נייר עבודה

בחירות מקדימות – בחינה מחודשת

מתוך המפגש השלישי של הפורום לתיקון שיטת הממשל

הפורום לתיקון שיטת הממשל הוקם כדי לשמש סמכות ציבורית מקובלת ומעוגנת בתודעה הציבורית אשר תבחן, תגבש ותניע שיח ציבורי מעמיק שעיקרו רפורמות ושינויים שמטרתם לשמר את הדמוקרטיה הפרלמנטרית כשיטת השלטון בישראל. צוותי המחקר של המכון מגבשים הצעות קונקרטיות, ישימות ומבוססות לשינויים ולתיקונים בשיטת הבחירות, במבנה המפלגות ותפקודן ובשיטת השלטון. לקראת המפגש השלישי של הפורום נכתב נייר העבודה בנושא הצבעה אישית ו/או רשימתית, המשווה בין שיטות בחירה רשימתיות סגורות, פתוחות למחצה ופתוחות, וכולל ניתוח של המצב הקיים ושורת המלצות לתיקונו.

תקציר נייר העבודה

בשני העשורים האחרונים פתחו מפלגות רבות בעולם, וגם בישראל, את הליכי בחירת המועמדים שלהן ואת הליכי בחירת מנהיגיהן לאוכלוסיות רחבות יותר. פתיחת הליכי הבחירה הפנימיים הרחיבה את מעגל ההשתתפות בחיים המפלגתיים, אבל יצרה גם תופעות לוואי שליליות.

בחירת המועמדים לכנסת
ההשלכות של השיטות לקביעת המועמדים (הזירה הפנים-מפלגתית) עשויות להתברר כחשובות לא פחות מההשלכות של שיטות הבחירה הכלליות (בזירה הבין-מפלגתית). הגוף המשפיע ביותר הוא הגוף הבוחר (חברי מפלגה, חברי המרכז או חברי הוועדה המסדרת). האם אפשר להמליץ על גוף בוחר מיטבי לבחירת מועמדים לכנסת? הממצאים מראים כי התשובה על שאלה זו שלילית. אין סוג כלשהו של גוף בוחר שהוא בהכרח דמוקרטי יותר מן האחרים. במקום זה יש לחפש שילוב מיטבי של כמה גופים בוחרים בתהליך הבחירה (ראו השיטה התלת-שלבית בתרשים שלהלן).

השימוש בגופים בוחרים אחדים בתהליך מתיישב עם התפיסה של דמוקרטיה כצורת משטר המחייבת ביזור עוצמה.

ועדת סינון > מוסד מפלגתי נבחר > חברי המפלגה
השיטה המוצעת אינה מבטאת נסיגה משיטת הפריימריז (בחירה על ידי כלל הבוחרים), הואיל וחברי המפלגה משתתפים בהליך. ואולם הם עושים זאת רק לאחר גיבוש רשימה קצרה בידי ועדת סינון ואִשרור ותיקון הרשימה הקצרה בידי מוסד מפלגתי נבחר.

בחירת מנהיגים

ההמלצות

  • לדבוק בשיטה שהמפלגות הישראליות הגדולות משתמשות בה - בחירה באמצעות חברי המפלגה (פריימריז סגורים). מבט משווה מלמד כי המגמה העולמית היא חד-סטרית לכיוון של דמוקרטיזציה (מפלגות רבות פתחו את ההליכים לבחירת המנהיג שלהן לחברי המפלגה).
  • להוסיף לבחור את מנהיגי המפלגות בפריימריז של כלל החברים, בכפוף לצעדים שיינקטו כדי להשביח את ההליך ולנקות אותו מתופעות הלוואי שדבקו בו.
  • צעדים אלו כוללים:
    • יצירת תנאים להתפקדות אישית ושקופה ללא מתווכים.
    • הארכת תקופת ההכשרה לחברי המפלגה.
    • העברת הניהול של מערכות הבחירות הפנימיות לרשות ממלכתית