ישראל 2050 | כיצד תשפיע ההיערכות למשבר האקלים על איכות החיים של הציבור בישראל?

מדענים ומומחים מזהירים שבקצב הנוכחי נגיע בשנת 2030 לנקודת האל־חזור בהתמודדות עם אתגרי ההתחממות הגלובלית, ועל כן יש לנקוט צעדים דחופים ויסודיים כבר היום. על רקע איומים אלו הבינה ממשלת ישראל כי מוטלת עליה האחריות להוביל אסטרטגיה מקיפה בתחום, במטרה לשמר את החוסן הלאומי של ישראל כמדינה עצמאית. לשם כך היא התניעה את התוכנית "כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת - ישראל 2050". התוכנית מובלת ומנוהלת לפי "גישת הממשלה השלמה", מתוך ההבנה שללא סנכרון ותיאום בין־משרדי, בצד שיתוף פעולה רב־מגזרי - לא נצליח לתת מענה ראוי לאיומים הניצבים לפנינו.

יישום מוצלח של התוכנית אמור למנוע, או לכל הפחות לצמצם, את ההשפעה השלילית של חלק מן המגמות הצפויות ובכך לתת מענה לאיומים. ואולם על גורמי הממשל האמונים על יישום התוכנית להביא בחשבון גם את ההשלכות הכלכליות־חברתיות העלולות להיגזר מיישומה, בעיקר בטווח הקצר.

דוח זה, אשר סוקר את השלכות התוכנית על איכות החיים בישראל, ממחיש כי יישומה צפוי לשפר את איכות החיים של תושבי המדינה ואזרחיה במידה ניכרת. הדוח בוחן את כיווני ההשפעה הצפויים על עשרת תחומי איכות החיים שקבעה מדינת ישראל. נמצא שרוב ההשפעה הוא חיובי וכי יישום התוכנית יביא לשיפור באיכות החיים.