מבצע

הפיקוח על שוק ההון

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 264 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 75 ₪ מחיר מבצע: 37.5 ₪

הספר מציג את היתרונות ואת החסרונות של מגוון מבני הפיקוח ב-76 מדינות ובוחן את דרכי ההשפעה של מאפייני שוק ההון והמשק בכל מדינה על בחירת הדגם הרצוי לה. 

למערכת התיווך הפיננסי חשיבות גדולה מאוד בחיי המשק ובחיי הפרט, ובה בעת היא רגישה מאוד לסיכוי לפשוט רגל. כדי להבטיח את יציבותה ולהגן על האינטרסים של הציבור מפני ניצול לרעה נדרשים מוסדות שיסדירו את פעילותה ויפקחו עליה ביעילות.
 
מבנה הפיקוח בישראל אינו מתאים לדרישות השוק המשתנות בארץ ובעולם. פרופ' אבי בן בסט, ד"ר שרון בליי וד"ר אשר בלס מציגים בספר זה סדרת מחקרים המוכיחה שמבנה הפיקוח על שוק ההון בישראל לוקה בבעיות חמורות. המחקרים מלמדים שהמצב בשוק ההון מחייב שינוי דחוף, בייחוד על רקע השינויים שחלו במבנה שלו בשנים האחרונות ובעקבות התמורות במערכות הפיקוח בעולם.
 
לפיקוח על שוק הכספים וההון בישראל אחראיות חמש רשויות. אף שהן מפקחות על פעולות דומות, הן מתאפיינות בשונוּת רבה בסמכויותיהן, בעצמת האכיפה שבידיהן, במידת עצמאותן ובמשאבים העומדים לרשותן. המחקרים בספר זה בוחנים את הפערים במאפייני הפיקוח בין הרשויות ומצביעים על הסכנות הגלומות בהם.
 
הספר מציג את היתרונות ואת החסרונות של מגוון מבני הפיקוח ב-76 מדינות ובוחן את דרכי ההשפעה של מאפייני שוק ההון והמשק בכל מדינה על בחירת הדגם הרצוי לה. 27 מדינות מתוך המדינות הנסקרות, בעיקר מדינות מפותחות, מיזגו את רשויות הפיקוח שלהן בעשרים השנים האחרונות. מסקנת המחברים היא שגם בישראל - על רקע מבנה שוק ההון הנוהג בה והבעיות החמורות במערכת המפקחת עליו - יש למזג את כל רשויות הפיקוח. הדרך הטובה ביותר לדעתם לעשות זאת היא במבנה פדרטיבי.

פרק ראשון: הסמכויות של רשויות הפיקוח על שוק ההון בישראל ועצמאותן.
אבי בן בסט

מבוא
מטרות הפיקוח
סמכויות המפקחים
עצמאות המפקחים
משאבי המפקחים
סיכום
נספחים

פרק שני ניגודי עניינים פוטנציאליים ברשויות הפיקוח על שוק ההון והמבנה הארגוני הרצוי.
שרון בליי ואבי בן בסט

חלק ראשון: טיעונים מנוגדים בשאלת הפרדתו של הפיקוח על הבנקים מהבנק המרכזי
חלק שני: מיקום הפיקוח על הבנקים בבנק המרכזי - הניסיון הישראלי
חלק שלישי: השלכות המיקום של רשויות הפיקוח על שוק ההון במשרדי הממשלה
נספחים


פרק שלישי חלופות מבנה הפיקוח על שוק ההון בפרספקטיבה בין לאומית
.
אשר בלס ואבי בן בסט

מבוא
היעדים הרצויים
המבנה המסורתי של רשויות הפיקוח
התפתחות מבנה הפיקוח בארצות אחרות
היתרונות והחסרונות של מפקח יחיד לעומת כמה מפקחים
שלוש גישות למערכת רבת מפקחים
גורמים המסבירים את מבנה הפיקוח בחתך רוחבי
אומדן פונקציית ההסתברות לאיחוד רשויות הפיקוח
נספחים


פרק רביעי מבנה התיווך הפיננסי בישראל
אבי בן בסט

מבוא
הריכוזיות והתחרות בבנקאות
ההשלכות של היעדר תחרות על שערי הריבית
מגוון העיסוקים בבנקאות וניגודי העניינים ביניהם
הריכוזיות בביטוח
השינויים המבניים בענף השירותים הפיננסיים ב -2005

פרק חמישי סיכום והמלצות למבנה הפיקוח על שוק ההון בישראל
שרון בליי, אשר בלס, אבי בן בסט

הבעיות העיקריות ברשויות הפיקוח על שוק ההון בישראל
חלופות למבנה הפיקוח
יתרונות המבנה המבוזר
יתרונות המבנה המאוחד
מבנה רשויות הפיקוח בפרספקטיבה בין - לאומית
בעד ונגד שילוב הפיקוח על הבנקים בבנק המרכזי
ניתוח ומסקנות
פירוט ההמלצות
הסיכונים הגלומים בתהליך הרפורמה

רשימת התרשימים והלוחות