להורדה

לוחמים בלתי חוקיים או חקיקה בלתי חוקית?

על חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (התשס"ב-2002)

מחקר מדיניות 58

  • מאת:
  • בהנחיית:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 68 עמ’
  • מחיר: 45 ₪

כיצד אפשר להתמודד עם איומי הטרור ובד בבד לשמור על הנורמות של המשפט הישראלי והבין-לאומי? מחקר זה מנתח את חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002.

ההתמודדות עם הטרור מחייבת נקיטת אמצעים משפטיים מיוחדים. ואולם כיצד אפשר להתמודד עם איומי הטרור ובד בבד לשמור על הנורמות של המשפט הישראלי והבין-לאומי? מחקר המדיניות שלפנינו מנתח את חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002. מחברי הספר טוענים כי החוק אינו מתיישב עם מגבלות חקיקת היסוד בישראל או עם מוסכמות המשפט הבין-לאומי וממליצים לבטל אותו וליישם במקומו את חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979, חרף הבעיות הכרוכות בו. הם מסבירים את המלצתם בכך שחוק סמכויות שערת חירום מאפשר הן להימנע מהגדרה כזו או אחרת של חברים בארגוני טרור - סוגיה בעייתית מבחינת המשפט הבין-לאומי - הן למנוע את שחרורם של גורמים עוינים במצבים שבהם הדין העונשי אינו מאפשר זאת. לחלופין הם מציעים דרכים לשפר ולתקן את חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים כך שיעמוד במגבלות המשפט הישראלי.

בחלקו הראשון של הספר נבדקת התאמת החוק למשפט הבין-לאומי. בדיון מתברר כי המונח "לוחם בלתי חוקי" אינו עולה בקנה אחד עם הנורמות המשפטיות הבין-לאומיות. מחברי הספר בוחנים את ההגדרה המתאימה ללוחמי טרור לפי המשפט הבין-לאומי ודנים בשאלה אם רצוי שישראל תאמץ הגדרה שכזו. החלק השני של הספר עוסק במידת התאמתו של חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים למשפט החוקתי הישראלי ומצביע על הפגמים החוקתיים והחוקיים המתגלים בבחינת הסדריו המסוימים.

מבוא

פרק ראשון: חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים והמשפט הבין-לאומי
1. התפיסה בדבר לוחמים בלתי חוקיים
2. אי-התאמות נוספות בין החוק למשפט הבין-לאומי

פרק שני: חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים והמשפט המנהלי והחוקתי
1. עילת המעצר: סעיפים 3, 7
2. הגורם המוסמך: סעיפים 3, 11
3. זמן המעצר עד ההבאה לפני שופט: סעיפים 3, 5
4. ביקורת שיפוטית: סעיפים 3, 5
5. עיון חוזר: סעיף 5
6. ראיות ודיני ראיות: סעיפים 5, 8
7. הליכים פליליים: סעיף 9
8. ביטול היעדר תחולתו של החוק על תושבי ישראל והאזור

סיכום ומסקנות

English Summary