סקירה

אכיפת חוקי העזר העירוניים לסגירת עסקים בימי מנוחה בעיריות הגדולות בישראל: סקירת נתונים

מבין 29 עיריות שנבדקו, ב-11 עיריות לא הייתה כל אכיפה של החוקים • מבין 18 העיריות הגדולות האוכפות את החוק הטילה תל אביב את מספר הקנסות הגבוה ביותר – ממוצע של כ-530 בשנה.

Photo by Omer Fichman/Flash90

רקע חוקי

סעיף 249(20) לפקודת העיריות [נוסח חדש], החל גם על מועצות מקומיות ואזוריות, קובע כי מסמכותה של רשות מקומית להסדיר את פתיחתם וסגירתם של סוגי עסקים בתחומה ולקבוע את שעות פתיחתם וסגירתם ביום פלוני. סעיף 249(21) לחוק קובע כי רשות מקומית רשאית להפעיל את סמכותה הנזכרת על פתיחה וסגירה של עסקים "לגבי ימי המנוחה, בהתחשב בטעמים שבמסורת דתית ולגבי יום תשעה באב". החוק קובע כי ימי המנוחה המוגדרים עבור יהודים הם שבת ומועדי ישראל ועבור בני דתות אחרות – על פי דתם. החוק אינו מחייב את הרשויות המקומיות להתקין חוקי עזר בנושא פתיחת עסקים וסגירתם ביום המנוחה.

בשנת 2022, מתוך 255 רשויות מקומיות בישראל, ל־147 רשויות (58%) יש חוק עזר שעניינו ימי המנוחה: 114 רשויות יהודיות ו־33 רשויות ערביות. מתוך הרשויות שתיקנו חוק עזר בנושא השיעור הגבוה ביותר הן עיריות (88%), לעומת שיעור נמוך יותר של מועצות מקומיות ואזוריות (52% ו-26% בהתאמה). ככל הנראה הסיבה לכך היא שמרבית פעילות המסחר והתרבות המשפיעה על מרקם החיים ברשות ומעוררת מחלוקת והתנגדויות מתרחשת בריכוזים העירוניים, ובמיוחד בערים הגדולות, ואילו ברשויות שבהן לא מתקיימת פעילות מסוג זה לא התעורר הצורך להסדיר חוקי עזר בעניין.

חוקי העזר העירוניים אינם כתובים במתכונת אחידה, אך ככלל ניתן לחלק את ההגדרות החוקיות בהם לשלוש קטגוריות של פעילות עסקית בימי המנוחה: מסחר, מכירת מזון ותרבות. מבין הרשויות המקומיות היהודיות שיש להן חוק עזר העוסק בימי המנוחה, 18% אוסרות על פעילותם של עסקים מכל סוג שהוא, והיתר מתירות אחת מהפעילויות לפחות (שום רשות אינה מתירה מסחר ואוסרת על פעילות מסוג אחר).לניתוח מלא של התפלגות חוקי העזר לסגירת עסקים בימי מנוחה, ראו אריאל פינקלשטיין, אילה גולדברג ושלומית רביצקי טור-פז, דו-שנתון דת ומדינה בישראל 2022,ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2022, עמ' 172-169.

בעניין אכיפת חוק העזר, רשות מקומית יכולה לקבוע שהפרתו של חוק עזר היא עבירת קנס. שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת קובע זאת בצו העיריות (עבירות קנס), התשל"א–1971, או בצו המועצות המקומיות (עבירות קנס) התשל"ג-1973, החל גם על מועצות אזוריות. בצווים אלו מופיעה רשימת חוקי העזר והסעיפים שנקבע שהפרתם היא עבירת קנס בכל רשות ורשות, ולצידה דרגת הקנס שנקבעה בגין ההפרה.

 

אכיפה

כדי למפות את היקף האכיפה של חוקי העזר לסגירת עסקים בימי המנוחה, שלחנו בקשות חופש מידע ל-30 העיריות היהודיות הגדולות מבחינת מספר התושבים (בין 60,000 תושבים בערים הקטנות ביותר, לכמעט מיליון תושבים בעיר הגדולה ביותר, ירושלים). בסך הכול מתגוררים בערים האלה 56% מתושבי ישראל (לפי קובץ הרשויות המקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). מכיוון שעיקר הפעילות העסקית והמסחרית בימי חול ובימי מנוחה מתקיימת בערים הגדולות, מעניין בעיקר לבחון את היקפי האכיפה בערים אלו. בבקשת חופש המידע נשאלו העיריות אם יש להן חוק עזר בנושא, כמה קנסות הוטלו בגין פתיחת עסקים בימי מנוחה בשנים 2021-2016, ומה היו הכנסות העירייה מקנסות אלו. כל העיריות מסרו מענה כלשהו, מלבד עיריית פתח תקווה, שממנה לא נמסר מענה כלל. נמצא כי לכל העיריות יש חוק עזר בנושא, מלבד עיריית מודיעין עילית. לוח 1 מרכז את עיקרי הממצאים בדבר העיריות שנמצא שיש בהן אכיפה – אפילו מינימלית – של חוק העזר בשנים אלו.

