מבצע

שותפות בעירבון מוגבל

יהודים וערבים

האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל איננה קבוצה שולית בחברה הישראלית. מדובר באוכלוסייה שהיא בשר מבשרה של הארץ הזו, אוכלוסייה מגובשת בזהות לאומית ותרבותית משותפת שתמיד תהיה מרכיב יסודי בחברה הישראלית. אכן, גם אם אף אחד מאתנו לא ביקש זאת לעצמו, אנחנו נועדנו לחיות זה לצד זה, זה עם זה, אנחנו שותפי גורל.

הספר, שותפות בעירבון מוגבל, הוא מחקר תקופתי הבוחן את מערכת היחסים של היהודים והערבים בישראל. השנה בחרנו להתייחס למערכת יחסים זו בשלוש רמות – רמת המדינה, רמת החברה והרמה הבין-אישית – וכללנו שאלות על הזהות הלאומית האישית, תפיסת הבעלות על הארץ, הוגנוּת המדינה כלפי קבוצת המיעוט הילידי הערבי, הנכונות לחלוקת משאבים ולשותפות בתהליכי קבלת החלטות, סטראוטיפים הדדיים, ועוד.

מדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי אשר שב לארצו לאחר אלפיים שנות גלות. זהו ייעודה. ואולם, מדינת ישראל לעולם תהיה גם מולדתה וביתה של אוכלוסייה ערבית רחבה המונה למעלה ממיליון וחצי ערבים, שהם למעלה מעשרים אחוזים מאזרחי המדינה. האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל איננה קבוצה שולית בחברה הישראלית. מדובר באוכלוסייה שהיא בשר מבשרה של הארץ הזו, אוכלוסייה מגובשת בזהות לאומית ותרבותית משותפת שתמיד תהיה מרכיב יסודי בחברה הישראלית. אכן, גם אם אף אחד מאתנו לא ביקש זאת לעצמו, אנחנו נועדנו לחיות זה לצד זה, זה עם זה, אנחנו שותפי גורל.

דברים אלה של נשיא המדינה ראובן ריבלין מתארים את מערכת היחסים הראויה במסגרת של מדינת לאום בין קבוצת הרוב לקבוצת המיעוט הילידי. הנשיא ריבלין מציג כאן הלכה התואמת את הגדרתה של ישראל כ"מדינה יהודית ודמוקרטית" והכוללת שיתוף ושילוב שוויוני בין שני הציבורים מתוך שמירה על האופי הלאומי היהודי של המדינה. ואולם המציאות מורה שאין זו הלכה המקובלת על הכול או שקל ליישמה במקרה הישראלי, שהוא מורכב במיוחד. ראשית, כפי שמראים מחקרים רבים וכפי שעולה גם מקובץ הנתונים הסטטיסטיים בחלק השני של חיבור זה, הציטוט מפי הנשיא אינו מתאר מציאות קיימת: ההכרה בשותפות הגורל בין הציבור היהודי לציבור הערבי במסגרת מדינת לאום יהודית ודמוקרטית רחוקה מלשקף נכוחה את התודעה הרווחת, והיא אינה מקובלת על חלקים רבים למדי הן בצד היהודי והן בצד הערבי.

מול דבריו השקולים והמכבדים של ריבלין, שבנאומו הידוע — "נאום השבטים" — ייחד לערבים בישראל מעמד של שבט אחד מתוך הארבעה החיים כאן, דברים המתקבלים בחפץ לב על ידי חלקים בציבור היהודי, אפשר להציג מבחר גדול של ציטוטים מפי מנהיגים ישראלים־יהודים אחרים, אנשי דת, אנשי תקשורת, בלוגרים ועוד הפוסלים את זכותם של הערבים להיחשב חלק מן ה"אנחנו" הלאומי ורואים בהם סרח עודף, במקרה הטוב, או גיס חמישי מבית, במקרה הרע. כפי שהראינו במדדי הדמוקרטיה לא פעם ולא פעמיים, ונחזור ונעמיק בכך גם בדוח זה, המסר נגד שוויון ונגד שיתוף של הערבים חלחל וקנה לו אחיזה בקבוצות לא קטנות בציבור הישראלי־יהודי. קבוצות אלה ונציגיהן בשלטון תובעים להפוך את ישראל למדינה יהודית ולוותר במודע במובנים מסוימים על אופייה האזרחי־דמוקרטי, למשל, לוותר על השוויון האזרחי המוחלט ולתת בתחומי חיים מסוימים זכויות יתר ליהודים. העדפת ה"יהודית" על פני ה"דמוקרטית" בהגדרת המדינה פירושה הדרה פוליטית וחברתית של המיעוט הערבי.

