מבצע

עסקים בבעלות ערבית ברכש הציבורי

מחקר מדיניות 189

מחקר זה מנתח לראשונה את מאפייני ההשתתפות של עסקים בבעלות ערבית ברכש הממשלתי, מתוך הבנה שהרכש הציבורי הוא כלי רב עוצמה לקידום המדיניות הממשלתית לשיפור המצב הכלכלי של האוכלוסייה הערבית בכלל, ושל עסקים בבעלות ערבית בפרט.