מבצע

מחיר ההינתקות

השלכות כלכליות

מחקר מדיניות 64, פורום קיסריה 2005

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 80 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪ מחיר מבצע: 30.0 ₪

מה הייתה עלותה בפועל של תכנית ההינתקות מעזה ומצפון השומרון? באיזו מידה שיקפו הפיצויים את שווי נכסיהם של המתיישבים? וכיצד השפיעה התכנית על המשק הישראלי? על שאלות אלו ואחרות מנסה לענות מחקר זה, המוקדש לצד הכלכלי של תכנית ההינתקות.

מה הייתה עלותה בפועל של תכנית ההינתקות מעזה ומצפון השומרון? באיזו מידה שיקפו הפיצויים את שווי נכסיהם של המתיישבים? וכיצד השפיעה התכנית על המשק הישראלי? על שאלות אלו ואחרות מנסה לענות המחקר שלפנינו, המוקדש לצד הכלכלי של תכנית ההינתקות. בחלק הראשון, העוסק בניתוח הכלכלי של התכנית, חברי הצוות חושפים את העובדה שהיה אפשר להוציאה לפועל בעלויות נמוכות בהרבה. החלק השני בוחן את משמעותה הכלכלית של ההינתקות ומציע דרכים למימונה. החלק השלישי עוסק, על בסיס המסקנות מן המחקר, בשלושה נושאים עיקריים: עתידו של הנגב המערבי; האפשרות לפינויים נוספים בעתיד; המשק הפלסטיני.

 הפרק הראשון מתאר באופן כללי את אוכלוסיית המפונים וסוקר את נכסיהם; הפרק השני דן בעקרונות הפיצוי; הפרק השלישי מסביר את משמעות הפיצוי ליחידה מפונה; הפרק הרביעי מציג את העלות הכלכלית במצב שבו אין מפנים את המתיישבים; הפרק החמישי מתמקד בעלות התקציבית של הפיצויים למפונים; הפרק השישי שואל על מימון התכנית - האם יש לממנה על ידי מיסוי מיוחד או על ידי יצירת גירעון? הפרק השביעי סוקר את השפעת ההינתקות על אזור הנגב המערבי; הפרק השמיני עוסק בעלותם של הסדרים מדיניים בתנאים של אי-סדר ציבורי; הפרק התשיעי מנסה להעריך את השלכותיהן של תכנית ההינתקות ותוצאותיה על פינויים עתידיים; הפרק העשירי והאחרון מנתח את השפעתה של ההינתקות על המשק הפלסטיני.

פתח דבר 

מבוא  

פרק ראשון: תיאור כללי של האוכלוסייה והנכסים המפונים 

פרק שני: עקרונות הפיצוי

פרק שלישי: משמעות הפיצוי ליחידה מפונה

פרק רביעי: העלות הכלכלית של אי-הפינוי 

פרק חמישי: העלות התקציבית של הפיצוי בגין הפינוי

פרק שישי: מימון ההינתקות: מס או גירעון

פרק שביעי: השפעת ההינתקות על הנגב המערבי

פרק שמיני: עלותם של הסדרים מדיניים בתנאים של אי-סדר ציבורי

פרק תשיעי: השלכת התוצאה על פינויים עתידיים 

פרק עשירי: השפעת ההינתקות על המשק הפלסטיני

סיכום דיון

English Summary