כפי שנראה בהמשך הדברים, אפשרות השילוב ושיתוף הפעולה בין יהודים לערבים בתוך המדינה היא אחת השאלות המבחינות במובהק בין שני המחנות בתחום המדיני־ביטחוני, מחנה השמאל ומחנה הימין. מחנה המרכז נע בשאלה זו בין שני הקטבים האלה לפי הנושא הספציפי. סוגיית מקומו של הציבור הערבי במדינה, כך מורים נתוני הסקר שעליו מבוסס דוח זה, מבחינה גם בין מי שרואים את עצמם בראש ובראשונה ישראלים למי שהזהות העיקרית שלהם, לפי הצהרתם, היא יהודית, העדפה שחופפת במידה רבה את המיקום העצמי על רצף מידת הדתיוּת חרדי-חילוני ובמידה לא קטנה גם את ההגדרה העצמית העדתית.

סוגיית מעמדם של הערבים בישראל היא אפוא אחת הסוגיות המפלגות ביותר את קבוצת הרוב הלאומי היהודי. עם זאת, יחסי הכוחות בין קבוצות המשנה לא רק שאינם שקולים, אלא הם גם לא בהכרח יציבים במובן של קישור חד־חד ערכי קבוע בין מאפיינים לעמדות. ולכן, כפי שנראה להלן, המחנה שהוא ספקן כלפי רעיון השילוב השוויוני בישראל של הערבים, ואפילו עוין אותו, גדול במידה ניכרת מן המחנה ההופכי, המוכן לוותר על עמדת העדיפות שלו ולשלב את הציבור הערבי בענייני המדינה והחברה על בסיס שוויוני, אם כי, כפי שנראה בהמשך, בלי לוותר ברוב המקרים על הגדרתה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

בגלל הפרשי העוצמה הפוליטית, הכלכלית והחברתית בין יהודים לערבים קשה, ואולי אפילו לא נכון, להשוות בין הרוב למיעוט ולהציג לפניהם שאלות ודרישות דומות. עם זה אי־אפשר, וגם לא נכון, להתעלם מכך שלא רק בצד היהודי אלא גם בצד הערבי נשמעים בעת ובעונה אחת קולות תומכים בשילוב ובשיתוף פעולה לטובת הכלל הישראלי אך גם קולות הדוחים, אפילו מכחישים, את האפשרות הזו. בצד הערבי יש מנהיגים וכוחות רעיוניים ה מדגישים את ההיתכנות של חיים משותפים ופועלים להשוואת תנאים. הם נוהגים כך מתוך אמונה שבתנאים הנכונים — ביטול אפליה ומתן אפשרות לביטוי קולקטיבי ערבי־ישראלי — גם במדינת לאום יהודית יש סיכוי לחיים בצוותא, פוריים ומפרים הדדית. עם זאת, לא פעם ולא פעמיים נשמעים, בין השאר בזירה הפרלמנטרית, גם קולות רמים של בני סמכא — פוליטיקאים, אינטלקטואלים, אנשי דת ערבים — הממעיטים בסיכוי של היווצרות "אנחנו" ישראלי אזרחי יהודי־ערבי משותף, ויש גם המתנגדים לכך עקרונית. המחזיקים בעמדה זו נסמכים בדרך כלל על הטענה שדו־קיום הוא מושג מגונה, המשכיח את ההבדלים בין החזק לחלש ובין המתיישב ליליד, מושג המפנה עורף לאתיקה אמיתית של שלום. אתיקה של שלום מחייבת, לדעתם, הכרה של הציבור היהודי ושל מנהיגיו בכך שהם חלק מקבוצת רוב של מהגרים דור ראשון, שני ושלישי, שבהיותם כוח קולוניאלי שללו, ועדיין שוללים, את זכויות המיעוט הילידי וכי יש לחשוף מצב זה ולא לטשטשו על ידי שיח של שותפות. הקולות האלה מערערים על זכותה של ישראל להגדיר את עצמה מדינת הלאום של העם היהודי ותובעים לשנות אותה כך שתהפוך להיות מדינה ניטרלית מבחינה לאומית, דהיינו מדינת כל־אזרחיה. עמדה זו, שכפי שמראים ממצאי הדוח שלנו, חלחלה עמוק לתוך תודעת הציבור הערבי בישראל, והיא באה לידי ביטוי למשל במסמכי החזון שפורסמו באמצע העשור הקודם אשר ביטאו דרישה של המיעוט הערבי להכרה ממסדית בו כמיעוט לאומי ילידי ותבעו שיתוף מלא בשלטון. בין שמקבלים ובין שדוחים את האמור בהם, העובדות מורות כי פרסום מסמכים אלה החריף את המתח בין היהודים לערבים, שגם כך הוא בולט מאוד בתודעה הישראלית. ולראיה, מדדי הדמוקרטיה לאורך השנים מלמדים בעקביות שהמתח בין היהודים לערבים במדינת ישראל נתפס בדעת הקהל המקומית כחזק ביותר מכל המתחים החברתיים במדינה (בין שמאל לימין, בין חילונים לדתיים, בין עשירים לעניים, בין מזרחים לאשכנזים).

