מתן תגמול כספי לחברי מועצות ברשויות המקומיות | תקציר

חברי מועצות ברשויות המקומיות בישראל אינם זכאים לתגמול מכל סוג שהוא על תפקידם כנבחרי ציבור. יתרה מזו, חוזר מנכ"ל של משרד הפנים אף אוסר על הרשויות לתגמל חברי מועצות גם אם הן מעוניינות לעשות זאת.

למצב זה, שבו חברי מועצה אינם מקבלים תגמול על פעילותם במועצה, ולעיתים קרובות הם אף נדרשים לשלם מכיסם הפרטי על הוצאות לצורך מילוי תפקידם, יש השלכות בעייתיות גם על תפקוד המועצה וגם על הדמוקרטיה המקומית. כך לדוגמה, זמינותם של חברי המועצה לעסוק בענייני הרשות ולמלא את תפקידם כנבחרי ציבור נפגעת, שכן רובם עובדים במשרה בשכר בד בבד עם פעילותם במועצה. הפגיעה מורגשת במיוחד בכל הנוגע לתפקיד המועצה כגורם המפקח על ראש הרשות, מכיוון שהאי-זמינות של חברי המועצה והתלות שלהם בראש הרשות לצורך קבלת משאבים מהרשות מובילות לכך שהם אינם מבצעים כראוי את משימת הפיקוח על המתנהל ברשות. יתר על כן, פעמים רבות חברי מועצה נאלצים להוציא כסף מכיסם הפרטי לצורך מילוי תפקידם, והם אינם מקבלים החזר מהרשות על ההוצאה. דבר זה יוצר חסמים בפני תושבים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך, שאינם יכולים להרשות לעצמם הוצאה כזאת. לתופעות אלו יש פוטנציאל להעצים את המוטיבציה של חברי מועצה להשיג רווח עקיף לעצמם באמצעות עשיית מעשים שאינם כשרים.