להורדה

המדיניות המקרו-כלכלית בזמן משבר כלכלי

פורום קיסריה ה-17, 2009

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 89 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

מצב המשק והמלצות המדיניות עומדים בצל המשבר העולמי שהחל ב-2007 והחריף מאוד מאמצע ספטמבר 2008. בסביבה זו חלו שינויים מהירים בתמונה המקרו-כלכלית ובהשלכות המשתמעות ממנה על המדיניות הממשלתית.
הדוח סוקר את מצב המשק הישראלי (פרק א) ומביא המלצות למדיניות ממשלתית בתחומים הפיסקלי (פרק ב), המוניטרי-פיננסי (פרק ג) ושוק העבודה (פרק ד). פרק ה מנתח את הבעיות המבניות במשק הישראלי.

הדוח סוקר את מצב המשק הישראלי (פרק א) ומביא המלצות למדיניות ממשלתית בתחומים הפיסקלי (פרק ב), המוניטרי-פיננסי (פרק ג) ושוק העבודה (פרק ד). פרק ה מנתח את הבעיות המבניות במשק הישראלי.

מצב המשק והמלצות המדיניות עומדים בצל המשבר העולמי שהחל ב-2007 והחריף מאוד מאמצע ספטמבר 2008. בסביבה זו חלו שינויים מהירים בתמונה המקרו-כלכלית ובהשלכות המשתמעות ממנה על המדיניות הממשלתית. הדוח גם מתייחס להיבטים של מדיניות שהם מעבר לטיפול המידי במשבר, בכללם: תמהיל המיסים, העקרונות למעורבות ממשלתית בתחום האשראי והיתרונות והחסרונות של מדיניות שוק העבודה. בפרק ה נדונים צעדי המדיניות הנדרשים למשק הישראלי בראייה ארוכת טווח יותר. הפרק מתייחס לדרך גיבוש התקציב, לפעולות בשוק הפתוח ככלי לניהול מדיניות מוניטרית, לרגולציה בשווקים הפיננסיים ולטיפול בבעיות של השתתפות בשוק העבודה. כמו כן הוא מפרט את הסוגיות הדורשות טיפול בתחומי החינוך, האי-שוויון והתשתיות.

הצוות המכין

ראש הצוות פרופ' ערן ישיב, אוניברסיטת תל אביב
חברי הצוות שמואל אברמזון, כלכלן בכיר, המועצה הלאומית לכלכלה
איל ארגוב, כלכלן, חטיבת המחקר, בנק ישראל
רובי גינל, ראש אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים
ורד דר, כלכלנית ואסטרטגית ראשית, פסגות בית השקעות
ישראלה מני, סמנכ"ל כלכלה ומסים, איגוד לשכות המסחר
ד"ר עמית פרידמן, ראש תחום מאקרו, אגף מאקרו ומדיניות, חטיבת המחקר, בנק ישראל
ד"ר טלי רגב, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אבי שמחון, ראש החוג לכלכלה חקלאית, האוניברסיטה העברית בירושלים
נירה שמיר, כלכלנית ראשית, בנק דיסקונט
עוזרת מחקר נועה קורם, המכון הישראלי לדמוקרטיה

   

תקציר

מבוא

פרק א:  ההתפתחויות במשק הישראלי בצל המשבר הגלובלי
      1. ההתפתחויות במשק הישראלי: נתונים עיקריים
      2. ההתפתחויות במשק העולמי
      3. התהליכים הכלכליים ביסוד ההתפתחויות

 פרק ב: המדיניות הפיסקלית
      1. המדיניות הפיסקלית בעולם בצל המשבר
      2. המדיניות הפיסקלית ל- 2009 ו- 20
      3. שיקולים בקביעת המדיניות הפיסקלית
      4. תרחישים להתפתחות הגירעון הממשלתי בשנים 2010-2009
      5. ניתוח של תוואי המסים המתוכנן עד 2016 והשפעותיו המשוערות
      6. סיכום והמלצות
נספח: ההנחות העומדות ביסוד הסימולציה של השפעות תכנית המסים

פרק ג: המדיניות המוניטרית והפיננסית
      1. הבעיות והסיכונים
      2. תכניות אפשריות, יתרונות וחסרונות
נספח א: הסדרי חובה
נספח ב: צעדים אנטי-דפלציוניים

פרק ד: המדיניות בשוק העבודה
      1. רקע: שוק העבודה והמשבר
      2. מדיניות
      3. סיכום והמלצות

פרק ה: בעיות מבניות במשק הישראלי
      1. תהליך גיבוש התקציב
      2. ניהול מדיניות מוניטרית באמצעות פעולות בשוק הפתוח
      3. רגולציה
      4. השתתפות בשוק העבודה
      5. חינוך
      6. אי שוויון
      7. תשתיות
      8. סיכום

רשימת מקורות

הסתייגות מהמסמך - שמואל אברמסון