מבצע

שינויים במבנה השווקים והמתווכים הפיננסיים ובמערכת הפיקוח

פורום קיסריה 2004

מחקר מדיניות 53

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 71 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

מחקר זה עוסק בשני נושאים עיקריים: מבנה השווקים והתיווך הפיננסי הרצוי למשק הישראלי ומבנה מערכת הרגולציה והפיקוח על מוסדות ושווקים פיננסיים בישראל, ומציג את המלצות הצוות הכותב.

מבנה שוק ההון והכספים בכלל ומבנה מערכת הבנקאות בפרט נסקר בהרחבה בעקבות משבר מניות הבנקים ב-1983. מאז ועדת בייסקי וְעד דוח מבקר המדינה לשנת 2003 עסקו ועדות וצוותים שונים בבעיות המבניות בשוק ההון. כולם שבו והעלו את סוגיות הריכוזיות וניגודי העניינים הקיימים בפעילות הגופים הפיננסיים השונים, ובראשם הבנקים. למרות זאת, לבד מן הרפורמה בבעלות הבנקים על תאגידים ריאליים באמצע שנות התשעים, לא נערכו שינויים מהותיים במבנה התיווך הפיננסי ובתחומי העיסוק של הגופים הפעילים בשוק הכספים הישראלי.

הצוות ניסה לגבש פתרון לבעיות הריכוזיות וניגודי העניינים שיעודד היווצרות גופים חוץ-בנקאיים אשר יוכלו להתחרות במערכת הבנקאות המסורתית ולשפר את איכות המוצרים המוצעים לצרכנים.

יחד עם זאת ייחס הצוות חשיבות לשמירת היציבות של המערכת הפיננסית ולהגנה על זכויות הקניין וחופש העיסוק, המעוגנות בחוקי היסוד. הצוות ממליץ אפוא על מהלך הדרגתי להפחתת הבעלות של הבנקים ולהוצאת החלק העיקרי של ניהול הנכסים מידיהם. במקביל לכך נדרשת רפורמה גם בתחום השיווק וההפצה, שבמסגרתה יתאפשר לכל המתווכים הפיננסיים לשווק את כל המוצרים, ובכלל זה פוליסות ביטוח, קופות גמל, קרנות נאמנות וקרנות פנסיה.

הואיל והשינויים המוצעים בתחום התיווך הפיננסי מצריכים התאמה של מערך הפיקוח על שוק ההון, הצוות ממליץ להקים רשות לפיקוח על המתווכים והשווקים הפיננסיים אשר תחליף את גופי הפיקוח הקיימים. רשות זו תוכל לגבש מדיניות אחידה ולקדם שוק הון שיהיה מאוזן ותחרותי יותר מן השוק הקיים.

פתח דבר

הקדמה

פרק ראשון: מבנה השווקים והתיווך הפיננסי הרצוי למשק הישראלי
רקע
מטרת ההצעה
מהות ההצעה
1. שינוי מבנה הבעלות והניהול התפעולי
2. בעלות צולבת של בנקים, חברות ביטוח וקרנות פנסיה
3. שיווק והפצה אוניברסליים
4. ייעוץ אובייקטיבי לפי קריטריונים
5. חיתום
6. הגדלת התחרות על האשראי השקלי

פרק שני: הקמת רשות לפיקוח על המוסדות והשווקים הפיננסיים בישראל
עיקרי הדברים
1. רקע ומוטיבציה להצעה
2. הצעה למבנה הפיקוח על שוק ההון והכספים בישראל
3. יתרונות וחסרונות של הקמת גוף פיקוח מאוחד, בהשוואה לגוף מתאם

סיכום דיון

ביבליוגרפיה

English Summary