להורדה

ריכוזיות השליטה בישראל

מחקר מדיניות 78

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 112 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 45 ₪

ההפרטה וצמצום המעורבות הממשלתית בשוק הפנסיה אפשרו לקבוצה קטנה של משפחות לשלוט בחלק ניכר מהפעילות הכלכלית במשק. על רקע זה בוחן המחקר אם המשטר המשפטי בישראל מתמודד כראוי עם תופעת ריכוזיות השליטה בחברות ציבוריות.

ההפרטה וצמצום המעורבות הממשלתית בשוק הפנסיה אפשרו לקבוצה קטנה של משפחות לשלוט בחלק ניכר מהפעילות הכלכלית במשק. על רקע זה בוחן פרופ' אסף חמדני, עורך המחקר ומחבר הספר, אם המשטר המשפטי בישראל מתמודד כראוי עם תופעת ריכוזיות השליטה בחברות ציבוריות.

ממצאי המחקר מצביעים על הפער שבין המציאות העסקית-הכלכלית - שבה בעלי השליטה הם המכתיבים את מדיניות התאגיד - לבין ההסדרה המשפטית, אשר מתעלמת במקרים רבים ממעמדם הדומיננטי של בעלי השליטה. חמדני מציע קווים מנחים ראשוניים להסדרת מעמדם של בעלי השליטה בחברות ציבוריות בישראל וטוען כי יש צורך לגבש מדיניות ממשלתית עקיבה להתמודדות עם ריכוזיות השליטה בשוק ההון הישראלי.

תקציר

מבוא

פרק ראשון: מבנה השליטה בחברות בישראל
א.  בעלי שליטה
ב.  פירמידות שליטה: "שלטון המשפחות"
ג.  בעלות מבוזרת לעומת שליטה ריכוזית: הערכ
ד.  פירמידות שליטה: הערכה

פרק שני: מבנה השליטה ומנגנוני הפיקוח והבקרה בתאגיד
א.  בעיית הנציג: בעלות מבוזרת
ב.  בעיית הנציג: תאגיד עם בעל שליטה 
ג.  מנגנוני הפיקוח והבקרה

פרק שלישי: מנגנוני הפיקוח בישראל: הפער בין המציאות העסקית להסדרה המשפטית
א.  רגולציה של בעלי שליטה
ב.  הדירקטוריון כמוקד לרגולציה
ג.  תמריצי שוק והרכב הדירקטוריון 
ד.  הדמוקרטיה התאגידית וגורמי הפיקוח
ה.  אכיפה פרטית ובתי המשפט 

פרק רביעי: קווים מנחים לפתרון
א.  בעלי שליטה
ב.  הרחבת חובות הדיווח 
ג.  הדירקטוריון כמפקח על בעל השליטה
ד.  תמריצי שוק והרכב הדירקטוריון
ה.  משקיעים מוסדיים 
ו.  גורמי בקרה נוספים
ז.  אכיפה פרטית

פרק חמישי: עמדה כוללת בנוגע לקבוצות שליטה

סיכום

English Abstract