שנתון החברה החרדית

ניידות (מוביליות) חברתית

פרק ו

| מאת:

לכל לוחות האקסל בפרק ניידות (מוביליות) חברתית

מן הסקר החברתי של הלמ"ס עולה שבתחום התעסוקה הניידות של חרדים נמוכה יותר מזו של לא-חרדים. כך באשר לעלייה בשכר, לקידום בעבודה ולהרחבת הסמכויות בעבודה. עם זאת, הפערים הגדולים בתחומים אלו הם בין גברים חרדים לגברים לא-חרדים. כמעט שלא נמצא הבדל בין נשים לא-חרדיות לנשים חרדיות, וניתן לקבוע בעניינן שהמגדר חשוב מן המגזר. כך, למשל באשר לקבלת סמכויות רבות יותר במקום העבודה. שיעור הנשים החרדיות שקיבלו סמכויות רבות יותר בעבודה (31%) קרוב מאוד לשיעור היהודיות הלא חרדיות שקיבלו יתר סמכויות (34%). לעומת זאת, רק 23% מן הגברים החרדים קיבלו סמכויות נוספות, זאת לעומת 34% בקרב גברים יהודים לא חרדים. גם ההשפעה של לידת ילדים במגזר החרדי על שיעורי תעסוקת הנשים דרמטית פחות מבעבר, והיא דומה להשפעה בקרב יהודיות לא-חרדיות.

יש פערים גדולים בין חרדים לבין לא-חרדים בכל הקשור לגורמים המשפיעים, להשקפתם, על מעמדו החברתי של האדם. משיבים חרדים סבורים שהשליטה של האדם על גורלו מוגבלת וההשגחה העליונה היא הגורם החשוב ביותר המשפיע על מעמדו החברתי, ואילו לא-חרדים אינם מייחסים לגורם זה משמעות רבה. לעומת זאת, חרדים מייחסים חשיבות פחותה לגורמים כמו השכלה, מצב כלכלי ומקצוע. הבדל נוסף נמצא בשאלה אם חרדים ראויים להעדפה מתקנת בלימודים או בעבודה : רוב מוחץ מהחרדים סבר שהם ראויים להעדפה כזאת, ורק מיעוט מקרב הלא-חרדים מצא שקבוצה זו ראויה להעדפה מתקנת.

כל הלוחות