לוח 1. אכיפת חוקי העזר העירוניים לסגירת עסקים בימי המנוחה, 30 העיריות היהודיות הגדולות בישראל, 2021-2016

מבין 29 עיריות, ב-11 עיריות לא הייתה כל אכיפה של חוקי העזר העירוניים העוסקים בסגירת עסקים יום המנוחה, אף שב-10 מהן יש חוק עזר כזה. ב-18 העיריות האחרות הייתה אכיפה של חוקי העזר האלה. ברוב העיריות האוכפות את החוק גובה הקנס נקבע ל-730 ש"ח, בארבע עיריות גובה הקנס הוא 475 ש"ח, ובשתי עיריות – אשדוד וחדרה – הקנס הוא הנמוך ביותר ועומד על 320 ש"ח.

 

קנסות

המענים שהתקבלו מהעיריות בנוגע לפרטי האכיפה אינם אחידים. רוב העיריות מסרו מידע על אכיפה מכוח הסעיפים הנוגעים לימי המנוחה בלבד, וברובם, מלבד שבתות ומועדי ישראל, הם כוללים גם את ליל תשעה באב.בהוד השרון ובראשון לציון הגדרת ימי מנוחה בחוק כוללת גם את ערבי ימי הזיכרון. שלוש עיריות מסרו מידע על אכיפה מכוח חוק העזר לפתיחת עסקים וסגירתם בכללותו, ולכן ייתכן כי הקנסות הנכללים במידע שהתקבל מעיריות אלו הוטלו בגין פתיחת עסקים בשעות אסורות בימים שאינם ימי מנוחה.

 

לוח 2. מספר הקנסות שניתנו בעיריות היהודיות הגדולות בישראל בגין פתיחת עסקים בימי המנוחה, 2021-2016

* בגבעתיים ניתנו כלל הקנסות על פתיחת עסקים בערב תשעה באב.
** מעיריית רמת גן נמסר סך ההכנסות מתחילת ינואר ועד יולי 2022, והנתונים כאן חושבו על פי ממוצע שנתי. עיריית רמת גן מסרה גם ש "עקב היותו של חוק העזר ישן ומצוי בהליך תיקון בתקופה זו, אכיפה בימי המנוחה מתבצעת מכוח חוקים נוספים". הנתונים אינם כוללים קנסות שהוטלו מכוח חוקים אחרים.

מבין 18 העיריות הגדולות האוכפות את החוק הטילה תל אביב את מספר הקנסות הגבוה ביותר – ממוצע של כ-530 קנסות בשנה, ורובם הוטלו בשנים 2021-2020. גם באשדוד הוטל מספר גבוה של קנסות, אך רובם ככולם הוטלו עד 2018, ומאז ככל הנראה כמעט שאין באשדוד אכיפה.

מספר קנסות גבוה ניתן למצוא גם בחיפה, שעד 2019 הטילה 285 קנסות בממוצע לשנה, אך בשנים האחרונות חלה בה ירידה של ממש. גם בבאר שבע הוטל מספר גבוה של קנסות עד 2019 – 238 קנסות בממוצע לשנה – ורק מעט קנסות ביחס לכך בשנים 2021-2020. גם בלוד ניתן למצוא מספר גבוה של קנסות, אך אלו הוטלו בעיקר בשנים 2020-2018. לפני כן ניתנו קנסות ספורים בכל שנה ואחר כך עשרות ספורות של קנסות.

בסך הכול, ב-15 העיריות שעליהן יש מידע מדויק בדבר הקנסות שהטילו בגין פתיחת עסקים בימי המנוחה בניגוד לחוק העזר, ניתנו 8,143 קנסות בשש שנים, 1,357 בממוצע לשנה. נוסף על כך, בעיריות חולון, רחובות ורמת גן ניתנו בתקופה זו 704 קנסות בגין פתיחת עסקים בניגוד לחוק העזר, אך אי אפשר לדעת כמה מהם היו קנסות שניתנו בגין פתיחת עסקים ביום המנוחה.

 

הכנסות מקנסות

מבין 18 העיריות שמסרו מידע והטילו קנסות, 12 עיריות מסרו גם את נתוני ההכנסות עבור קנסות אלו. מיתר העיריות נמסר כי לא ניתן לבצע פילוח של ההכנסות לפי חוק ספציפי או לפי סעיפי העבירה. חשוב לציין כי מובן שרשויות אינן גובות 100% מהקנסות המוטלים בגין עבירות על חוקי העזר, ואין באכיפת חוק זה חריגה מכך.

 

לוח 3. הכנסות העיריות היהודיות הגדולות מקנסות לעסקים שפעלו ביום המנוחה בניגוד לחוק העזר העירוני, 2021-2016 (בש"ח)

* בנתניה הנתונים כוללים רק הכנסות מקנסות שהוטלו בגין פתיחת בתי עסק בימי מנוחה, שהם 73% מהקנסות, ואינם כוללים הכנסות מקנסות שהוטלו בגין פתיחת בתי אוכל ועינוג.
**מעיריית בני ברק נמסר סך ההכנסות מכל השנים, והנתונים השנתיים בטבלה חושבו בממוצע המשוקלל לפי שיעור הקנסות שהוטלו בכל שנה.

סך ההכנסות מקנסות שהוטלו בגין פתיחת עסקים בימי מנוחה בעיריות אלו הוא 2,324,404 ש"ח. ניתן לראות כי ככלל עיריות המטילות קנסות גם דואגות לגבייה שלהן, אף אם חלקית. חריגות מכך הן הרצליה וחדרה, שבחלק מהשנים אף שהוטלו בהן קנסות הם לא נגבו כלל. אלו הן אותן העיריות שבהן גובה הקנס הוא הנמוך ביותר.