 פערים משמעותיים בשיעור העובדים מהבית , למעט שיעור נמוך יחסית (10%) בקרב הצעירים (בגילאי 18 עד 24) שעבדו מהבית (או שילבו).

עובדים מהבית במידה כלשהי לפי קבוצות גיל, כלל המדגם, אוקטובר 2021, %

בחלוקה לפי סקטורים, מסתמן כי שיעור העובדים מהבית בסקטור הציבורי נמוך יחסית. באוקטובר 2021, רק 16% מעובדי הסקטור הציבורי השיבו כי הם עובדים מהבית (או משלבים). זאת לעומת שיעור כפול, של 32%, בסקטור הפרטי (ללא עובדי ההיי-טק), ו-57% מהעובדים בענפי ההיי-טק. ממצאים אלו מעידים על קיטוב כפול בשוק העבודה הישראלי מבחינת הנגישות והאפשרות לעבוד מהבית: בין הסקטור הציבורי והפרטי, כאשר שיעור עובדי הסקטור הציבורי שעובדים מהבית נמוך משמעותית מעובדי הסקטור הפרטי, כמו גם בתוך הסקטור הפרטי – בו שיעור העובדים מהבית בענפי ההיי-טק גבוה משמעותית יחסית ליתר הסקטור הפרטי ויחסית לכלל המשק.

עובדים מהבית במידה כלשהי לפי סקטור עבודה, כלל המדגם, אוקטובר 2021, %

איזון עבודה-חיים

שאלה יסודית בנוגע לעבודה מהבית היא המידה בה היא פוגעת או מועילה ליצירת איזון נכון בין עבודה לפנאי וחיים אישיים. כדי לבחון סוגיה זו, שילבנו בסקר שאלה שהופיעה בשנת 2016 בסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – "עד כמה את מרוצה מהאיזון בין החיים האישיים לעבודה?" מבחינת התשובות לסקר החברתי ולסקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, עולה כי שיעור העובדים המרוצים מהאיזון בין החיים והעבודה עלה בצורה משמעותית– מ-59% בשנת 2016, ל-69% באוקטובר 2021. כך, בשנת 2021, שמשקפת במידה רבה את "השגרה החדשה" של עבודה מהבית לאחר הקורונה, שיעור גבוה יותר של עובדים מהבית היו מרוצים מאיזון החיים והעבודה שלהם ביחס למי שלא עבדו מהבית כלל – 10 נקודות אחוז יותר בחודש אפריל 2021, ו-7 נקודות אחוז יותר בחודש אוקטובר 2021. אם כן, ניתן להניח בזהירות שהאופציה לעבוד מהבית שיפרה את שביעות הרצון של מרבית העובדים מהאיזון בין עבודה לחיים אישיים.

שיעור המשיבים כי הינם "מרוצים או מרוצים מאוד" בתשובה לשאלה "עד כמה את מרוצה מהאיזון בין החיים האישיים לעבודה?" לפי חודש, כלל המדגם

שיעור המשיבים כי הינם "מרוצים או מרוצים מאוד" מאיזון חיים אישיים-עבודה, לפי חודש וסטטוס עבודה מהבית, כלל המדגם

אפקטיביות העבודה מהבית

אף שבאופן כללי שיעור העובדים מהבית הולך ומצטמצם מאז השוק הראשוני של תחילת המשבר, סביר להניח שהשיעורים הגבוהים של עבודה מהבית, בדומה לאלו שדווחו בסקר אוקטובר 2021, יישארו לאורך זמן, זאת כיוון שהעובדים הלכו והעריכו את שיטת עבודה זו כיעילה יותר ככל שהזמן עבר וכל הצדדים (עובדים, משפחתם והמעסיקים שלהם) הסתגלו לשינוי. בעוד שבאפריל 2020 רק 40% מהשכירים העריכו כי הם מצליחים לעבוד מהבית באותה יעילות כמו במשרד, נכון לאוקטובר 2021 שיעור זה יותר מהכפיל את עצמו ועלה ל-81% מהשכירים.

