מבצע

הון אנושי, תשתית פיסית וצמיחה כלכלית

פורום קיסריה 1999

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 334 עמ’
  • מחיר: 60 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

ספר זה עסק במדיניות הפיסקלית, בשינויים המבניים הנדרשים בה ובמדיניות המוניטרית.

ההכנות לכנס עמדו בסימן הבחירות: מארגניו - בהנהגתו של פרופ' אבי בן בסט - הכינו עקרונות למדיניות ותכנית פעולה לממשלה שתקום, וזאת במספר תחומים. בתחום המאקרו-כלכלה - עוצבו היסודות לתכנית כלכלית-חברתית, הנגזרת ממצב המשק ובמיוחד לנוכח האבטלה הניכרת.

פרק זה עסק במדיניות הפיסקלית, בשינויים המבניים הנדרשים בה ובמדיניות המוניטרית. בתחום שוק ההון - הוגשו המלצות לגבי ההשלכות הטמונות בתהליכי הגלובליזציה על המשק בכלל, ועל משטר שער החליפין הרצוי ופתיחות המשק לתנועות הון בינלאומיות בפרט. בתחום התשתיות הפיסיות התמקדו ניירות העמדה שהוגשו בנושאי התחבורה, שהם כיום מצווארי הבקבוק העיקריים לפיתוח המשק. בתחום התשתיות האנושיות עמדה בראש סדר היום בעיית החינוך וההשקעה בו על כל שלביו, והוצעו אמצעים לצמצום הפערים בהשכלה בין עדות שונות ובין יהודים לערבים. בדומה להכנות שנערכו לקראת הכנס הקודם, הושקע גם השנה מאמץ גדול לקראת הכנס: בכל אחד מהתחומים שצוינו פעל צוות שניתח את הנתונים, ערך דיונים ממושכים ומעמיקים וסיכם המלצות ליישום מעשי.

כבעבר חברו גם השנה לצוותים המכינים נציגים בכירים של הגורמים החשובים במדינה: הכנסת, הממשלה, בנק ישראל, המגזר הפרטי, ההסתדרות הכללית והאקדמיה. תודתנו שלוחה לחברי הצוותים וליושבי-הראש שניהלו אותם, לעוזרי המחקר ולצוות המכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה אישית חמה לפרופ' אבי בן בסט, שניצח בכישרון רב על תזמורת גדולה ורבת צלילים, והצליח לנהל את הכנס ולערוך את הספר ממש ערב המעבר מהתחום האקדמי חזרה אל עולם המעשה, כמנכ"ל משרד האוצר.

תכנית כוללת לחידוש הצמיחה כלכלית                                        

תכנון כולל של מערכת התחבורה היבשתית                                                  

מקומה של התחבורה הציבורית במערכת העירונית                                      

הסדרה מינהלית ומדיניות מחירים בענף התחבורה היבשתית                      

הגלובליזציה והמשק בישראל: לקחים ממשבר המטבע למבנה שוק המט"ח

החינוך כמנוף לקידום החברה והכלכלה                                                        

הפערים בחינוך והאמצעים לצמצומם                                                           

ההשכלה הגבוהה

נגיד בנק ישראל: כלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה                                    

English Summary