שנה

סבורים שהמתח בין יהודים לערבים הוא החזק
מכל המתחים החברתיים במדינה (%)

 

יהודים

ערבים

2012

50

47

2015

44

64

2016

68

50

המורכבות ברמת השיח, הן בצד היהודי הן בצד הערבי, קיימת גם ברמת חיי היום־יום. מחד גיסא ניכרים, והנתונים אף מאששים זאת, מידה גדלה והולכת של הידמות התנהגותית (ראו, למשל, בחלק השני של הדוח את השיעור הזהה של פריון אצל הנשים היהודיות והערביות) וכן שילוב של יהודים וערבים באתרי לימוד, קניות, עבודה ובילוי; מאידך גיסא, בצד היהודי אנו עדים לגילויים בוטים של גזענות ואפליה מודעת כלפי ערבים, למשל פעולות "תג מחיר", וגם לגילויים ברמות פחות אלימוֹת אך לא פחות הרסניות של אפליה בעבודה. בצד הערבי אנו עדים להתבטאויות אנטי־ישראליות ובמקרים נדירים גם להשתתפות של ערבים שהם אזרחי ישראל במעשי טרור נגד ישראלים־יהודים.

במילים אחרות, לטענתנו קשה מאוד עד בלתי אפשרי להצביע על כיוון אחד ברור בהתפתחות של מערכת היחסים בין שני הציבורים בישראל, היהודי והערבי, משום שמתקיימות כאן בעת ובעונה אחת שתי מגמות הפוכות — של השתלבות ושל הפניית עורף. המורכבות הזו מתבטאת בהיעדר הסכמה לא רק בין שני הציבורים הללו אלא גם בתוך כל אחד מהם על מונח לשוני אחד שיוכל לאפיין "נכון" את הציבור הערבי ואשר יניח את דעתם של כולם: ערביי ישראל? אזרחי ישראל הערבים? ערבים־ישראלים? ישראלים־ערבים? פלסטינים־ישראלים? או ערבים בישראל, המונח שבחרנו להשתמש בו בספר הזה?

