פערים בהישגים הלימודיים בין התלמידים הערבים לתלמידים יהודים בישראל

מבחני פיז"ה 2009-2000

| מאת:

מבחן פיז"ה הוא מבחן בינלאומי הבוחן את ידיעות התלמידים בשלושה תחומים: שפת אם, מתמטיקה ומדעים. מניתוח הנתונים עולה כי בישראל יש פערים גדולים בהישגים הלימודיים בין התלמידים היהודים לתלמידים הערבים. ד"ר נביל חטאב וצוותו מצאו כי השכלת ההורים, תעסוקתם וההשתתפות במסגרות חוץ-בית ספריות הן הגורמים המסבירים את הפערים הללו. קראו את תקציר הדוח והורידו את הקובץ המלא.

במערכת החינוך בישראל קיימים פערים בין תלמידים יהודים וערבים. המחקר הנוכחי עוסק בפערים אלו ומטרתו לתאר את הפערים ולבחון את הגורמים לאי-שוויון. המחקר יתייחס להשפעותיהם של המשתנים הבאים על ההישגים האקדמיים של תלמידים יהודים ותלמידים ערבים: המעמד הסוציו-אקונומי, הלחץ ההורי וההון התרבותי, בית הספר והמורים, משאבים בית ספריים והלמידה החוץ בית-ספרית.

על מנת לעמוד על הישגי התלמידים  ניתחנו תוצאות מבחן פיז"ה מהשנים 2000, 2006 ו- 2009 שהתקיים בישראל. מבחן פיז"ה נערך במדינות רבות ברחבי העולם ובוחן ידיעות תלמידים בתחומי מתמטיקה, מדעים וקריאה. כחלק מן המחקר מועברים גם שאלוני תלמידים ושאלוני מנהלים המעניקים נתוני רקע של התלמידים ונתונים על עמדותיהם כלפי סביבתם האקדמית, ואף נתונים על בתי הספר כארגון פדגוגי.

לדוגמא, בשנת 2009 השתתפו במבחן פיז"ה 4,284 תלמידים מהמגזר יהודי, ו-1,193 מהמגזר הערבי. לצורך השוואה בין-תרבותית, חילקנו את התלמידים לעשרה עשירוני הצלחה על סמך תוצאות מבחניהם, ולאחר מכן יצרנו אינדקסים שונים מתוך השאלונים אשר קיטלגו בתוכם מדדים המשקפים את משתני המחקר השונים. בחנו את השפעותיהם של המשתנים בהתאם לרמת ההישגים האקדמיים של התלמידים בכל אחד מן המגזרים.

בתחום האוריינות בשפה נמצא כי:

  • חל שיפור של 33 נקודות בהישגים במגזר היהודי בין שנת 2002 לשנת 2009 לעומת שיפור של 14 נקודות בלבד בהישגים במגזר הערבי. כתוצאה מכך גדל הפער בהישגים בקריאה בין המגזר היהודי והערבי לגודל של 100 נקודות ששווה לסטיית תקן אחת. הישגי המגזר היהודי באוריינות הקריאה אף עברו בשנת 2009 את הממוצע במדינות ה- OECD שעומד על 493 נקודות.
  • הפער בין יהודים לערבים באוריינות בשפת אם מצטמצם מעט בקרב התלמידים החלשים. מהעשירון השלישי ומעלה הפער בין יהודים לערבים הוא בין 92 -101 נקודות, כאשר בעשירונים התחתונים הפער הוא 59 (עשירון 1) ו-73 (עשירון 2).
  • נרשם פער משמעותי בין בנים לבנות ובין ערבים ויהודים בתחום השפה. בקרב המגזר הערבי היתרון של הבנות על הבנים בולט יותר מאשר בקרב המגזר היהודי. יש לציין שהישגים של בנים ובנות יהודים עולים על הממוצע הכללי במבחן זה בקרב כל הארצות המשתתפות במחקר, כאשר ההישגים של תלמידים ערבים נמצאים הרבה מתחת לממוצע.

