מינהלת המעסיקים ופיתוח ההון האנושי: המלצות וקווים מנחים ליישום

חומר רקע למושב: ההכשרות המקצועיות בישראל

בינואר 2021 החלה לפעול מינהלת המעסיקים וההון האנושי — כמיזם משותף תלת־צדדי בין המדינה (זרוע העבודה), לבין המעסיקים (הפורום הכלכלי חברתי מיסוד נשיאות המגזר העסקי( והעובדים (ההסתדרות), בהתבסס על המלצות דוח של המכון הישראלי לדמוקרטיה. בחינה של המלצות הדוח הקודם מראה כי בכל הנוגע למשימות שהמינהלת לקחה על עצמה, רובן יושמו: הוקם גוף מתכלל לנושא ההכשרות המקצועיות (שהוא מינהלת המעסיקים ופיתוח ההון האנושי(; קודם שיתוף מסוים של המעסיקים בוועדות המקצוע הענפיות הקובעות את תכני ההכשרות; בוצע ביזור סמכויות לפיתוח הכשרות באמצעות מודל ה-OJT (הכשרה בעבודה On the Job Training) שקיבל נפח משמעותי; נעשה מעבר חלקי למודל של מימון הכשרות על בסיס תוצאות, והתניית מעורבות מעסיקים ותשואה להכשרה; ונעשתה התקדמות בשילוב אוכלוסיות. עם זאת מספר המלצות חשובות טרם יושמו (יישום למידה לאורך החיים והתמקדות בהכשרת עובדים קיימים; וכן עידוד חדשנות והשתלבות בענפים מעודדי תעסוקה ירוקה — המלצה שהייתה קיימת בדוח אך לא ניתנה למינהלת כמטרה בפעילותה ולכן גם לא יושמה).