 • מערכת היחסים בין יהודים לערבים במדינת ישראל היא מורכבת ומתקיימת בשלוש רמות, לא בהכרח חופפות: רמת המדינה, רמת החברה והרמה הבין־אישית. תוצאות המחקר מראות כי בעוד שברמת המדינה ניתן להבחין בבירור באי־הסכמות מהותיות בין יהודים לערבים, ברמת החברה, ויותר מכך — ברמה הבין־אישית היום־יומית, היחסים פחות מתוחים, ובתחומים מסוימים הם חיוביים ממש.
 • שתי הזהויות העיקריות המתחרות אצל היהודים הן הזהות הישראלית והזהות היהודית. בעת הזו, שיעור המגדירים את עצמם "בעיקר ישראלי" (38%) עולה על שיעור המגדירים את עצמם "בעיקר יהודי" (29%).
 • אמנם אין מדובר בחפיפה מלאה, אבל אצל היהודים לחילוניוּת יש קשר חזק עם ההגדרה העצמית העיקרית "ישראלי". הזהות המסורתית מפוצלת בין שתי הזהויות — הישראלית והיהודית; הדתיוּת מטה בבירור לכיוון בחירה בזהות היהודית כזהות העיקרית; ואילו החרדיות מפוצלת בהגדרת הזהות העיקרית בין הזהות היהודית לזהות החרדית.
 • ככלל, מי שמזהים את עצמם בראש ובראשונה כיהודים, נוטים להציג עמדות מפלות ומדירות יותר כלפי ערבים בהשוואה למי שמזהים את עצמם בעיקר כישראלים.
 • בהתאם למסקנות הסעיף הקודם, חרדים, דתיים ואנשי ימין נוטים להתנגד לשוויון אזרחי בין יהודים לערבים או לתמוך בתפיסה מצומצמת בלבד שלו. לעומת זאת, שיעורים גבוהים מקרב אנשי המרכז־שמאל והחילונים נוטים לתמוך בגישה אזרחית מרחיבה.
 • שתי הזהויות המובילות בקרב הערבים הן הזהות הערבית (39%) והזהות הדתית (מוסלמית, נוצרית או דרוזית) (34%). רק מיעוט מקרבם (14%) תופסים את הפלסטיניוּת כמוקד ההזדהות העיקרי שלהם, ומיעוט קטן עוד יותר (10%) תופסים כך את הזהות הישראלית
 • הזהות העיקרית הפלסטינית שכיחה יותר אצל מוסלמים, צעירים, משכילים וכן אצל מי שיש להם קרובי משפחה מדרגה ראשונה בשטחים. המיעוט שמגדירים את עצמם כפלסטינים נוטים להציג עמדות ביקורתיות יותר כלפי מדינת ישראל וכלפי היהודים הישראלים והם ספקנים יותר לגבי אפשרות השתלבותם במדינה.
 • רוב המרואיינים הערבים (69%) מדווחים שהם מדברים עברית שוטפת, בהשוואה למיעוט זעום בלבד מהיהודים (6%) המדברים ערבית. משמעות הדבר היא שהנעשה בצד היהודי נהיר יותר לערבים מאשר הנעשה בצד הערבי ליהודים. הערבים גם מעידים על תחושת נוחות אישית גדולה יותר בסביבה יהודית מאשר יהודים בסביבה ערבית.
 • רוב היהודים (68%) סבורים שאי־אפשר גם להרגיש חלק מהעם הפלסטיני וגם להיות אזרחים נאמנים למדינת ישראל. רק בשמאל היהודי יש רוב שתופסים אפשרות כזאת כישימה.
 • רוב היהודים (63%) סבורים שהערבים מרגישים שהם אינם חלק מהחברה הישראלית. בדומה, רוב הערבים (69%) סבורים שהיהודים אינם רואים בהם (בערבים) חלק מהחברה הישראלית.
 • רוב המרואיינים הערבים, אם כי פחות מן הרוב בקרב היהודים, מדווחים שהם מרגישים חלק מהחברה הישראלית (54%) וגאים בהישגיה של ישראל בתחומים כמו ספורט ומדע (66%). שיעור נמוך יותר מן הערבים המוסלמים מרגישים כך בהשוואה לנוצרים ולדרוזים.
