לשון הרע

הדין המצוי והרצוי

בספר זה עומדים המחברים על כל צדדיה של תופעת לשון הרע ושל דרכי הטיפול המשפטי בה, מתוך ניסיון לגבש הצעת חקיקה שתחליף את חוק איסור לשון הרע הקיים.

**הספר אזל. מהדורה חדשה בהכנה**

מאז ימי התנ"ך מנסה כל חברה לגבש נקודת איזון בין הצורך לטפח את חופש הביטוי של כל אחד מבני החברה, לבין הרצון להגן על שמם הטוב של בני החברה. האיזון שאליו מגיעה כל חברה משקף את האיזון בין שני הערכים - איזון שהוא תלוי מקום וזמן.

נקודת איזון זו נקבעה בישראל לפני למעלה מארבעים שנה בחוק איסור לשון הרע. בארבעים השנים שחלפו מאז חוקק חוק איסור לשון הרע בשנת 1965, עבר החוק רק מספר תיקונים מינוריים. מנגד, החברה הישראלית עברה בתקופה זו שינויים מהותיים, האמצעים הטכנולוגיים שבהם עשויים דברי לשון הרע להיות מופצים השתנו בצורה קיצונית עם כניסת הטלוויזיה (הציבורית והמסחרית) לתמונה ועם פיתוח רשת האינטרנט. גם הסביבה החקיקתית שבה פועל חוק איסור לשון הרע השתנתה עם חקיקת חוקים נוספים שעוסקים בנושאים קשורים, ובעיקר עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בארבעים השנים האחרונות, השתנו גם דיני לשון הרע במדינות אחרות בעולם המערבי כתוצאה של שינויים חוקתיים, חברתיים וטכנולוגיים דומים. שינויים אלה מצדיקים דיון מחדש בנקודת האיזון שבין חופש הביטוי לבין השם הטוב. הניסיון שנצבר מהפעלת החוק מלמד גם על קשיים מעשיים ביישומו, אשר מונעים את השגת המטרות שבבסיס החוק.

בספר זה עומדים המחברים על כל צדדיה של תופעת לשון הרע ושל דרכי הטיפול המשפטי בה, מתוך ניסיון לגבש הצעת חקיקה שתחליף את חוק איסור לשון הרע הקיים. לאורך הספר מובעות העמדות של שלושת המחברים זו לצד זו, תוך הנמקת ההבדלים ביניהם, מה שמאפשר קבלת תמונה מלאה של מגוון האפשרויות לדין הרצוי ולפרשנות הדין הקיים. הספר כולל דיון ביקורתי בחוק המצוי ובפרשנות לו בפסיקה הישראלית, לאור המשפט המקובל והקונטיננטלי כאחד.

הספר מסתיים בהצעת חוק שאמורה לפתוח דיון ציבורי באפשרות להחליף את החוק הקיים בחוק חדש, שישקף את הערכים הנוכחיים של החברה הישראלית. הצעת החוק משנה את רכיבי העבירה והעוולה, מחליפה את ההגנות הקיימות בהגנות ברורות יותר, ומוסיפה הצעה להליכים מקדמיים לתביעה נזיקית בגין פרסום לשון הרע, מתוך מטרה להפוך את החוק לזמין ומעשי.

מבוא

חלק ראשון: העבירה פלילית

פרק א: הערך החברתי המוגן- משמעו, תפקידו וחשיבותו  
פרק ב: הערך או הערכים החברתיים המוגנים באמצעות איסור לשון הרע: השם הטוב או הכבוד
פרק ג: הפרטיות
פרק ד: שלום הציבור
פרק ה: שלום הציבור כערך חברתי מוגן, לפי גישתו של השופט ברק
פרק ו: הכבוד כערך חברתי הראוי להגנת המשפט הפלילי
פרק ז: מעמדם של הכבוד ושל חופש הביטוי
פרק ח: הגנה על הכבוד במשפט הפלילי, הלכה למעשה
פרק ט: קובלנה פלילית
פרק י: מרכיבי הכבוד וצורות הפגיעה בו
פרק יא: מרכיבי עברת לשון הרע

חלק שני: העוול האזרחית

פרק א: מסגרת הדיון
פרק ב: הערכים המוגנים בידי איסור עוולת לשון הרע - כבוד, פרטיות והיחס ביניהם
פרק ג: רכיבי עוולת לשון הרע
פרק ד: הליכים מקדמיים לתביעה נזיקית בגין פרסום לשון הרע

חלק שלישי: האחראים לפרסום

פרק א: מבוא
פרק ב: אחריות נושאי משרה בנזיקין
פרק ג: האחריות השילוחית בפלילים - האחריות הפלילית של נושאי משרה באמצעי התקשורת
פרק ד: האחריות האזרחית של מפיצי מידע - מדפיס ומפיץ
פרק ה: אחריות המדינה

חלק רביעי: סייגים לאחריות משפטית

פרק א: מבוא
פרק ב: מבוא להגנות במשפט הפלילי - היחס בין ההגנות לבין היסוד העובדתי של העבירה
פרק ג: הסייג הכללי של הגנה על אינטרס ציבורי
פרק ד: הסייג של הגנה על אינטרס פרטי לגיטימי
פרק ה: מקרים מיוחדים של פרסומים שיש בהם עניין ציבורי או אישי כשר
פרק ו:  לשון הרע בחוג מצומצם
פרק ז: לשון הרע כתגובה ללשון רע אחרת
פרק ח: הסכמה

חלק חמישי: הסעדים בגין פרסום לשון הרע

פרק א: מבוא
פרק ב: צו מניעה והחרמה
פרק ג: התנצלות, תיקון, הכחשה ופסק-דין הצהרתי על שקריות הפרסום
פרק ד: פיצויים
        
הערות סיום

ביבליוגרפיה

תגיות:
אתיקה