תוכנית לקידום ההשתלבות של החברה הערבית בשוק העבודה

מחקר מדיניות 161

מסמך זה הוא חלק מסדרת הפרסומים "תוכנית אב לתעסוקה בחברה הערבית", הכוללת שני פרסומים נוספים: על מצב הרווחה בחברה הערבית ועל מצב החינוך בחברה הערבית. האוכלוסייה הערבית בישראל היא כחמישית מכלל האוכלוסייה בישראל, אבל עקב חסמים רבים פוטנציאל ההשתלבות שלה בשוק העבודה אינו ממומש, שיעורי התעסוקה בה נמוכים, איכותה ירודה והשכר נמוך בהשוואה לשכרה של האוכלוסייה היהודית. על רקע זה המסמך מנסה לתאר באופן מקיף את מצבה של החברה הערבית בשוק העבודה ואת הגורמים לו, וממליץ על שינויי המדיניות הנדרשים כדי לקדם את השתלבותה של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה.