נייר עבודה

תעסוקה בקרב הערבים הישראלים

| מאת:

נושא התעסוקה של האזרחים הערבים בישראל, שהם כחמישית מאוכלוסיית המדינה, הוא אחד האתגרים החשובים לחברה הישראלית ולכלכלת המדינה. שיעור ההשתתפות של הערבים בישראל בשוק העבודה נמוך משיעור ההשתתפות של שאר אוכלוסייתה, והוא מהשיעורים הנמוכים בעולם. מאחר שפערים אלה מבוססים על שסעים לאומיים-דתיים קיימים, להעלאת שיעורי תעסוקת הערבים וסגירת הפערים בינם ובין היהודים בישראל השפעות כלכליות, חברתיות ופוליטיות-לאומיות. קראו את מסקנותיה של קבוצת הדיון היהודית-ערבית אשר הוגשו לוועדה לשינוי חברתי-כלכלי בראשות פרופ' מנואל טרכטנברג.

הורידו את המסמך המלא