סקירה

האם יש להגביל את משך כהונת שופטי בית המשפט העליון?

| מאת:

הממוצע הכולל של תקופת הכהונה של שופטי בית המשפט העליון מאז הקמתו עומד על 12.4 שנים. יש הטוענים כי הגבלת כהונת השופטים, כפי שמקובל בבתי המשפט לחוקה באירופה, תמתן את הפגיעה הנטענת של הביקורת השיפוטית בעקרון ההכרעה הדמוקרטית, אך האם הדבר באמת הכרחי?

Flash 90

שופטים מכהנים בישראל עד הגיעם לגיל 70. גורמים התומכים בשינוי שיטת מינוי שופטי בית המשפט העליון על ידי מעבר לשיטה שתתן כוח רב יותר לנבחרי הציבור, משלבים לא פעם גם רעיון של הגבלת תקופת כהונתם. לפי הטענה הזו, קציבת כהונת השופטים לתקופה של 9, 10 או 12 שנים,  כפי שמקובל בבתי המשפט לחוקה באירופה, תמתן את הפגיעה הנטענת של הביקורת השיפוטית בעקרון ההכרעה הדמוקרטית. קציבת הכהונה, לפי הנטען, תמנע השפעה חזקה מדי של ממשלות עבר על ההרכב הנוכחי של בית המשפט העליון, ותאפשר לממשלה הנוכחית לפעול להחליף יותר שופטים. טענות דומות נשמעות לעתים בארצות הברית, שם שופטים מכהנים למשך כל ימי חייהם.גדעון ספיר, המהפכה החוקתית: עבר הווה ועתיד 185 (2010).

על רקע טענות אלה, מוצגת להלן תקופת הכהונה הממוצעת של שופטי בית המשפט העליון בישראל. בבחינת תקופת הכהונה של שופטי בית המשפט העליון מאז הקמתו נמצא שהממוצע הכולל הוא 12.4 שנים, עם מגמת התקצרות מאז שנות השישים של המאה שעברה. ממוצע תקופת הכהונה עד שנת 1995 (ועד בכלל) הוא 12.5 שנים, ואילו הממוצע מאז הוא 12.2 שנים. לשם השוואה, הממוצע של תקופת הכהונה של השופטים בבית המשפט העליון בארצות הברית הוא מעל 16 שנים (כמעט 17 שנים), כאשר הממוצע בארצות הברית מאז 1950 הוא 19.4 שנים, ואף יותר מכך אם מתמקדים בשופטים שסיימו את כהונתם מאז 1970. במלים אחרות, בהשוואה זו, בעוד שבארצות הברית ממוצע תקופת הכהונה של השופטים בבית המשפט העליון הוא ארוך יחסית ונמצא בעליה, בישראל ממוצע תקופת הכהונה הוא קצר יותר, קרוב יותר למצב באירופה, ונמצא במגמת ירידה. לכן, גם לשיטת הדוגלים בכך, לא ברור מה הטעם או הצורך בקציבת הכהונה.

תקופת הכהונה של שופטים קבועים בבית המשפט העליון בישראל (ממוצע בשנים)

* לגבי שופטים מכהנים חושב מספר ימי הכהונה הצפוי בהנחה שיפרשו בגיל הקבוע בחוק.
** הממוצע חושב בכל תקופה בין מספר ימי הכהונה הקבועה של שופטי הקבע שמונו באותה תקופה.
*** מקורות: אתר הרשות השופטת; הודעות על מינוי שופטים בילקוט הפרסומים; אתר עיתונות יהודית היסטורית.