סקירה

שותפות ממשל פתוח - טיוטת תוכנית הפעולה 2012

| מאת:

שותפות ממשל פתוח (Open Government Partnership) היא יוזמה בינלאומית חדשה לקידום המחויבות של ממשלות לעקרונות של שקיפות, העצמה וחיזוק של מעורבות אזרחים ומאבק בשחיתות בעזרת טכנולוגיות חדשניות. ממשלת ישראל הצטרפה ליוזמה, והמכון הישראלי לדמוקרטיה מסייע לה בתמיכה מקצועית. בד בבד התקבל המכון לקבוצת ארגוני התמך של היוזמה הבינלאומית. קראו עוד על היוזמה.

ממשלת ישראל החליטה לקדם את מדיניות הממשל הפתוח, ולהצטרף ליוזמת ה"שותפות הבינלאומית לקידום מדיניות הממשל הפתוח" על בסיס ההבנה שחידושי טכנולוגיית התקשורת והמידע מאפשרים להעמיק ולשפר במידה רבה את מערכת היחסים הדמוקרטית המסורתית שבין הפרט לממשל. מטרת מדיניות הממשל הפתוח היא להעצים את הפרט, את החברה ואת המדינה על בסיס שלושה עקרונות:

  • שקיפות ודיווחיות
  • שיתוף הציבור
  • אחריותיות

שלושת העקרונות הללו בצירוף ההכרה בחשיבות הטכנולוגיה כמאפשרת השינוי הם ארבעת רכיביה המרכזיים של יוזמת "השותפות הבינלאומית לקידום מדיניות הממשל הפתוח".

ממשלת ישראל מכבדת את חופש המידע ומחויבת לקידום השקיפות והדיווחיות במרחב הציבורי. מדובר במעבר מתפיסה הרואה את הממשלה כבעלת מונופול על המידע שבידיה לתפיסה הרואה במידע משאב ציבורי, שלאזרח יש זכות גישה חופשית אליו ושעל הממשלה מוטלת החובה להנגישו לציבור כך שאפשר יהיה לעשות בו שימושים מגוונים, לרבות עיבודו והשבחתו. עקרון השקיפות והדיווחיות ייושם אגב התחשבות בזכויות הפרט ובאינטרסים ציבוריים אחרים הקבועים בחוק, כמו הזכות לפרטיות, ביטחון המדינה וקניין רוחני.

ממשלת ישראל תיישם מדיניות של שיתוף ציבור אגב שימוש מושכל ב"חכמת ההמונים", במטרה לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות ולחזק את אמון הציבור במערכות הממשל.

ממשלת ישראל תקדם את האחריותיות כחלק מתפיסה השואפת למימוש זכותו של הציבור לבקר את ביצועי הממשל, אגב בחינת תפקודם של נבחרי הציבור ועובדי ציבור על פי אמות מידה ברורות. על כן תפרסם הממשלה מידע על תכניות העבודה ויעדיהן ותפתח כלי מדידה שיאפשרו לציבור להעריך את ביצועי המשרדים; תדווח על רמת השירות הממשלתי ועל רמת הנטל הביורוקרטי; תפעל לבחינת שביעות רצון הציבור מפעילות הממשלה אגב שאיפה מתמדת לשיפור ולמצוינות.

ממשלת ישראל תטמיע טכנולוגיות מידע חדשניות ואינטראקטיביות, ותפתח כלים טכנולוגיים המסוגלים לשכלל את זרימת המידע הממשלתי, את השיח שבין הממשל והאזרח ואת השירות הממשלתי לציבור. על הממשלה לגבור על קשיים ארגוניים, פוליטיים וחברתיים כדי לחולל את השינויים המתחייבים מהצורך ביישום הטכנולוגיה. הצבת תהליכי ההטמעה בקדמת סדרי העדיפויות של הממשלה ושל המנהיגות הממשלתית המרכזית והמשרדית היא תנאי חיוני להצלחה.

במסגרת הצטרפותה של ממשלת ישראל לשותפות הממשל הפתוח קיבלה על עצמה הממשלה לפעול בהתאם למפת הדרכים של השותפות ולהתמקד בשני אתגרים  מרכזיים (Grand Challenges):

  • שיפור השירות הממשלתי לציבור- ממשלת ישראל תפעל למען אימוץ שיטות הניהול, התמרוץ והמדידה המקובלות במגזר הפרטי והעסקי, בשינויים המתחייבים למגזר הציבורי, ולמען העלאת המודעות בעניין זה הן בקרב נותני השירותים בממשלה והן בקרב הציבור הרחב. כמו כן תפעל הממשלה להקמת יחידת שירות לקוחות ממשלתית, למדידת ביצועי השירות הציבורי ולפרסומם ולהרחבת השימוש בטכנולוגיות שירות מתקדמות במגזר הממשלתי.
  • הגברת אמון הציבור במערכות הממשל- הממשלה תקדם יוזמות ופרויקטים בתחום שקיפות המידע והנגשתו לציבור, תציג תכניות עבודה של משרדי הממשלה באופן שהציבור יוכל לעקוב אחר העמידה ביעדים בלוחות הזמנים שנקבעו, אחר השמירה על מסגרות התקציב ואחר איכות הביצוע. כמו כן יגדל מספרם של הפרויקטים הממשלתיים שבהם יתקיימו הליכי שימוע ציבוריים כבר בשלבי התכנון המוקדמים. פעילות זו תהדק את הפיקוח הציבורי על עבודת הממשלה, תצמצם מחדלים ושחיתויות ותגביר את האמון במערכות הממשל.

כחלק ממחויבותה של ממשלת ישראל למפת הדרכים של שותפות הממשל הפתוח תגדיר הממשלה במסמך זה סדרת יעדים ברורים לשנת 2012, לגבי כל אחד מן האתגרים המוזכרים לעיל. כמו כן תקים ממשלת ישראל מנגנון היוועצות חוצה מגזרים, בהשתתפות נציגים בכירים מהממשלה, מהאקדמיה, מארגוני המגזר השלישי ומהציבור הרחב.

ממשלת ישראל מעוניינת להיעזר בניסיונן של המדינות החברות בשותפות, בדיווחים ובידע שיופצו בפורומים הרב-מדינתיים במסגרת השותפות. כמו כן תדווח הממשלה באופן שוטף על הידע ועל הניסיון הנצבר במסגרת תהליך יישום ההתחייבויות, ותעמידם ברצון לרשות המדינות החברות בשותפות.

לחצו כאן להורדת המסמך המלא

הורידו את המסמך המקורי באנגלית