להורדה

דת ובג"ץ: דימוי ומציאות ב.

מודל תלת-ממדי למדידת אקטיביזם שיפוטי

מחקר מדיניות 57

"אקטיביזם שיפוטי" ו"דת ומדינה" הם שניים מהנושאים הטעונים ביותר בשיח הציבורי והמשפטי בישראל. מהו טיבו המדויק של המונח "אקטיביזם שיפוטי", וכיצד הוא בא לידי ביטוי בעשייה השיפוטית של בג"ץ בענייני דת ומדינה?

"אקטיביזם שיפוטי" ו"דת ומדינה" הם שניים מהנושאים הטעונים ביותר בשיח הציבורי והמשפטי בישראל. מהו טיבו המדויק של המונח "אקטיביזם שיפוטי", וכיצד הוא בא לידי ביטוי בעשייה השיפוטית של בג"ץ בענייני דת ומדינה? מחקר המדיניות שלפנינו הוא המשך למחקר קודם פרי עטם של אותם מחברים. המחקר הנוכחי מציג מודל תלת-ממדי המאפשר בחינה והערכה של האופנים השונים שבהם יכולה עשייה שיפוטית להיתפס כ'אקטיביסטית". הנחת היסוד היא שעשייה שיפוטית צריכה להיבחן גם על רקע העשייה של שחקנים נוספים במערך החברתי ועל רקע התפקיד המסור לידי רשות השופטת במערך הדמוקרטי. מודל זה מוחל על שני פסקי דין של בג"ץ - האחד בעניין החלטת בית הדין הרבני בדבר חלוקת רכוש במסגרת הליכי גירושין (בבלי), והשני בעניין גיור לא אורתודוקסי (פסרו-גולדשטיין).

הפרק הראשון של המחקר הוא מבוא כללי. הפרק השני מציג את הסוגיה הכללית של דת ומדינה ואת הבעיות הכרוכות בה. הפרק השלישי מביא סקירה של הספרות המקצועית בישראל בנושא דת ומדינה. הפרק הרביעי מנתח את סוגיית האקטיביזם השיפוטי, מתאר מודלים קיימים ומציע מודל חדש. הפרק החמישי סוקר את מידת האקטיביזם בהחלטות בג"ץ ומנסה להעריך ולבקר אותה.

פרק ראשון - מבוא 

פרק שני - 'דת ומדינה'

פרק שלישי - דת ומדינה בישראל - סקירת הספרות
 1. מגמות כלליות
 2. הספרות בנושא האקטיביזם של בית המשפט העליון
 3. אקטיביזם ודת: הערכות בספרות הישראלית החדשה

פרק רביעי - אקטיביזם שיפוטי
 1. מודלים קיימים
 2. המודל המוצע
  א. מישור נייטרלי צופה פני עבר
  ב.  מישור נייטרלי צופה פני עתיד
  ג. מישור ערכי
  ד. סכמה - פרמטרים לבחינת רמת אקטיביזם

פרק חמישי - אקטיביזם בהחלטות בג"ץ: יישום
 1. יישומים אפשריים
 2. הערכה כמותית - פסיקה בענייני דת ומדינה
  א. בג"ץ בבלי (1994)
  ב. בג"ץ פסרו (גולדשטיין) (1995)

פרק שישי - סיכום והערכה

ביבליוגרפיה 

English Summary