חופש הביטוי נגד רשויות המדינה

הצעה לביטול האיסורים על ביטויים הפוגעים במעמדם של שופטים ועובדי ציבור

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: קשה
  • מספר עמודים: 588 עמ’
  • מחיר: 135 ₪

ביקורת על תפקוד של השלטון, גם לשם ערעור אמון הציבור בו, היא מרכיב מרכזי במיוחד במשטר דמוקרטי, אשר בו מוערך השלטון על ידי האזרחים, על פי הדרך בה הוא מנהל את ענייני המדינה. המטרה המרכזית של הספר היא לבחון באיזו מידה מתיישבות הגבלות על חירות הביטוי נגד השלטון ומוסדותיו עם תפישות אלה. 

היש הצדקה להגבלת חופש הביטוי נגד השלטון, מוסדותיו ונושאי המשרות השלטוניות לשם הגנה על מעמדם בעיני הציבור? האם יש הצדקה להגביל, בפרט, התבטאויות נגד בתי משפט ושופטים כדי להגן על אמון הציבור במערכת המשפט, וכך לאפשר לה למלא את תפקידה החיוני? שאלות אלה הן מרכזיות לכל תפישה המכבדת את האדם כבעל יכולת רציונלית, שיש לאפשר לו לגבש בחופשיות את מחשבותיו ואמונותיו, לרבות השקפותיו בנוגע לשלטון ואמונו ברשויות השלטון. שאלות אלה מתחדדות לאור התפישה, לפיה השלטון מהווה רק אמצעי לקידום מטרותיו של האדם כפרט, ובמיוחד במסגרת תפישה משטרית הרואה באזרחים את הריבון ובנושאי המשרות השלטוניות את נציגיהם ונאמניהם. ביקורת על תפקוד של השלטון, גם לשם ערעור אמון הציבור בו, היא מרכיב מרכזי במיוחד במשטר דמוקרטי, אשר בו מוערך השלטון על ידי האזרחים, על פי הדרך בה הוא מנהל את ענייני המדינה. המטרה המרכזית של הספר היא לבחון באיזו מידה מתיישבות הגבלות על חירות הביטוי נגד השלטון ומוסדותיו עם תפישות אלה. וזאת כדי להשיב על השאלה - האם יש הצדקה להגבלות כאלה.

בחינת השאלה האמורה נעשית, ראשית, באמצעות עמידה על ההצדקות השונות לחופש הביטוי ובדיקת תקפותן ביחס לביטוי העוסק בתפקודן של רשויות המדינה ושל נושאי משרות שלטוניות. מצד שני, נבחנת הסוגייה אם הגנה על מעמדן של רשויות השלטון, ובמיוחד על בתי המשפט, היא מטרה לגיטימית, ואם כן - מהם האמצעים שראוי לעשות בהם שימוש במסגרת החתירה אליה? האם יש מקום לעשות כן באמצעות המשפט בכלל ובאמצעות הדין העונשי בפרט? במסגרת הדיון מוצגות ההגבלות המשפטיות הקיימות - בישראל ובמדינות אחרות - על ביטויים נגד רשויות המדינה ונגד שופטים ועובדי ציבור אחרים, ונבחנת ההצדקה להן.

מבוא
א. הגדרת הנושא
ב. שיטת המחקר וסדר הדיון
ג. הדין הקיים והצורך בשינויו

פרק ראשון: הטעמים המיוחדים לחופש הביטוי נגד רשויות השלטון
א. שיטת הניתוח של סוגיית חופש הביטוי: ההבחנה בין סוגי ביטויים לאור הטעמים השונים להתרתם ולהגבלתם
ב. תקפות הטעמים לחירות הביטוי לגבי הביטוי נגדרשויות השלטון
ג. ייחוד האינטרס בחופש הביטוי נגד הרשות השופטת

פרק שני: זיהוי האינטרס הלגטימי באמון הציבור ברשויות השלטון
א. חשיבות זיהוי האינטרס המוגן על ידי האיסור והעדר אינטרס לגיטימי בדין הקיים
ב. האינטרס של אמון הציבור ברשויות השלטון להבדיל מאונטרסים אחרים
ג. אמון ברשויות השלטון כאמצעי להבדיל מאמון בשלטון כמטרה
ד. ייחוד הרשות השופטת מבחינת חשיבות האמוןלתפקודה ולטובתם של הפרטים
ה. אובייקט אמון הציבור ברשויות השלטון - ההיבטים הרלבנטיים לתפקוד נאות בעניין חשוב
ו. סיכום האינטרס הלגיטימי: האמון המוצדק של הציבור בתפקודן הנאות של רשויות השלטון

פרק רביעי
א. כללי
ב. ענישה פלילית מול מניעה מראש
ג. תפקיד דיני העונשין - הגנה על אמון הציבור במוסדות השלטון?
ד. נחיצות האיסור - שיוריות המשפט הפלילי לעומת אמצעים אחרים
ה. התאמת הדין הפלילי - יעילות ההגנה על אמון הציבור ברשויות השלטון באמצעות איסור עונשי על ביקורת
ו. התאמת הדין הפלילי - יעילות ההגנה על תפקודן הנאות של רשויות השלטוןבאמצעות איסור עונשי על ביקורת
ז. המסקנה לגבי התאמת האמצעי הפלילי לקידום האמון המוצדק של הציבור בתפקודן הנאות של רשויות השלטון
ח. החשש לעשיית שימוש לריה באיסורים על ביקורת כלפי רשויות השלטון

פרק חמישי: חופש הביטוי נגד השלטון - הצעה לביטול האיסורים המגינים על מעמד רשויות השלטון
א. השיקולים לבחינת ההצדקה לאיסורים על ביטוי נגד השלטון
ב. העדר ההצדקה לאיסור המיועד להגן על אמון הציבור ברשויות השלטון
ג. העדר הצדקה לאיסור המיוחד המיועד להגן על אמון הציבור בבתי המשפט

סיכום והערות

English Summary