לתופעה זו שני הסברים סבירים: ראשית, ככל שהזמן עבר העובדים והמעסיקים למדו להשתמש בשיטת העבודה החדשה בצורה טובה יותר, ויעילותם עלתה. שנית, סביר כי הירידה בשיעור העובדים מהבית לא הייתה אקראית, אלא כי עובדים שלא הצליחו לעבוד מהבית בצורה יעילה הפסיקו לעשות כן מרגע שניתנה להם האפשרות לחזור להתייצב פיסית במקום עבודתם, בין אם בשל תכונות העובד או אופי העבודה. לחלופין, סביר כי בחלק מהמקרים המעסיק החזיר את העובדים היעילים פחות בעבודה מהבית למשרד מאותם השיקולים.

באיזו מידה אתה מצליח לבצע את עבודתך מהבית באותה מידה של יעילות כפי שביצעת אותה בעבר במקום העבודה?
(מבין השכירים העובדים מהבית והמשלבים עבודה מהבית)ניתוח מקביל נערך בקרב העצמאים והעלה תוצאות דומות.

ממצאים אלו מתיישבים במידה רבה עם הערכות דומות ממדינות אחרות – בקנדה 90% מהעובדים העריכו כי הם עובדים מהבית באותה יעילות כמו במשרד, בארצות הברית 85%, ובאנגליה 71% מהמעסיקים העריכו כי העבודה מהבית לא פגעה ביעילות ו-33% אף העריכו כי העבודה מהבית הייתה יעילה יותר (OECD 2021).

שיעור העובדים שהעריכו כי הם מצליחים לעבוד מהבית באותה מידה של יעילות כמו במקום העבודה, השוואה בינלאומית, סקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה ו-OECD 2021, %

עם זאת, מצאנו כי 63% מהשכירים באוקטובר 2021 דיווחו על בעיות מהותיות בעבודה מהבית. 28% מהשכירים דיווחו על קושי בשל העדר קשר פנים אל פנים עם העובדים האחרים, 21% דיווחו על אי נוחות פיסית, 20% על חוסר במרחב עבודה שקט, 18% על בעיות אינטרנט ו-11% על הצורך לחלוק במחשב. ממצאים אלו מעידים כי למרות העלייה המשמעותית בשיעור העובדים שמעריכים כי הם מסוגלים לעבוד מהבית ביעילות, קיים עוד מקום לשיפור מבחינת שיטות העבודה והתשתיות הפיסיות הזמינות לעובדים מהבית. ממצאים דומים עלו גם במדינות אחרות – ביפן למשל, כשליש מהעובדים דיווחו כי קשיים בתקשורת בתוך הפירמה ועם לקוחות הם אתגר מרכזי בעבודה מהבית ( OECD2021).

האם נתקלת בבעיות הבאות המקשות על העבודה מהבית? אוקטובר 2021, שכירים, %

81% מהשכירים באוקטובר 2021 העידו כי הם מצליחים לעבוד מהבית ביעילות דומה לזו בה הם עובדים במשרד ללא הבדל מהותי בין ההורים לילדים קטנים (מתחת לגיל 12) ומי שאינם הורים לילדים קטנים.

באיזו מידה אתה מצליח לבצע עבודתך מהבית באותה יעילות בהשוואה למקום העבודה? שכירים, לפי הורות לילדים קטנים, אוקטובר 2021

אף כי רוב ההורים לילדים קטנים (מתחת לגיל 12) העידו בכל סבבי הסקרים כי כאשר הילדים בבית בשעות העבודה הדבר פגע ביעילות ביעילות העבודה מהבית, שיעור זה הצטמצם ממעל 80% בשנת 2020 לסביבות 60% עם הפתיחה המלאה של מסגרות החינוך באפריל 2021, ונשאר יציב באוקטובר 2021.