 • הן בקרב הערבים (42%) והן בקרב היהודים (51%) ההערכה השכיחה היא שאיכות היחסים כיום בין שני הלאומים היא "ככה־ככה". שיעור גבוה אצל הערבים (48%) סבורים גם שהיחסים כיום גרועים מהיחסים בין שני הציבורים בשנות המדינה הראשונות.
  רוב קטן בקרב היהודים (52%) סבורים שמוטב שהיהודים והערבים יחיו בנפרד כדי שהיהודים יוכלו לשמור על זהותם היהודית. בקרב הערבים, לעומת זאת, הרוב (77%) אינם מעוניינים בחיים נפרדים. בציבור היהודי — חרדים, דתיים ואנשי ימין נוטים לתמוך בהפרדה הרבה יותר משנוטים לה חילונים או אנשי מרכז ושמאל. בקרב הערבים, הדרוזים הם הקבוצה שתומכת יותר מכול בהפרדה הקבוצתית, ואילו הנוצרים הם הקבוצה בציבור הערבי המסתייגת ביותר מהפרדה.
 • מעט יותר ממחצית מהמדגם הערבי (56%) סבורים שחברי הכנסת הערבים, הרשימה המשותפת וּועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל מייצגים היטב את המגזר הערבי במדינה, לעומת מיעוט בקרב היהודים (35%) והדרוזים הסבורים כך.
 • רוב קטן בקרב היהודים (52.5%) סבורים שהערבים בישראל לא השלימו עם קיומה של מדינת ישראל והיו רוצים בחיסולה (עלייה בשיעור הסבורים כך בהשוואה לסקרים קודמים). לתפיסה זו יש רוב ברור בקרב אנשי ימין, חרדים, דתיים ומסורתיים.
 • רוב בקרב היהודים (59%) סבורים שישראל יכולה להיות גם מדינה יהודית במלוא מובן המילה וגם מדינה דמוקרטית. כמחצית מהערבים (52%) מסכימים אף הם שישראל יכולה להתאים במלוא מובן המילה לשתי ההגדרות הללו.
 • רוב המרואיינים הערבים בסקר (67%) ענו שלמדינת ישראל אין זכות להיות מוגדרת מדינת הלאום של העם היהודי. גם בקרב הדרוזים — אף שהם קרובים יותר בעמדותיהם בנושאים רבים ליהודים — מצאנו רוב לסבורים שאין לישראל זכות כזאת. בה בעת רוב היהודים (58%) חושבים שצריך לשלול את זכות הבחירה ממי שאינו מוכן להצהיר שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. מדובר, אם כן, בנקודת מחלוקת קשה ומהותית בין שתי הקבוצות.
 • נקודת מחלוקת נוספת היא שאלת היחס מצד השלטון הישראלי לציבור הערבי. רוב היהודים (67%) חושבים שישראל היא דמוקרטית גם לאזרחים הערבים, אך רק מיעוט בקרב הערבים (45%) מסכימים עם קביעה זו.
 • נתוני הסקר השונים מורים כי רוב גדול בציבור הערבי מעוניינים בשוויון מלא בכל תחומי החיים ובשותפות בקבלת ההחלטות בכל הנושאים העומדים על סדר היום הציבורי הכללי. ואולם, רוב הערבים (77%) סבורים שככלל, לאורך השנים השלטון הישראלי לא התנהג באופן שוויוני והוגן כלפי הערבים. כמחצית מן היהודים (52%), רובם מהמרכז ומהשמאל אך גם שיעור מסוים מהימין, מסכימים אף הם שבישראל ישנה אפליה של הערבים.
 • שיעור גבוה בקרב המרואיינים הערבים (43%) דיווחו שהרגשתם כלפי מדינת ישראל בשנים האחרונות (מאז אירועי אוקטובר 2000) היא שלילית יותר. גם בקרב היהודים הרוב (60%) סבורים שהיחס של הציבור הערבי למדינה נעשה שלילי יותר ויותר.
