מבצע

הרגולציה של שירותי התקשורת האלקטרונית בישראל

הצורך בהקמת רשות תקשורת

מחקר מדיניות 76

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 240 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

מחברי הספר סבורים כי הגיע הזמן להקים במדינת ישראל רשות תקשורת מקצועית ועצמאית, בעלת מיומנות רב-תחומית, שתכנס תחת כנפיה את ההסדרה של תחום הבֶּזֶק (טלקומוניקציה) והשידורים לציבור.

פיצול סמכויות הרגולציה של שירותי התקשורת האלקטרונית בישראל בין כמה גופי הסדרה והתפקיד המרכזי שמוקנה לדרג הפוליטי ולמנגנון הממשלתי מקשים על גיבוש מדיניות מקצועית ועל מתן אופק פעולה ברור לענף. יזהר טל ודינה עברי-עומר, עורכי המחקר ומחברי הספר, סבורים כי הגיע הזמן להקים במדינת ישראל רשות תקשורת מקצועית ועצמאית, בעלת מיומנות רב-תחומית, שתכנס תחת כנפיה את ההסדרה של תחום הבֶּזֶק (טלקומוניקציה) והשידורים לציבור.

הספר בוחן תחילה את הרציונלים לרגולציה של שירותי התקשורת האלקטרונית ואת טיבו של שיקול הדעת הרגולטורי; בהמשך מובאת סקירה של חקיקת התקשורת וכללי ההסדרה של הענף בשלושת התחומים הרלוונטיים - שירותי בזק, תדרים לתקשורת אלחוטית ושידורי טלוויזיה ורדיו; ולבסוף, על יסוד כל אלה, מוצגת הצעת המחברים למודל חדש לרשות תקשורת מקצועית ועצמאית בישראל.

חלק ראשון יסודות לרגולציה של שירותי תקשורת

פרק ראשון היבטים מקדימים
1. מונחי מפתח
2. מגמות טכנולוגיות      
3. היבטים עיוניים ומתודולוגיים

פרק שני טעמים ותכליות לרגולציה
1. הצדקות יסוד לרגולציה
2. תכליות וטעמים כלליים
3. טעמים הכרוכים באופי הענף
       
פרק שלישי שיקול הדעת הרגולטורי
1. שיקול דעת שיפוטי ושיקול דעת רגולטורי
2. מודל שלושת הרבדים להפעלת שיקול הדעת
3. רובד I: דרישות מבניות
4. רובד II: שיקולים מהותיים
5. רובד III: הערכה, איזון והחלטה
6. דוגמאות להכרעות רגולטוריות    

חלק שני כללי ההסדרה של ענף התקשורת

מבוא
  
פרק ראשון ההסדרה של תחום שירותי הבזק
1. כללי 
2. מסגרת ההסדרה
3. הגורם המסדיר
4. עיקרי ההסדרה הנוהגת 
       
פרק שני ההסדרה של תחום התדרים לתקשורת אלחוטית
1. כללי
2. מסגרת ההסדרה
3. הגורם המסדיר
4. עיקרי ההסדרה הנוהגת 
       
פרק שלישי ההסדרה של תחום השידורים לציבור
1. כללי
2. מסגרת ההסדרה
3. הגורם המסדיר
4. עיקרי ההסדרה הנוהגת

חלק שלישי אל רשות רגולטורית עצמאית

פרק ראשון מדיניות הממשלה ויוזמת החקיקה של משרד התקשורת   
1. המלצות מן העבר
2. החלטות הממשלה
3. הצעת החוק של משרד התקשורת
       
פרק שני הרגולטור הבריטי: מודל השוואתי
1. מסגרת ההסדרה באיחוד האירופי
2. הרגולטור הבריטי OFCOM
       
פרק שלישי מודל מוצע לרשות תקשורת
1. הצורך ברשות עצמאית להסדרה של ענף התקשורת 
2. רשות מאוחדת לבזק ולשידורים
3. רשות ממשלתית או רשות חוץ־ממשלתית
4. מטרות ותפקידים
5. מבנה ואורגנים
6. תנאי כשירות ודרכי מינוי
7. בקרה ופיקוח על פעילות הרשות 
8. מימון ותקציב
9. הליכים לקביעת הנורמות
10. סמכויות פיקוח ואכיפה 
   
דברי סיום: אל מערך רגולטורי משופר
   
רשימת המקורות

תקציר

English Abstract