בתחום האוריינות במתמטיקה נמצא כי:

  • קיים שיפור של 21 נקודות בהישגים במגזר היהודי בין שנת 2002 לשנת 2009 ושיפור של 23 נקודות  בהישגים של המגזר הערבי. בשנת 2009 נמצא פער של 100 נקודות ששווה לסטיית תקן אחת בין המגזר הערבי למגזר היהודי, לטובת המגזר היהודי. עם זאת, גם הישגי המגזר היהודי במתמטיקה הם מתחת לממוצע במדינות ה- OECD שעומד על 496 נקודות.
  • הפער בין יהודים לערבים גדל בעשירוני הצלחה גבוהים. אם בעשירון התחתון הפער בין יהודים לערבים עומד על 50 נקודות (חצי סטיית התקן) אזי בעשירון העליון הפער בין יהודים לערבים עומד על 99 נקודות (פער בגודל של סטיית תקן).
  • נרשם פער בין בנים לבנות ובין ערבים יהודים בתחום המתמטיקה. בקרב המגזר היהודי, כברוב המדינות, נרשם פער לטובת הבנים. לעומת זאת, בקרב המגזר הערבי נרשם מצב יוצא דופן - לא נמצא פער משמעותי בין הישגי הבנים והבנות ואף נמצא יתרון קל של 3 נקודות לבנות. יש לציין שהישגים של בנים ובנות יהודים וערבים נמצאים מתחת לממוצע הכללי של מבחן זה בקרב כל הארצות המשתתפות במחקר.

בתחום האוריינות במדעים נמצא כי:

  • חל שיפור של 32 נקודות בהישגים במגזר היהודי בין שנת 2002 לשנת 2009 ושיפור של 8 נקודות בלבד בהישגים במגזר הערבי. כתוצאה מכך הפער בהישגים במדעים בין תלמידים יהודים וערבים גדל מ-70 נקודות בשנת 2002 ל-94 נקודות בשנת 2009. עם זאת, גם הישגי המגזר היהודי במדעים הם מתחת לממוצע במדינות ה- OECD שעומד על 501 נקודות. במגזר היהודי חלה עליה עקבית בהישגים במבחן פיז"ה במדעים, אך במגזר הערבי חלה עליה של 29 נקודות בין השנים 2002-2006 וירידה של 21 לקראת שנת 2009.
  • ניתוח התוצאות מראה כי הפער בין יהודים לערבים גדל בעשירוני הצלחה גבוהים. אם בעשירון התחתון הפער בין יהודים לערבים עומד על 36 נקודות אזי בעשירון העליון הפער בין יהודים לערבים עומד על 87 נקודות.
  • נרשם פער בין ערבים ליהודים בתחום המדעים. במגזר הערבי היה פער בולט לטובת הבנות בהישגים במדעים ואילו במגזר היהודי לא היה פער משמעותי בין בנים לבנות ואף נמצא יתרון קל של 4 נקודות לבנים.

הגורמים המשפיעים על הפערים בין יהודים לערבים:

  • נמצא כי קיימים מספר גורמים שתורמים לפער בהישגים הלימודיים בין התלמידים היהודים והערבים. גורמים אלו הם: השכלת ההורים ורמתם התעסוקתית, המצב הסוציו-תרבותי של המשפחה ודפוסי הקריאה של חומרים שאינם קשורים במישרין בלימודים כגון ספרי פיקציה, ספרים אחרים ועיתונים. בקרב הערבים נמצאו מספר גורמים שתורמים לצימצום הפערים ועל ראשם הלמידה החוץ בית-ספרית, הלמידה המאתגרת של המורים בבתי-הספר, משמעת כיתתית ותכניות חוץ קוריקולריות המוצעות על-ידי בתי-הספר.

 לחצו כאן להורדת הדוח המלא


* ד"ר נביל חטאב הנחה את כותבי המאמר.