שיעור ההורים לילדים קטניםבשל שינוי בנוסח שאלות הסקר, "ילדים קטנים" מוגדר בחודשים יולי ודצמבר 2020 ואפריל 2021 כילדים מתחת לגיל 14, ואילו באוקטובר 2021 כילדים מתחת לגיל 12. בשל הדימיון בין תשובות אפריל ואוקטובר 2021 אנחנו מעריכים כי שינוי זה לא הוביל לשינוי משמעותי במענה. המעידים כי כאשר הילדים בבית בשעות העבודה הדבר משפיע לרעה על יכולתם לעבוד ביעילות מהבית, %

בפילוח לפי מגדר, עולה כי שיעור הנשים שמעריכות את עבודתן מהבית כיעילה גבוה בהשוואה לשיעור הגברים. נכון לחודש אוקטובר, 87% מהנשים שעבדו מהבית העריכו כי הן מצליחות לבצע את עבודתן מהבית באותה יעילות כמו ממקום העבודה (במידה די רבה או רבה מאוד), וזאת לעומת 76% מהגברים.

בפילוח לפי קבוצות אוכלוסייה, עולה כי שיעור היהודים שמעריכים את עבודתם מהבית כיעילה גבוה בהשוואה לשיעור הערבים: 82% מהיהודים העובדים מהבית העריכו כי עבודתם מהבית יעילה באותה המידה כמו ממקום העבודה (במידה די רבה או רבה מאוד), לעומת 68% מהערבים.
ראוי לציין כי לא נמצא הבדל משמעותי בין הערכת יעילות העבודה מהבית בין עובדי הסקטור הפרטי (כולל היי-טק) לציבורי.

שיעור העובדים שהעריכו כי הם מצליחים לעבוד מהבית באותה מידה של יעילות כמו במקום העבודה, לפי מגדר ולפי קבוצת אוכלוסייה, אוקטובר 2021, %

העדפות השכירים בנוגע לעבודה מהבית

בנוסף לבדיקת מצב העבודה מהבית המצוי, שאלנו את הנדגמים בסקר מספר שאלות הנוגעות להעדפותיהם לגבי שכיחות העבודה מהבית הרצויה מבחינתם. נתמקד להלן בהעדפות השכירים, מתוך הנחה כי עצמאים מסוגלים במידה רבה לבחור בעצמם איך ובאיזו מידה הם עובדים מהבית. התוצאות מעידות כי עבודה מהבית נתפסת כרצויה – 68% מהשכירים מעוניינים לעבוד מהבית (או לשלב) גם בשגרה, כאשר 26% מהמשיבים אף העידו כי הם מעוניינים לעבוד מהבית במשרה מלאה, 16% הביעו עניין בעבודה שלושה או ארבעה ימים בשבוע, ו-26% היו מעוניינים לעבוד יום או יומיים בשבוע מהבית. בחודש אוקטובר לא זיהינו הבדלים מובהקים בהעדפות השכירים בנוגע לעבודה מהבית בין גברים ונשים.

בנוסף, קיימת תמיכה להסדרת תחום העבודה מהבית – 62% מהשכירים תמכו בקביעת כללים והנחיות רשמיים להסדרה של עבודה מהבית, בהסכמה בין הממשלה המעסיקים וההסתדרות, ושיחולו על כלל המשק.

עניין בעבודה מהבית, שכירים, אוקטובר 21, %

כשליש מהשכירים העידו כי יסכימו לפגיעה בתנאי העסקתם בתמורה לעבודה מהבית יום בשבוע, ומהם כחמישית ציינו כי יסכימו להפחתה בשכר בתמורה לכך.

האם היית מוכן לספוג ירידה בשכר בתמורה לכך שתעבוד יום בשבוע מהבית בימי שגרה? (כלומר כש-20% משעות העבודה השבועיות יתבצעו מהבית)? שכירים, אוקטובר 2021