 • רק מיעוט בקרב היהודים (40%), אם כי לא מיעוט מבוטל, חושבים שבישראל צריכות להיות ליהודים יותר זכויות מאשר לאזרחים הערבים. ואולם כאשר משווים את חמש המדידות של העמדות בנושא זה בשנים האחרונות, מתברר כי בסקר הנוכחי שיעור היהודים שמתנגדים לזכויות יתר ליהודים הוא הנמוך ביותר.
 • רוב גדול הן בקרב יהודים (64%) הן בקרב ערבים (90%) סבורים שהמדינה צריכה להכין ולהוציא לפועל תכנית כוללת לצמצום הפערים בין האזרחים הערבים לאזרחים היהודים.
 • עם זאת, רק מיעוט מהיהודים (29%) סבורים שצריך לאפשר לערבים לרכוש קרקע בכל מקום במדינה. רובם (41%) סבורים שיש לאפשר זאת אך ורק ביישובים או בשכונות של ערבים, או לא לאפשר כלל (25%).
 • אמנם בקרב היהודים יש רוב מסוים שחושבים שצריך להעניק לערבים יחס שווה והוגן בתחומי התעסוקה (59.5%) והתקצוב ליישובים (58%), אבל רק מיעוט, שהולך וקטן בשנים האחרונות, מוכנים לתת לערבים דריסת רגל בקבלת החלטות, למשל בנושאי שלום וביטחון (16%) או ממשל וכלכלה (24%). רוב היהודים (66%) אף מתנגדים לצירוף מפלגות ערביות לממשלה ולמינוי שרים ערבים.
 • רוב הערבים (71%) מעוניינים שהמדינה תשתף אנשי מקצוע ערבים בתהליך קבלת ההחלטות בגופים ציבוריים הנוגעות לכלל הציבור, אך רק מיעוט מהיהודים (33%) סבורים שיש לחייב את המדינה לנהוג כך.
 • שיעור גבוה מאוד גם אצל היהודים (69%) וגם אצל הערבים (74%) מעידים שהם עבדו בעבר או שהם עובדים כיום במקום עבודה שיש בו גם עובדים יהודים וגם עובדים ערבים. רוב מכריע מתוכם (89.5% בקרב יהודים ו־95% בקרב ערבים) מגדירים את היחסים בין העובדים משני הלאומים כטובים או טובים מאוד.
 • למיעוט לא קטן בשתי הקבוצות (33% בקרב יהודים ו־47% בקרב ערבים) יש חברים ברשת הפייסבוק בני הקבוצה האחרת, אף כי ערבים חשופים ברשת ליהודים הרבה יותר משהערבים חשופים בה ליהודים.
 • רוב היהודים (58.5%) אומרים שהם משתדלים שלא להיכנס ליישובים ערביים, לעומת מיעוט זניח בלבד של ערבים (16%) המדווחים כי הם נמנעים מכניסה ליישובים יהודיים. רוב הערבים (71%) מדווחים גם שהם מרגישים נוח לדבר ערבית במקומות ציבוריים בסביבה של יהודים.
 • בסדרת שאלות על סטראוטיפים מצאנו כי הערבים תופסים את היהודים במידה זהה או חיובית יותר בכל הפרמטרים לעומת תפיסת המרואיינים היהודים את הערבים, למעט פרמטר הבדלנות: הערבים סבורים בשיעור גבוה יותר (49%) כי היהודים נוטים לבדל את עצמם ממי שאינו יהודי, לעומת התפיסה המקבילה של היהודים (40%) את הערבים. היהודים החרדים מייחסים לערבים סטראוטיפים שליליים יותר משאר היהודים.
 • כאמצעי סמלי לקירוב בין שתי הקבוצות, רוב הערבים (67%) נכונים לצרף ללוח השנה הישראלי חג חדש שיציין את האזרחות המשותפת של כל אזרחי ישראל, אך רק מיעוט מהיהודים (31%) תומכים בכך. ההתנגדות בציבור היהודי לחג אזרחי משותף בולטת בקרב חרדים, דתיים ואנשי ימין.
 • רוב הערבים (57%) מתנגדים לחובת שירות אזרחי לכלל האזרחים במדינה הפטורים משירות צבאי, שעה שרוב היהודים (70%) תומכים בכך. גם החרדים מתנגדים לחייב בשירות אזרחי את מי שפטורים משירות צבאי.