נייר עבודה

יציבות ממשלות

| מאת:

הפורום לתיקון שיטת הממשל הוקם כדי לשמש סמכות ציבורית מקובלת ומעוגנת בתודעה הציבורית אשר תבחן, תגבש ותניע שיח ציבורי מעמיק שעיקרו רפורמות ושינויים שמטרתם לשמר את הדמוקרטיה הפרלמנטרית כשיטת השלטון בישראל.  לקראת המפגש השישי של הפורום נכתב נייר העבודה בנושא יציבות ממשלות - רקע ומסקנות.

מבוא

אחת הטענות הרווחות הן בקרב הציבור והן בקרב פוליטיקאים היא שממשלות ישראל סובלות דרך קבע מחוסר יציבות. טענה זו אף מוצגת - תוך הטלת האשם בחוסר היציבות בפרלמנטריזם - כהצדקה לרפורמה של דפוס המשטר בישראל. מטרתו של נייר עבודה זה היא להעמיד טענה זו למבחן אמפירי, ולהעריך את מידת היציבות או אי היציבות של ממשלות ישראל על היבטהן השונים ממבט הסטורי והשוואתי.

ההנחה העומדת בבסיס נייר זה היא שעל אף שיציבות אינה ערך בדמוקרטיה, מידה סבירה של יציבות ממשלות הנה הכרחית למען תפקודה התקין של המערכת השלטונית הדמוקרטית. הערכת יציבותן של ממשלות משמשת אותנו כאן ככלי דיאגנוסטי, כאמצעי לזיהוי מוקדים בעייתיים במבנה המשטר הדמוקרטי בישראל, מוקדים אשר מצריכים טיפול באמצעות רפורמה מוסדית. לצורך זיהוי מוקדים אלו, אנו בוחנים את יציבותן של ממשלות ישראל מהיבטים שונים, לאורך זמן, ובהשוואה לממשלות בדמוקרטיות פרלמנטריות בעולם. מלבד שני מדדים (משך כהונת ראשי הרשות המבצעת ומשך כהונת שרים) ההשוואות בין ישראל למדינות אחרות מתייחסות לשני העשורים האחרונים, קרי, מ-1990 ואילך.

הנייר מורכב מהחלקים הבאים: ראשית, אנו מציגים את הרקע למחקר, שהוא הטענה לתחושת חוסר יציבות בישראל. שנית, אנו סוקרים את המדדים השונים המשמשים אותנו למדידת יציבותן של ממשלות בישראל: משך כהונת ראשי הרשות המבצעת; משך כהונת ממשלות והסיבות לסיום כהונתן; משך כהונת מפלגת שלטון וחילופי שלטון בין מפלגות; שינוי בהרכב הסיעתי של ממשלות; חילופי שרים בין ממשלות; ומשך הכהונה של שרים לפי משרדים ביצועיים. אנו מעריכים את היתרונות והחסרונות של כל מדד ומפרטים את האופן בו בחרנו ליישמם. בהמשך, אנו מציגים את הממצאים שהופקו מהחלת מדדי היציבות על ממשלות ישראל. בכל המקרים אנו מצביעים על מגמות שינוי לאורך זמן. במידת האפשר, אנו מעריכים את הממצאים שהופקו לגבי ישראל בפרספקטיבה השוואתית, בהשוואה לדמוקרטיות פרלמנטריות אחרות הנכללות באוכלוסיית המחקר. החלק האחרון של הנייר מוקדש לסיכום הממצאים ולהצגת המסקנות העולות מהם לגבי יציבות ממשלות בישראל.