מבצע

ממונים על הצדק

רפורמות ברשות השופטת וברשויות התביעה

מחקר מדיניות 90

מחקר מדיניות זה עומד על העקרונות שביסוד עבודת הרשות השופטת ורשויות התביעה הפלילית בישראל. הוא מציע רפורמות מערכתיות שמטרתן לשפר את עבודת הרשויות האלה ולשקם את האמון הציבורי בהן. השמירה המרבית על עצמאותן של הרשויות הללו ועל העקרונות המאפשרים להן להשליט משפט צדק במדינה עומדת ביסוד הרפורמות המוגשות כאן.

הרשות השופטת: עצמאות, אחריותיות ויעילות

תקציר

מבוא

הגדרת "עצמאות בתי המשפט"

השיקולים בעד ונגד הענקת עצמאות מוסדית לרשות השופטת

דגמים לניהול בתי משפט בעולם

הדגם הכללי לניהול בתי המשפט: הדיון בישראל

מוסדות עצמאיים בישראל: הכנסת, מבקר המדינה, בנק ישראל והמוסדות להשכלה גבוהה

סמכויות מינהל בתי המשפט

חלוקת הסמכויות בענייני המינהל השיפוטי: דגמי ביניים

מסקנות והצעות

מהצעה ליישום

נספח: שליטה במינהל בתי המשפט - מבט משווה

מקורות


מוסד לביקורת על הפרקליטות

תקציר

מבוא

עצמאות התביעה הפלילית בישראל ואחריותה

הביקורת על הפרקליטות בישראל

הקמת מוסד לביקורת על התביעה הפלילית בישראל בראי העולם

דיון

מסקנות

נספח: טיוטת הצעת חוק על פי המסקנות

מקורות

Abstracts

9.7.2013, המחקר משפיע: צמרת משרד המשפטים הגיעה להסכמות חדשות המעניקות סמכויות מרחיבות יותר לגוף הביקורת על רשויות התביעה, אשר יוקם כבר בזמן הקרוב מנגנון הביקורת יספק מידע על תפקוד התביעה המשטרתית, ובכך הוא עשוי לספק ראיות המצדיקות עוד יותר את שינוי מעמד התביעה המשטרתית. גורמי המקצוע במשרד המשפטים הסתמכו בין היתר על עבודת המכון בראשות גיא לוריא ומרדכי קרמניצר. הוועדה המקצועית במשרד ציטטה את עבודת חוקרי המכון ונפגשה עמם, והיועץ המשפטי לממשלה אף הודה להם בפומבי על עזרתם. 

בכל מדינה דמוקרטית, וגם בישראל, הרשות השופטת ורשויות התביעה הפלילית הן מן הגורמים החשובים ביותר בקיום שלטון החוק ובשמירה על זכויות האדם. ואולם מתברר כי חלקים לא קטנים בציבור הישראלי מביעים היום חוסר אמון בגורמים חשובים אלה. בכמה מקרים - אחדים נחשפו על ידי בית המשפט, אחדים נבדקו על ידי מבקר המדינה, ואחרים התפרסמו בכלי התקשורת - למדנו על כשלים בעבודתה של פרקליטות המדינה. לאחר שספר זה יצא לאור, החליט היועץ המשפטי לממשלה להקים גוף ביקורת על הפרקליטות, אולם החלטתו זכתה לביקורת ציבורית ופרלמנטרית בין היתר על רקע ההיקף המתוכנן של סמכויות הביקורת. כמובן ידוע הכישלון המתמשך של המדינה בהתמודדות עם העומס המוטל על הרשות השופטת, הכורעת תחת הנטל הכבד.

שתי שאלות מרכזיות נשאלות כאן: האם נכון להקים מוסד ביקורת על הפרקליטות ועל יתר רשויות התביעה הפלילית, והאם יש להעניק לרשות השופטת עצמאות מוסדית מן הרשות המבצעת, המנהלת ומתקצבת אותה נכון להיום?

מחקר המדיניות שלפנינו עומד על העקרונות שביסוד עבודת הרשות השופטת ורשויות התביעה הפלילית בישראל. הוא מציע רפורמות מערכתיות שמטרתן לשפר את עבודת הרשויות האלה ולשקם את האמון הציבורי בהן. השמירה המרבית על עצמאותן של הרשויות הללו ועל העקרונות המאפשרים להן להשליט משפט צדק במדינה עומדת ביסוד הרפורמות המוגשות כאן.

עו"ד גיא לוריא הוא חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ודוקטורנט במחלקה להיסטוריה באוניברסיטת ג'ורג'טאון בארצות הברית.

פרופ' מרדכי קרמניצר הוא סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ופרופסור (אמריטוס) למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.