מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תקציב לחברה הערבית

| מאת:

קיצוץ בסך כ-1.5 מיליארד ש"ח מכספים שנועדו לפיתוח כלכלי ולצמצום פערים של החברות הערבית והבדואית עשוי להעמיק את ההפליה כלפיהן.

Photo by Kobi Gideon / FLASH90

סעיף 94 מעדכן את התקציב המיועד לרשויות המקומיות הערביות מטעם משרד הנגב והגליל. הוא מבטל את חובת ההקצאה שנקבעה בהחלטת הממשלה 550 (התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית) שלפיה 30% מתקציב המשרד בשנים 2026-2023 המיועד לרשויות המקומיות יועבר לרשויות ערביות; ומשאיר רק התחייבות לעמוד ברף התקציבי של שנת 2022 - 103 מיליון ש"ח. במקביל, סעיף 5.2.1.4 לנספח להסכם הקואליציוני קובע שתקציב משרד הנגב והגליל לא יפחת משני מיליארד מדי שנה במהלך כהונת הממשלה.

לפי אתר מפתח התקציב, בשנת 2022 עמד תקציב משרד הנגב והגליל על 307 מיליון ש"ח. כלומר, בעוד תקציב המשרד גדל פי 6.5, חלקן של הרשויות הערביות בתוכו צפוי לקטון ל-5%. ובמילים אחרות, במקום לקבל 600 מיליון בשנה כתוצאה מהגידול הצפוי, בהתאם להחלטת ממשלה 550, הרשויות הערביות תקבלנה 103 מיליון ש"ח בלבד. זאת, אלא אם שר האוצר או שר הנגב והגליל יחליטו שברצונם להקצות יותר מזה לרשויות המקומיות הערביות.

חשוב לציין כי הנוסח הרשמי של החלטת הממשלה 550 הוא 30% מהתקציבים המופנים לרשויות מקומיות. סביר להניח שלא כל 2 מיליארד השקלים שבתקציב המשרד יגיעו לרשויות מקומיות, אך בהתבסס על תיאור הדברים בהחלטת הממשלה 550 ביחס לשנת 2022, ניכר שחלק מכריע של התקציב מיועד לרשויות מקומיות. לפי ההסכם הקואליציוני, גם בהחלטת הממשלה 1279 (תוכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית) תתבטל ההוראה להקצאת שיעור של 7% מסך תקציב משרד הנגב והגליל עבור הרשויות הבדואיות. 

המשמעות המסתמנת היא גריעה של כמיליארד וחצי ש"ח מכספים שהיו מיועדים לפיתוח כלכלי וצמצום פערים של החברה הערבית והבדואית והחשש כי מהלך זה עלול לפגוע ולהעמיק את ההפליה כלפי החברה הערבית. חשוב לומר שהסעיפים שמבוטלים בהחלטות הממשלה לא היו כאלו שביצעו העדפה מתקנת לחברה הערבית, שכן הם הקצו בין 30%-37% מתקציבי משרד הנגב והגליל לאוכלוסייה ששיעורה בנגב עומד על כשליש מהתושבים, ובגליל מעל למחצית.