השכירים דירגו את האפשרות לשלב עבודה מהבית יומיים בשבוע בראש סולם ההעדפות (עם ציון ממוצע של 3.5) ולאחריו את האפשרות לעבוד רק ממקום העבודה (עם ציון ממוצע של 2.8).הציון הממוצע חושב כממוצע משוקלל של תשובות המשיבים, בסולם של בין 1 ל- 5, כאשר 1=  "עדיפות נמוכה מאוד", ו- ו-5 = "עדיפות גבוהה מאוד" כ-5. זאת, תוך התחשבות במשקול המשיבים לפי ייצוגם באוכלוסייה. שתי אפשרויות חלופיות נוספות, של עבודה במתחם חיצוני בדומה ל-wework או בבית קפה, דורגו בממוצע בעדיפות נמוכה משמעותית גם ביחס לעבודה מהמשרד. גם מבחינת התפלגות התשובות מתקבלת תמונה דומה, כאשר 62% מהשכירים העידו כי יעדיפו לשלב עבודה מהבית יומיים בשבוע, לעומת 36% בלבד שהשיבו כי יעדיפו לעבוד רק ממקום העבודה.

העדפה לעבוד מהבית מול במשרד בתרחיש בו יתאפשר לעובד לעבוד מהבית יומיים בשבוע, בסולם של 1 עד 5, כאשר 1 = עדיפות נמוכה ביותר, 5= עדיפות גבוהה ביותר, שכירים, אוקטובר 2021

תוצאות אלו דומות לממצאים ממחקרים דומים שנערכו בעולם. ביפן 20% מהעובדים העידו כי יהיו מעוניינים לעבוד מהבית במשרה מלאה, ו-33% נוספים כי הם מעוניינים לעבוד מהבית/מרחוק במידה רבה ("telework centered"), מול 18% בלבד שלא הביעו עניין לעבוד מהבית במידה כלשהי באופן קבוע. סקר שנערך בארצות הברית צופה כי 22% מהעבודה תתבצע בעתיד מהבית, לעומת 5% בלבד טרום המשבר. בקנדה 80% מהעובדים הביעו עניין בעבודה מהבית לפחות מחצית מהזמן גם לאחר סיום המשבר, לעומת 15% בלבד שהיו מעוניינים לעבוד רק ממקום העבודה (OECD 2021).

שיעור העובדים שהביעו עניין בעבודה מהבית במידה חלקית או מלאה, השוואה בינלאומית, סקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה ו-OECD 2021, %

לסיכום, מסתמן כי עובדים רבים מעריכים את העבודה מהבית כאפקטיבית ואטרקטיבית. רובם יהיו מעוניינים להמשיך ולשלב עבודה מהבית גם בשגרה, במידה חלקית או מלאה. אפקטיביות העבודה מהבית במגמת עלייה חדה מאז תחילת המשבר, ונכון לאוקטובר 2021 מעריכים כ-80% מהעובדים כי היא יעילה באותה המידה לפחות כמו עבודה מהמשרד. גם בתחום האיזון בין עבודה וחיים לא נראה כי ניכרת פגיעה בעובדים מהבית, ויכול להיות כי עבור חלקם היא אף מובילה לאיזון טוב יותר. אף כי יש עוד מקום לשיפור שיטות העבודה ותשתיות העבודה מהבית, ואף כי נראה שישנם חסמים לעבודה מהבית בקרב אוכלוסיות מוחלשות כלכלית ובחלק מאזורי הארץ, ככלל נראה כי מדובר בתופעה שעובדים רבים תופסים כחיובית, ויש לה את הפוטנציאל להפוך לחלק אינטגרלי מעולם העבודה גם לאחר שהמשבר יהיה הרבה מאחורינו.

מקורות

סקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה.
פוקס הדס, אריאב עידן, בן טובים נילי, ברוט מוריה, וולף רותם, לובוצקי רעות, סיטרואן יפעת, שניצר רוני, שוק העבודה בישראל 2020: תעסוקה בימי הקורונה ופעילות זרוע העבודה, זרוע העבודה 2020.

Eurostat (17/05/2021), How usual is it to work from home?

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20210517-2

OECD, Teleworking in the COVID-19 pandemic: Trends and prospects, September 2021.

Dingel, Jonathan I., and Brent Neiman. "How many jobs can be done at home? " Journal of Public Economics 189 (2020): 10423